1-3- اهداف: 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 16

2-1- حمل و نقل کانتینری.. 17

2-2- ی بر فعالیتهای ترمینال های کانتینری.. 19

2-3- روش های بهینه سازی حمل و نقل ترمینال. 21

2-4- فرایند برنامه ریزی کشتی ها 22

2-4-1- برنامه ریزی اسکله. 23

2-4-2- برنامه ریزی چیدن. 23

2-4-3- برنامه ریزی جرثقیل.. 24

2-5- ذخیره سازی و انباشتن کالا. 25

2-6- حمل و نقل تدارکات… 27

2-7- بهینهسازی حمل و نقل اطراف اسکله. 27

2-8- بهینهسازی حمل و نقل ساحلی.. 29

2-9- بهینه سازی حمل و نقل جرثقیل.. 31

2-10- ادبیات: 31

2-14- نتیجه گیری و تحلیل مقالات قبلی: 34

فصل سوم: روش تحقیق.. 37

3-1- شبیه سازی: 38

3-2- مدل سازی: 39

3-3- مدل مفهومی مساله: 40

3-4- شبیه سازی کامپیوتری: 41

3-5- نرم افزارهای شبیه سازی.. 42

3-6- روش های بهینه سازی شبیه سازی.. 43

3-6-1 روش مبتنی بر گرادیان. 43

3-6-2- بهینه سازی تصادفی.. 44

3-6-3 روش پاسخ سطح.. 44

3-6-4- روش های اکتشافی.. 45

3-6-5- روش های آماری.. 46

3-7- طراحی آزمایشات تاگوچی.. 47

3-8- خطوط راهنما برای طراحی آزمایشها 48

3-8-2- انتخاب عاملها و سطوح: 49

3-8-3- تعیین متغیر پاسخ: 49

3-8-4- انتخاب نوع آزمایش طراحی شده 49

3-8-5- انجام آزمایش… 50

3-8-6- تجزیه و تحلیل داده ها: 50

3-8-7- نتیجه گیریها و پیشنهادات… 50

3-9- الگوریتم حل: 50

3-10- نظریه صف: 51

3-11- فرمول های صف… 53

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق.. 57

4-1- شبیه سازی ترمینال کانتینری با نرم افزار Arena. 59

4-2- تحلیل خروجی شبیه سازی: 63

2-4-1- تاثیر افزایش جرثقیل: 64

4-2-2- تاثیر افزایش سکو: 65

4-3- طراحی آزمایشات تاگوچی: 67

4-4- نتیجه گیری محاسبات: 70

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 72

5-1- نتیجه گیری: 73

5-2- پیشنهادات: 75

منابع و ماخذ. 76

 

فهرست جداول

جدول 2-1 مقالات ارائه شده در مساله تخصیص عرشه. 35

مقالات و پایان نامه ارشد

 

جدول 2-2  مقالات ارائه شده در مساله برنامه ریزی جرثقیل های عرشه. 36

جدول3-1  اجزای مدل شبیه سازی.. 39

جدول3- 2 پارمترهای مدل صف… 54

جدول4-1 متغیرهای معرفی شده در شبیه سازی.. 62

جدول  4-2  نتایج حاصل از شبیه سازی برای حالت 3 سکویی.. 64

جذول4-3  نتایج حاصل از شبیهسازی برای حالت 2 جرثقیله. 66

جدول4-4  مقادیر S/N برای سطوح هر عامل.. 68

جدول4-5  محاسبات آزمون ANOVA.. 70

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل2-1 انواع کشتی ها برحسب اندازه 18

شکل2-2 میزان کانتینر جابجا شده در 5 بندر ایالات متحده 19

شکل2-3 ترمینال کانتینری.. 20

شکل 2-4 بخش های عملیاتی ترمینال های کانتینری.. 22

شکل 3-1  ارکان اصلی سیستم. 38

شکل3-2 مدل مفهومی مساله. 40

شکل 3-3 ساختارهای سرویس رسانی.. 53

شکل4-1 ماژول های Arena برای ورود و استقرار کشتی ها 60

شکل4-2 اجزای مدل Arena مربوط به قسمت دوم شبیه سازی.. 61

نمودار4-1 روند تغییر درآمد با افزایش تعداد جرثقیل.. 65

نمودار4-2 روند تغییر درآمد با افزایش تعداد سکوها 67

شکل4-3 نمودار S/N برای هر سه عامل.. 68

چکیده:

در چهار دهه گذشته، کانتینرها به عنوان ابزار مناسب و ضروری بسته بندی بار از جایگاه ویژه ای در حمل و نقل بین المللی از طریق دریا برخوردار شده اند. با افزایش فزاینده کانتینری سازی، تعداد پایانه های کانتینری در بنادر دریایی و رقابت میان آنها بسیار چشمگیر شده است . امروزه بدون استفاده ثمربخش و کارآمد از فن آوری اطلاع رسانی و روش های بهینه سازی، نمی توان به عملیات کانتینری اندیشید. اخیرا بنادر برای بهبود کارایی جابجایی کانتینر ها با چالش های بزرگی مواجه شده اند. بنابراین چگونگی بهبود کارایی سرویس و همچنین کاهش هزینه ها مساله اساسی در اینگونه بنادر می باشد. به طور کلی برای این کار دو رویکرد  وجود دارد : اولی افزایش تعداد تجهیزات بارگیری و تخلیه، دومی اتخاذ بهینه ترین برنامه عملیاتی.

