کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


 یکی ­از مراحل مهم و اساسی در مهندسی ­و تولید نرم­افزار مرحله یافتن و رفع خطا­های موجود در نرم­افزار است. این مرحله از تولید نرم­افزار جزء وقت­گیرترین و پرهزینه ­ترین مراحل به­ حساب می­آید]4[. سال­هاست که دانش داده ­کاوی و استخراج دانش به کمک مهندسین نرم­افزار آمده­است. رفع خطا در فرایند تولید بسته به مدل توسعه نرم­افزار چندین بار انجام می­گیرد. خطا­ها و مشکلات برطرف ­شده معمولا به روش­های مختلف تحت عنوان مخازن خطای نرم افزار، مستند­سازی و ذخیره می­ شود. این مخازن منابع عظیم دانش هستند، که کمک بزرگی در تسریع زمان تولید نرم­افزار و پایین­آوردن هزینه­ها خواهد­بود]5[. روش­هایی نیاز­است که این دانش و اطلاعات مفید استخراج شود. در این تحقیق روشی برای سرعت بخشیدن به رفع­خطای جدید با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در مخازن خطای نرم­افزار، ارائه شده­است. مدل­های زیادی تا به­حال ارائه ­شده که یا مکمل هم بوده یا از الگوریتم­های جدید استفاده شده­است. مدل­های پیشنهادی با بهره گرفتن از تشابه متن همگی از الگوریتم­های معمولی و ساده استفاده کرده اند. در این مدل ها به این نکته مهم کمتر توجه شده که مخازن حجم بالا و پیچیده­ای از اطلاعات را شامل می­شوند، که بعضاً تشابه بین کلمات و معانی مختلف یک جمله نتیجه ­گیری را سخت­تر می­ کند. پس نیاز به الگوریتم­های معنایی در بررسی تشابه متن احساس می­ شود. همچنین باید به این نکته مهم توجه کرد که الگوریتم معنایی انتخاب ­شده بهینه است و قادر باشد میان این حجم اطلاعات که از سوی کاربران مختلف ثبت می­ شود، بهترین جواب با تشابه بیشتر را انتخاب کند. اگرچه تا به­حال روش­های بسیاری برای تکمیل مخازن خطا و استفاده از دانش نهفته در آن صورت­ گرفته اما می­توان گفت که ضرورت اهمیت به تشابه معنایی بین داده ­ها در نظر گرفته نشده ­است. در این تحقیق سعی شده که این ضعف در جستجو و بهره­ گیری دانش نهفته در این مخازن داده پوشش داده ­شود.

مدل ارائه ­شده در اینجا ابتدا لیستی از خطا­های مشابه خطای جدید با بهره گرفتن ازیک الگوریتم تشابه معنایی مناسب، با توجه به اطلاعات متنی ذخیره­شده ارائه می­دهد. در مرحله بعد این خطا­ها براساس چرخه ­عمر خطا با بهره گرفتن از روش خوشه­بندی K-means، خوشه بندی می­شوند.

همچنین میانگین تشابه هر دسته به خطای جدید، گروه منتخب را مشخص می کند. خطاهای موجود در این گروه، راه حل­های پیشنهادی برای هر کدام، کمکی برای تسهیل و تسریع در رفع خطا است و میانگین طول­عمر گروه تخمینی بر پیچیدگی و زمان حل­مشکل خواهد بود.

