کلمات کلیدی: مواد هیومیکی، مواد آلی، کوددهی، خصوصیات کمی و کیفی، پسته رقم عباسعلی

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه  
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
فصل دوم: کلیات و بررسی منابع  
2-1- اهمیت پسته کاری ……………………………………………………………… 6
2-2- تاریخچه و منشاء ……………………………………………………………………………… 8
2-3- مناطق عمده پسته کاری در دنیا …………………………………………………………. 11
2-4- گیاهشناسی …………………………………………………………………………… 13
2-4-1-گیاهشناسی خانواده آناکاردیاسه ……………………………………………………….. 13
2-4-2- گیاه شناسی جنس پسته (Pistacia) ………………………………………………………….. 14
       2-4-2-1-گونه های جنس پسته …………………………………………………….. 14
2-4-3-گیاهشناسی پسته اهلی (L.Pistacia vera) ………………………………………………………… 17
   2-4-3-1- ریشه ……………………………………………………………………….. 17
 2-4-3-2- تنه …………………………………………………………………… 17
   2-4-3-3- تاج …………………………………………………… 18
       2-4-3-4- برگ …………………………………………………………… 18
   2-4-3-5- جوانه ……………………………………………………………………………………………………………….. 19
   2-4-3-6- ساختمان گل نر…………………………………………………………………………………………………… 19
    2-4-3-7- میوه …………………………………………………………………….. 20
2-4-4- نیاز سرمایی …………………………………………………………………… 20
2-4-5-گلدهی و گرده افشانی ………………………………………………………………………. 21
2-5- مواد آلی خاک ……………………………………………………………………. 21
 2-5-1- منابع مواد آلی خاک ………………………………………………. 21
   2- 5-2- ساختمان شیمیایی مواد آلی ………………………………………………. 22
عنوان صفحه
   2-5-3- تجزیه مواد آلی در خاک ………………………………….. 23
2-5-4- تأثیر شرایط محیطی در تجزیه مواد آلی خاک ……………………………………………………………….. 25
2-5-5- نتایج تجزیه مواد آلی ……………………………………………………………….. 27
   2-5-5-1- تجزیه مواد کربن دار خاک …………………………………………………………. 28
       2-5-5-1-1- تجزیه گلوسیدهای ساده ……………………………………………………. 28
      2-5-5-1-2- تجزیه نشاسته ……………………………………………………. 29
      2-5-5-1-3- تجزیه پکتین ……………………………………………………. 30
        2-5-5-1-4- تجزیه سلولز ……………………………………………………… 31
        2-5-5-1-5-تجزیه همی سلولز ……………………………………………………………. 33
       2-5-5-1-6- تجزیه لیگنین …………………………………………………………. 34
       2-5-5-1-7- تجزیه تانن ها ……………………………………………………….. 37
         2-5-5-1-8- تجزیه صمغ ها ……………………………………………………….. 38
        2-5-5-1-9- تجزیه موم ها ………………………………………………….. 38
 2-5-5-2- تجزیه ترکیبات آلی ازت دار …………………………………………………………………………………… 39
       2-5-5-2-1- تجزیه پروتئین ها …………………………………………………………….. 40
       2-5-5-2-2- اسید نوکلئیک ……………………………………………………….. 43
2-6- هوموس خاک ………………………………………………………………….. 44
   2-6-1- تشکیل هوموس ………………………………………………………………… 44
   2-6-2- ساختمان شیمیایی هوموس ……………………………………………………………….. 45
   2-6-3- نتیجه تجزیه هوموس …………………………………………………………………. 47
         2-6-3-1- ازت……………………………………………………………………… 47
         2-6-3-2- فسفر …………………………………………………………………………… 49
         2-6-3-3- گوگرد ……………………………………………………………………….. 50
   2-6-4- فرم های هوموس …………………………………………………………………………… 51
       2-6-4-1- هوموس مول …………………………………………………………………… 52
عنوان صفحه
      2-6-4-2- هوموس مور …………………………………………………………………… 53
     2-6-4-3- هوموس مودر …………………………………………………………….. 54
   2-6-5- خواص هوموس ……………………………………………………………… 54
2-6-6- نسبت C/N ………………………………………… 58
2-6-7- مقدار هوموس خاکها ………………………………………………………….. 61
2-6-8- حفظ تعادل هوموس در خاک ……………………………………………………………… 62
2-7- مدیریت مواد آلی خاک …………………………………………………………………… 65
2-8- هدف از اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………….. 68
فصل سوم: مواد و روشها  

