دردرس علوم

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-  بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………….9

1-4-  اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………10

1-5-  سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….10

1-6-  تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های پژوهش……………………………………………………………..11

 

فصل دوم: ی بر تحقیقات انجام شده

2-1-  الگو چیست؟………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-  معرفی الگوهای تدریس……………………………………………………………………………………………15

2-3-  الگوی تدریس جیگ ساو…………………………………………………………………………………………16

2-3-1-  مراحل طرح تدریس جیگ ساو……………………………………………………………………..16

2-3-2-  مراحل تدریس جیگ ساو……………………………………………………………………………..17

2-3-3-  کاربرد الگو………………………………………………………………………………………………….21

2-4-  پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………21

2-4-1-  معیارهای پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………….24

2-4-2-  عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………..25

2-4-3-  خانواده و پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………..29

2-4-4-  ارزشها و انتظارات والیدن و پیشرفت تحصیلی………………………………………………….29

2-4-5-  شرایط اجتماعی و اقتصادی و  پیشرفت تحصیلی……………………………………………..30

2-4-6-  سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………30

2-4-7-  مدرسه و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………30

2-4-8-  انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………….31

2-4-9-  نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………31

2-5-  مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………32

2-6-  محیط های یادگیری…………………………………………………………………………………………………32

2-6-1-  رویکرد رقابتی………………………………………………………………………………………………32

2-6-2-   رویکرد انفرادی……………………………………………………………………………………………32

2-6-3-  رویکرد مشارکتی………………………………………………………………………………………….32

2-6-4-  ویژگی های یادگیری مشارکتی……………………………………………………………………….33

2-6-5-  دیدگاه های عمده در یادگیری مشارکتی……………………………………………………………34

2-6-6-  روش های یادگیری مشارکتی…………………………………………………………………………….36

2-7-  سازماندهی کلاس درس برای روش تدریس جیگ ساو………………………………………………..42

2-7-1-  نقش معلم در روش تدریس جیگ ساو……………………………………………………………46

2-7-2-  اثرات کاربرد روش جیگ ساو………………………………………………………………………..48

2-7-3-  محدودیت های کاربرد روش جیگ ساو………………………………………………………….48

2-8-  روش یادگیری در حد تسلط ……………………………………………………………………………………51

2-8-1-  مفهوم تسلط…………………………………………………………………………………………………51

2-8-2-  مراحل روش یادگیری در حد تسلط………………………………………………………………..52

2-8-3-  محاسن روش یادگیری در حد تسلط………………………………………………………………53

2-8-4-  محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………..53

2-8-5-  یادگیری تا حد تسلط (انفرادی) …………………………………………………………………….53

2-8-6-  روش آموزش برای یادگیری…………………………………………………………………………..55

2-8-7-  مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط……………………………………………………..56 2-9-  خانواده الگو های انفرادی ………………………………………………………………………………………..60

پایان نامه و مقاله

 

2-9-1-  روش های آموزش انفرادی…………………………………………………………………………….61

2-9-2-  آموزش انفرادی و ویژگی های آن……………………………………………………………………62

2-9-3-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر…………………………………………………………..64

2-9-4-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه بلوم………………………………………………………………65

2-9-5-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه کلر………………………………………………………………..66

2-10-  روش تدریس یادگری در حد تسلط…………………………………………………………………………68

2-10-1-  مراحل اجرای روش تدریس یادگیری در حد تسلط…………………………………………69

2-11-  سوابق پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….70

     2-11-1-  تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………….70

     2-11-2-  تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………..72

2-12-  جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….74

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………76

3-2-  جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………….77

3-3-  نمونه آماری و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………………..77

3-4-  روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………..78

3-5-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………78

 

فصل چهارم: نتایج

4-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….80

4-2-  یافته­ های استنباطی ………………………………………………………………………………………………….86

4-3-  فرضیه  اصلی اول……………………………………………………………………………………………………86

4-4-  فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………….89

4-5-  فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………91

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..95

5-2-  بحث و نتیجه‎گیری…………………………………………………………………………………………………..97

5-3-  فرضیه اول ( روش تدریس جیگ ساو)………………………………………………………………………98

5-4-  فرضیه دوم(یادگیری در حد تسلط)……………………………………………………………………………98

5-5-  فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………..100

5-6-  محدویت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………….101

5-7-  پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………..101

5-8-  پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………101

 

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………104

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………….106

پیوست ها

پیوست الف

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………..107

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول (4-1) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی (روش تدریس جیک ساو فرضیه 1)…………………………………………………………………………………………………………….86

جدول (4-2) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی روش تدریس جیک ساو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

جدول (4-3) نتایج آزمون کواریانس اثر بخشی روش تدریس جیک ساو بر پیشرفت تحصیلی……………………………88

جدول(4-4) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی( در حد تسلط)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

جدول(4-5) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی در حد تسلط……………..89

جدول(4-6) نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

جدول (4-7) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی………….91

جدول(4-8) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی…………………………………92

جدول(4-9) نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روش های تدریس جیگ ساو و در حد تسلط………………………92

.