3-1- پیشینه تحقیقاتی

شاید بتوان گفت که بنیان MSR و نرم­افزارهای ردیابی­خطا[7]با تولید [8]GNATS در سال­1992 نهاده ­شد. پس از آن نرم­افزارهای­متعددی به یاری مهندسی ­نرم­ افزار شتافت ه­است. در این مدت سعی و اهتمام محققان بر تکمیل مدل­ها و موتورهای­جستجو مورد ­استفاده در این نرم­افزارها بوده ­است. در سال 2000 مدلی با استفاده­از رگرسیون ­فازی[9] برای تخمین تعداد خطا­های ­موجود در نرم­افزار ارائه­شد]6[. در]5[ همین کار با بهره گرفتن از شبکه­ های­عصبی انجام­شد. در­سال 2007 LucasD.Panjerداده ­کاوی را برای تخمین زمان­خطا با مقایسه پنج الگوریتم دسته­بندی داده ­ها مطرح کرد­]7[. Suma.V و همکارانش به سراغ روش­های خوشه­بندی رفته و ثابت­کردند که روش K-mean در میان روش­های مورد بررسی آنها بهینه­تر بوده ­است]8[. CathrinWeiß و همکارانش از روش نزدیکترین همسایه و تشابه جملات با بهره گرفتن از موتور­ارزیابیLucene[10] استفاده­ کردند]9[.Lucene خود از SVM و یک مدل بولی[11] برای جستجو و ارزیابی متون استفاده ­می­ کند. Nagwani نیزدرمدل­های­ مختلفی از الگوریتم ­های داده­­کاوی متعددی برای اهداف مختلف استفاده­­کرد]10[،]11[،]12[. اما همه این روش­ها یا به جنبه­­ معنایی تشابه متون و کلمات توجه نداشتند. یا برای استخراج ضریب ­تشابه دو متن از الگوریتم­های­ مناسب برای این محیط بهره ­نبردند. الگوریتم­های استفاده­ شده بیشتر به تاثیر یک متن و یافتن ضریب ­تشابه آنها با متن کاربرتوجه داشتند­، معمولا استاتیک بودند و هرگز به بهره­وری روش در محیط با حجم بالا توجه نداشتند. نوآوری کار تحقیقاتی ارائه ­شده نسبت به مدل­های قبلی استفاده از یک الگوریتم بهینه با دقت بیشتر در اندازه ­گیری تشابه میان دو متن است به­ طوری­که با حجم زیاد مستندات و کلمه­های مشابه در مخازن نرم­افزاری سازگار باشد. این الگوریتم تشابه جملات و تشابه ­معنایی بین کلمات را با هم ترکیب می­ کند. به­ طوری­که­، مشابه­ترین جملات را، با توضیحات داده­شده برای خطا از سوی کاربر، از میان داده ­های قبلی در مخزن استخراج کند.

4.1. فرضیه های تحقیق

 1. مخازن خطای هر نرم افزار منابع ارزشمند دانش هستند.
 2. اطلاعات ثبت شده در مخازن خطا به پیشبرد سریعتر و کم هزینه تر فرایند تولید نرم افزار کمک می کند
 3. ثبت روش حل مشکل یا خطا در طول فرایند تولید می تواند به توسعه دهنده پروژه برای حل خطا جدید کمک کند.
 4. برای پیش بینی قسمتی از زمان انجام پروژه و هزینه آن می توان از این اطلاعات استفاده کرد.

5.1. اهداف تحقیق

از آنجا­ که در روش ارائه ­شده در این تحقیق سعی ­بر آن شده تا کاستی­های موجود در روش­های قبلی به ­نوعی پوشش داده ­شود ، به­دنبال بهترین و مناسب ­ترین الگوریتم برای جستجو و محاسبه تشابه متون و مستندات در یک مخزن با حجم­عظیم­داده هستیم. به ­طوری­که با بالا­رفتن این حجم دچار مشکل پیچیدگی­محاسبه و بالا­رفتن زمان­پاسخ­گویی نشود. همچنین تشابه بین دو متن باید شامل تشابه­معنایی باشد. به­جز تشابه بین کلمات تشابه به­ صورت مجموعه کلمات. یعنی جملات باید بررسی شود. با توجه­به مطالب ذکر­شده یافته­ های اصلی این تحقیق را می­ شود در مطالب زیر خلاصه ­کرد.

 1. ارائه یک روش برای کاوش مخازن خطای نرم­افزار که کاستی­های روش­های قبلی در اندازه ­گیری میزان تشابه بین نمونه و خطا را پوشش­دهد.
 2. یافتن خطا­های مشابه با خطای­ جدیدواستفاده از آنها برای تخمین زمان لازم برای رفع­خطا
 3. تعیین میزان پیچیدگی خطای­ جدیدبا محاسبه میانگین طول عمر خطا­هایی با شباهت بیشتر
 4. استفاده ازراه­کارهای رفع ­خطا با جستجوی خطا­هایی با ضریب تشابه بالاتر با خطای ­جدید

هدف نهایی کاهش هزینه­ های مالی پروژه­ های نرم­افزاری و تسریع درفرایند مهندسی­نرم­افزار است.