در اغلب ترمینال ها معمولا سه نوع تجهیز برای انجام عملیات وجود دارد: جرثقیل های عرشه(QC)، تریلرهای محوطه(YT) و جرثقیل های محوطه(YC). به محض ورود یک کشتی به ترمینال، QCها کانتینرها را از کشتی تخلیه یا اینکه به داخل کشتی بارگیری می کنند و YTها کانتینرها را از عرشه به سمت انبار و سکوی بارانداز جابجا می کنند. در محوطه انبار، YTها کار تخلیه و بارگیری را برای تریلرها انجام می دهند.

وقتی نیاز به بهینه ساختن عملیات می باشد، ابتدا مدل شبیه سازی طراحی می شود سپس مدل بهینه سازی ساخته می شود تا پارامترهای مدل شبیه سازی را بهینه کند. آماده سازی متغیرهای ورودی و خروجی مانند جواب اولیه، محدودیت های متغیرهای تصمیم، تابع هدف و زمان تکرار شبیه سازی از مدل بهینه سازی استخراج می شود. برای انجام این کار، الگوریتم بهینه سازی باید یک جواب شدنی ایجاد کند و آن را به شبیه سازی منتقل می کند و شبیه سازی شروع می شود. سپس نتایج شبیه سازی به مدل بهینه سازی برمی گردد. بر طبق نتایج بدست آمده، الگوریتم بهینه سازی به سمت یک جواب بهینه پیش می رود و یک مجموعه جدید از جواب ها ایجاد می کند. این چرخه تکرار می شود تا معیار توقف برآورده شود. سرانجام متغیرهای تصمیم بهینه شده و بهترین مدل برنامه ریزی بدست می آید.

مقدمه
در چهار دهه گذشته، کانتینرها به عنوان ابزار مناسب و ضروری بسته بندی بار از جایگاه ویژه ای در حمل و نقل بین المللی از طریق دریا برخوردار شده اند. با افزایش فزاینده کانتینری سازی، تعداد پایانه های کانتینری در بنادر دریایی و رقابت میان آنها بسیار چشمگیر شده است . امروزه بدون استفاده ثمربخش و کارآمد از فن آوری اطلاع رسانی و روش های بهینه سازی، نمی توان به عملیات کانتینری اندیشید. اخیرا بنادر برای بهبود کارایی جابجایی کانتینر ها با چالش های بزرگی مواجه شده اند. بنابراین چگونگی بهبود کارایی سرویس و همچنین کاهش هزینه ها مساله اساسی در اینگونه بنادر می باشد. به طور کلی برای این کار دو رویکرد  وجود دارد : اولی افزایش تعداد تجهیزات بارگیری و تخلیه، دومی اتخاذ بهینه ترین برنامه عملیاتی.

مدلسازی سیستم های پیچیده مانند سیستم های تولیدی، زنجیره تامین و ترمینال های کانتینر با بهره گرفتن از معادلات جبری کار بسیار دشواری است. شبیه سازی گسسته پیشامد ابزار مفیدی برای ارزیابی عملکر این سیستم ها می باشد. اگرچه شبیه سازی فقط یک طرح داده شده را ارزیابی می کند و هیچ تابع بهینه سازی ارائه نمی کند. بنابراین نیاز است که شبیه سازی و بهینه سازی باهم ادغام شوند. بهینه سازی شبیه سازی فرایند پیدا کردن بهترین مقدار از متغیرهای تصمیم سیستم است که عملکرد آن توسط خروجی های شبیه سازی ارزیابی می شود.

اهداف اجرای این پروژه عبارتند از:

–       ادغام مناسبی از شبیه سازی و بهینه سازی.

–       کمک گرفتن از رویکرد “چه می شود-اگر” در مساله با بهره گرفتن از شبیه سازی.

–       پیاده کردن مدلی که دربرگیرنده تمامی اجزای سیستم باشد و بتواند تمامی عملیات را شبیه سازی کند.

–       تعیین تاثیر عوامل موثر بر عملکرد سیستم

–       کمک به تصمیم گیرنده با ارائه سناریو های مختلف و نتایج مربوط به هریک.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...