چکیده:                                                                                                                                

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه ششم شهر بندرعباس بوده است.این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمایش صورت گرفت.جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس در سال تحصیلی 93-92 بوده اند که جمعا 2817دانش آموز،که از این تعداد  1484 دانش آموز پسر و 1333دانش آموز دختر بوده است که با شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای 80 دانش آموز از بین مدارس ابتدایی ناحیه 2 بندرعباس دو مدرسه پسرانه  دانش و دخترانه سید قطب جهت مطالعه  انتخاب که از هر مدرسه دو کلاس در یک پایه و به تصادف یکی بعنوان گروه گواه و دیگری بعنوان گروه آزمایش بعنوان نمونه تحقیق لحاظ گردیده اند.داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss  و روش کواریانس تحلیل گردید.نتایج و یافته های پژوهش حاضر حاکی از تایید فرضیه کلی تحقیق می باشد.یعنی روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: روش تدریس جیگ ساو، روش تدریس در حد تسلط، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم.

 

 

 

 

 

مقدمه

” به راستی که دل ها خسته می شوند، همان طور که بدن ها خسته می شوند، پس نوبرانه ها و تازه یافته های حکمت را برای این دل ها بجویید. ” حضرت علی (ع)

آینده ای که امروزه پیش بینی می شود از راه خواهد رسید. اگر ما بدانیم که آینده چگونه باید باشد، می توانیم بر آن تأثیر بگذاریم. فرزندان ما در کلاس های درس از روش هایی بهره می گیرند که پنجاه سال پیش به کار می رفت و اگر ما می خواهیم آنان را برای آینده آماده کنیم، باید درک درستی از روش های آموزشی نوین پیدا کنیم.

از آن جا که قواعد علمی و دانش بشری دائماً در حال پیشرفت و جایگزینی هستند، ما باید به دانش آموزان مهارت های فراگیری علوم را هم بیاموزند تا هیچ گاه در تنگنا قرار نگیرند. یادگیری مشارکتی یا آموزش از طریق همیاری، رویکردی جدید در آموزش دنیاست که هدف های عمده آن عبارتند از: درگیر کردن دانش آموزان در فرایند یادگیری، از بین بردن حالت تک بعدی و معلم محور کلاس ها و ایجاد علاقه و انگیزه به یادگیری فعال در دانش آموزان. با توجه به تغییرات و پیشرفت های سریعی که در علوم روی می دهد، دانش آموزان ما نیازمند روش هایی هستند که از طریق آن ها به مهارت های یادگیری دست یابند تا خود بتوانند علوم را بهتر و سریع تر و همگام با پیشرفت ها بیاموزند. روش یادگیری مشارکتی یا آموزش از طریق همیاری دانش آموزان را در این امر یاری می دهد(جانسون و جانسون[1]، 2000).

اﻣﺮوزه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶآﻣﻮزان، واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان، و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼکﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و پیشرفت تحصیلی فراگیران بستگی به کیفیت تدریس معلمان و بهره گیری از روش های تدریس فعال دارد .روش های فعال تدریس به روش هایی اشاره دارد که بتواند فعالیتهایی دانش‌آموزان را تقویت و یادگیری را به یک جریان دو سویه تبدیل نماید  ( فضلی خانی ، 1378  )

بنابراین معلم باید فراگیران را با مطالب یادگرفتنی درگیر سازد و راه و روش دانستن را به آنها بیاموزد نه اینکه صرفاً به انتقال اطلاعات و معلومات اکتفا کند .بعضی اوقات ، معلمان مطالب زیادی را تدریس می‌کنند ولی بعداً متوجه می‌شوند دانش‌آموزان می‌توانند حتی مقدار کمی از آنچه که را که مطرح شده است بازگو نمایند .راستی دلیل این امر چیست ؟ چرا، گاهی بعد از ارائه توضیح مفصل در مورد موضوعی فراگیران نمی‌توانند حتی بخش کوچکی از آن موضوع را بازیابی کنند ؟ چرا دانش‌آموزان بجای درک معنائی مطالب ، به حافظه خود فشار می‌آورند ؟

در پاسخ به این سوالات می‌توان بی توجهی معلمان به روش های یاددهی یادگیری یعنی به کار نگرفتن روش های فعال در آموزش را دلیل اصلی قلم داد کرد .به همین ، دلیل ، کیفیت آموزشی در بسیاری از مدارس از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش‌آموز اغلب مطالب را حفظ ، و پس از پایان یافتن امتحانات آنها را فراموش می‌کند . بکارگیری روش های فعال تدریس باعث می‌شود تا یادگیری تا عمق جان دانش‌آموزان رسوخ کند و نه تنها یافته‌ها و کشفیات خود را به سادگی فراموش نکنند بلکه در طول زندگی آن را به صورت کاربردی به کار ببرند . در این تحقیق نیز بدون غفلت از سایر متغیرهای مهم نظیر پیشرفت تحصیلی و… تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط دانش آموزان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و امید است که روزنه برای مطالعه و تحقیق بیشتر و گامی برای فرایند یاددهی و یادگیری باشد.

[1] .Johnson&Johnson

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...