6.1. نوآوری تحقیق

آنچه بیش از همه به ­عنوان نوآوری در کار و بهبود روش­های گذشته مطرح است:

 1. استفاده از یک الگوریتم معنایی مناسب به­همراه تشابه خطی در مرحله اول
 2. استفاده از الگوریتم­های خوشه­بندی در مرحله دوم.

در این تحقیق برای بالا بردن دقت و سرعت در استفاده از اطلاعات از الگوریتم پیشرفته تر نسبت به کارهای قبلی استفاده شده است. الگوریتم ترکیبی که به جنبه معنایی تشابه نیز توجه داشته باشد. همچنین نتایج نهایی برای بررسی راحت تر و دقیق تر با بهره گرفتن از یک روش بهینه خوشه بندی طبقه بندی میشوند، تا دسترسی کاربر به اطلاعات نهایی راحتر و سریعتر باشد. به بیانی ساده تر اطلاعات نهایی خوانا وجامع باشند.

7.1. ساختار پایان نامه

این تحقیق شامل 5 فصل است که ترتیب فصول و موضوعات مطرح ­شده به­صورت کلی در زیر بیان شده­است:

1.7.1. فصل اول: کلیات(همین فصل)

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

در این فصل یک مقدمه از حوزه این تحقیق ارائه ­شده و در آن مشخص­شده که هدف از این تحقیق چیست و خواهان پاسخ­گویی به چه سوالی هستیم. در ادامه همین فصل یک توضیح مختصر از تحقیقات انجام­شده در مورد موضوع این تحقیق ارائه ­شده است. در نهایت نیز یک دید کلی از فصل­های مختلف این تحقیق ذکر شده­است.

2.7.1 .فصل دوم: ادبیات تحقیق

در این فصل به بیان مفاهیم و مقدماتی که این پایان نامه بر اساس آن مطرح­ شده­­است، پرداخته ­می­ شود. مخازن خطای ­نرم­افزار و انواع آن­ها، چرخه ­عمر یک خطا، همچنین انواع مستندات مرتبط با یک خطا بررسی­می­ شود. پس­از آن استراتژی­ های اندازه ­گیری تشابه ­معنایی بین متون و تفاوت آن­ها مورد مطالعه قرار می­گیرد.

3.7.1. فصل سوم : استفاده از تکنیک­های داده ­کاوی برای کشف و رفع خطاهای نرم ­افزار بر پایه ضریب تشابه­ معنایی متن و خوشه­ بندی

ضریب ­تشابه رشته ای یا خطی بر پایه LCS ، روش SOC-PMI به­عنوان یک روش معنایی و تشابه جملات بر اساس عبارات مشترک معرفی­می شوند. و در نهایت روش اندازه ­گیری شباهت ترکیبی با ادغام و بهینه­سازی این روش­ها معرفی می­ شود. روش­های خوشه­بندی و محاسبه میانگین داده ­ها مورد نیاز این تحقیق هم بیان می­شوند. روش پیشنهادی با استفاده­از استراتژی­ها و روش­های انتخاب­شده که با محیط ­داده­ای مخازن سازگار هستند، برای یافتن خطای مشابه­تر با خطای ­جدید تشریح ­می­ شود و توضیح­می­دهیم که چگونه با یک خوشه­بندی و محاسبه می­توانیم میزان پیچیدگی و تخمینی برای زمان رفع­خطا ارائه­کرد.

4.7.1.فصل چهارم: اعتبارسنجی و توسعه

پیاده سازی روش بر روی نمونه داده­ های واقعی که از مخزن خطا استخراج ­شده با بهره گرفتن از برنامه­نویسی و نرم­افزار Rapid miner[12]، مقایسه روش از نظر زمان و دقت پاسخ­گویی با روش­های دیگر. همچنین روش ارائه ­شده را با روش های قبلی مورد مقایسه و تحلیل موضوعی قرار می­دهیم.

5.7.1. فصل پنجم : نتیجه گیری

در این فصل به جمع­بندی، نتیجه ­گیری و تبیین دستاورد­ها و کارهای آینده پرداخته می­ شود. ویژگی­های این روش با روش­های دیگر مقایسه ­شده و زمینه ­های بهبود و نتایج به صورت موردی بیان می­ شود. از آنجا که استفاده از تشابه معنایی در این زمینه در قدم­های اولیه قرار دارد، در آینده زمینه ­های زیادی برای کار بیشتر وجود دارد که به چند مورد در این فصل اشاره خواهد شد.