3-1- محل انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………

پایان نامه و مقاله

 

71
3-2- مواد گیاهی ……………………………………………………………………………… 71
3-3- طرح آزمایشی و نحوه اجرا ………………………………………………………………………… 73
3-4- اندازه‌گیری شاخص های اكوفیزیولوژیک …………………………………………………………….. 75
   3 -4-1- تعیین میزان فتوسنتز، تعرق، هدایت روزنه‌ای، مقاومت روزنه‌ای و دمای برگ ………………………. 75
   3-4-2- تعیین فلورسانس كلروفیل …………………………………………………………………. 76
   3-4-3- اندازه گیری میزان كلروفیل برگ …………………………………………………. 77
فصل چهارم: نتایج و بحث  
4-1- نتایج ………………………………………………………………………………………….. 79
   4-1-1- اثر انواع اسید هیومیک در رشد شاخه …………………………………………………… 84
   4-1-2- اثر انواع اسید هیومیک در دور تنه ……………………………………………………. 85
     4-1-3- اثر انواع اسید هیومیک در تعداد جوانه باقی مانده …………………………………… 86
   4-1-4- اثر انواع اسید هیومیک در تعداد جوانه ریزش کرده ……………………….. 87
   4-1-5- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پوست تر ………………………………………………….. 88
   4-1-6- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پسته تر ………………………………………………. 89
عنوان صفحه
   4-1-7- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پسته خشک ……………………………………………… 90
   4-1-8- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پوست خشک …………………………………. 91
   4-1-9- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های خندان ……………………………… 92
   4-1-10-اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های پوک …………………………………….. 93
   4-1-11- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های دهن بست ………………………………… 94
   4-1-12- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های گو ………………………………………. 95
   4-1-13- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های زود خندان ……………………………….. 96
   4-1-14- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های با ترک نامنظم ………………………….. 97
   4-1-15- اثر انواع اسید هیومیک بر انس پسته های تیمارشده …………………………………… 98
   4-1-16- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کلرفیل a ………………………………………………………… 99
   4-1-17- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کلرفیل b ………………………………………………………… 100
   4-1-18- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کاروتنوئید …………………………………….. 101
   4-1-19- اثر انواع اسید هیومیک بر سطح برگ ………………………………………………. 102
   4-20- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر ازت …………………………………………. 103
   4-1-21- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر فسفر …………………………………. 104
   4-1-22- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر پتاسیم ……………………………………….. 105
   4-1-23- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر کلسیم ……………………………………. 106
   4-1-24- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر منیزیم …………………………………….. 107
   4-1-25-اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر آهن …………………………………………. 108
   4-1-26- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر روی ………………………………………. 109
   4-1-27- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر منگنز ……………………………………….. 110
   4-1-28- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر مس ……………………………………….. 111
   4-1-29- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر بُر ……………………………………………….. 112
   4-1-30- شاخص های اکوفیزیولوژیکی ………………………………………………… 113
     4-1-30-1- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز ………………………………….

113

 

 

عنوان صفحه
     4-1-30-2- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان هدایت روزنه ای ………………………………….. 114
     4-1-30-3- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان مقاومت روزنه ای ………………………………………. 115
     4-1-30-4- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان تعرق ………………………………………………. 116
   4-1-30-5- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر …………………………….. 117
4-2- بحث ………………………………………………………………………………………………. 118
پیشنهادات ………………………………………………………………………. 125
منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………. 126

مقدمه

پسته یكی از مهمترین محصولات كشاورزی كشور است كه از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اهمیت فوق العاده ای دارد. ارزش تولید این محصول گرانبها و بی نظیر حدود 10 درصد از درآمدهای غیر نفتی كشور می باشد. حدود 152000 خانوار شهری و روستایی كشور كه جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را شامل می گردند، در حرفه های مربوط به تولید این محصول بكار اشتغال دارند. پسته به عنوان آخرین محصول كشاورزی قابل كشت در بیشتر مناطق پسته خیز ایران، ‌نقش اولین كالای كشاورزی صادراتی را ایفا می نماید. مشكلات مربوط به شوری و كم آبی حاشیه كویر از یک سو و خشكسالی های اخیر توأم با مسائل عدیده از سوی دیگر باعث شده است تا این محصول تنها با تكیه بر تحقیقات و فناوری پیشرفته قادر به ادامه حیات باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...