[1]-Knowledge Discovery and Data Mining(KDD)

[2]-Software Repositories

[3]-Mining Software Repositories

[4]-String Similarity

[5]-longest common subsequence

[6]-Second-order co-occurrence pointwise mutual information

[7] -Bug Tracking

[8] -GNU product’s issue-tracking software

[9] -Fuzzy Regresion

[10]- www.lucene.apache.org

[11]- Boolean model 

[12]-www.apidminer.com

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-10-03] [ 12:17:00 ب.ظ ]
یک روش مدیریت پیکربندی (CM[1]) هوشمند به سازمانها اجازه می دهند تا منابع IT[2]خود را در حد ماکزیمم سودمندتر و قابل اطمینان تر سازند. توسعه دهندگان هر برنامه نیاز به توجه ویژه حدودا 60 درصد تاثیرات سرویس، به سبب مشکلات پیکربندی می باشند. بسیاری از آیتم‌ها در طول یک دوره حیات محصول یا سرویس تغییر می کنند و حفظ دنباله این تغییرات مهم هستند. مباحث مربوط به CM ضعیف، شامل شکست‌های مربوط به سیسستم، شکست سرویسهای کلیدی، کارایی ضعیف و کاهش بهره وری بوده و نتیجتا باعث تاثیر جدی در تجارت می شود.[1]

هدف اصلی مدیریت تغییرات، حذف تمام تغییرات محصول نیست ولی کمک به حداقل کردن تاثیرات منفی از تغییرات ضروری بوده و از تغییرات غیر ضروری اجتناب می کند.[2]

از نمای مدیریت پروژه[3]، CM یک فعالیت مدیریتی است که تعریف یک محصول، سیستم یا فرایند را در طول تعریف کل چرخه حیات، مدیریت می کند. CM به متخصصان پروژه کمک می کند تا تضمین کنند محصولات و سیستم‌ها، نیازمندی‌های فیزیکی و عملیاتی تعریف شده خود را برآورده می کنند و هر تغییری روی نیازمندی‌هایشان به سختی کنترل شده، به دقت شناسایی شده و به ثبت می رسند. با انگیزه‌هایی در کاهش زمان توسعه محصول، حداقل سازی هزینه در طول حیات و افزایش کلی کیفیت محصول، CM یک بخش ضروری از استراتژی تحویل محصول می باشد. CM اولین بار بصورت رسمی توسط دپارتمان دفاع آمریکا در دهه 1950، بدلیل فقدان یکریختی و ناسازگاری داده‌ها و مباحث کنترل تغییرات در مسابقه ای برای پرتاب موشک انداز آغاز شد. سازمان استانداردسازی بین المللی اولین راهنما را در CM به شکل ISO-10007 در سال 1994 شامل cm در نیازمندی بر اساس استانداردهای هوافضا مثل AS-9100، تعریف نمود. CM یکی از مهمترین نواحی فرایندی در مدل‌های بلوغ فرایند توسعه داده شده توسط مهندسی نرم افزار می باشد.CM یک فعالیت Through Life است که چرخه حیات پروژه را مدام گسترش می دهد. جهت برقراری و حفظ یکپارچگی سیستم/محصول سرتاسر چرخه حیات، CM یک فعالیت تکراری و مداوم است [3]

سازمان ثبت اسناد شامل فرایندهای متعدد خدماتی جهت ایجاد، تغییر، استعلام در مورد انواع اسناد مالکیت است. بنابراین حفاظت از اسناد مالکیت و کنترل دسترسی به اطلاعات آن‌ ها یکی از اهداف اساسی سازمان است. از طرف دیگر، این سازمان در تعامل مستقیم با قوه قضایه، دفاتر ثبت اسناد رسمی، سایر سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی، همچنین ارباب رجوع، به ارائه خدمات می پردازد، از اینرو نیازمند بکارگیری فرایندها و روال‌های با کیفیت جهت مواجه با تبادل گسترده اطلاعات می باشد. از جمله اهداف کیفیت در این سازمان می توان به سرعت بالا، هزینه کمتر، قابلیت دسترسی بالا، دقت در ثبت و نگهداری اسناد و اطلاعات، سهولت استفاده از خدمات و رضایت ارباب رجوع اشاره کرد. دستیابی به اهداف فوق الذکر مستلزم تعریف و بکارگیری صحیح فرایندهای مدیریت پیکربندی در سازمان است. فرایندهای مدیریت پیکربندی به عنوان یکی از نواحی فرایندی در اکثر مدل‌ها و استاندارهای بهبود فرایند همچون CMMI [4][4]، PMBOK [5]، ITIL مطرح است. این ناحیه تعریف و اجرای صحیح فرایندهای سازمان در سایر نواحی (مثلا نواحی مدیریت نیازمندی‌ها، طرح ریزی پروژه یا تضمین کیفیت فرایند و محصول) را تضمین کرده، لذا از اهمیت بالایی برخوردار است. با این وجود ملزومات و رهنمون‌های ارائه شده در این مدل‌ها، بصورت کلی بیان شده و به عبارت دیگر فاقد جزئیات و نحوه ‌پیاده‌سازی در سازمان‌های مختلف است. بنابراین ابتدا باید هریک از این مدل‌ها را بر اساس اهداف، نیازها و شرایط سازمان بومی‌سازی کرد تا قابل ‌پیاده‌سازی شوند[5]. اما فرایند بومی‌سازی نیازمند وجود تخصص در زمینه کاری سازمان و مدل مورد استفاده برای بهبود فرایند، برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع موردنیاز است، در غیر اینصورت با خطر شکست مواجه خواهد بود [6]. در این راستا اولویت‌بندی بهبود فرایندها می تواند نقش بسزایی در آغاز و هدایت بهبود فرایند بر اساس نیازها و منابع موجود بویژه در سازمان‌های کوچک و متوسط (SME[6]) داشته باشد.

چالش‌ها و موانعی که در بومی‌سازی مدیریت پیکربندی وجود دارد، بسیار بوده و به همین دلیل نیاز است تا آنها را جهت ارائه طرح بهتر مدیریت پیکربندی شناسایی کرده و برای آنها راه حل‌هایی با توجه به مدل مورد استفاده بیابیم. چالش‌ها از قبیل این موارد می باشد: فقدان پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان، هزینه‌های بالا نسبت به مزایای CM، فقدان آموزش کافی در ناحیه CM برای پرسنل سازمان، فقدان طرح جاری CM و ضعف در تعریف نیازمندی‌های CM[3]

لازم به ذکر است که بصورت کلی هدف اصلی برنامه بهبود فرایند، اصلاح جریان کاری فرایندها در سطح سازمان است که این امر می تواند با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب مورد پشتیبانی قرار گیرند[7].

2-1- انگیزه تحقیق

بومی‌سازی صحیح CM در سازمان ثبت اسناد شامل تاثیرات مثبت و کارای زیر می باشد:

اول اینکه، محافظت از داده‌ها و منابع دیگر، بطوریکه محصولات همیشه برای مشتری در دسترس بوده و یا در زمان شکست، بصورت خیلی سریع قابل بازگشت باشند. مواردی که بهمراه بازبینی آنها برای سازمان دارای اهمیت بوده و لذا نباید از بین بروند و باید همیشه در دسترس باشند شامل نقشه ملک، مشخصات مالک، مشخصات ملک، میزان مالکیت افراد، گزارش‌های تهیه شده پس از بازدید از ملک، می باشند.

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

دوم، پایش و کنترل روال‌ها و فرایندهای سازمان که خود منجر به دو مزیت در سازمان ثبت اسناد می شود: تعریف روالها و فرایندهای سازمان بصورت درست و کامل، که باعث به حداقل رسیدن تداخل در کار پرسنل می شود و اینکه پرسنل روال‌ها را دنبال می‌کنند و تهیه راه آسان جهت دنبال‌کردن روال‌ها می باشد.

سوم، ارزش نهادن به کار ارباب رجوع می باشد بطوریکه نیاز آن در کمترین زمان و هزینه ممکن، برآورده می شود.

چهارم اینکه، ارائه خدمات بصورت مطمئن و قابل اعتماد است و تولید سند دارای عیب‌های اساسی از این قبیل نیست: تعارض با زمین‌های مجاور، مشخصات اشتباه ملک، مشخصات اشتباه مالک.

پنجم، تولید محصولات با کیفیت بالا می باشد بطوریکه قابلیت وفق پذیری بالا داشته باشد برای مثال ساده‌تر شدن تفکیک ملک و قابلیت نگه‌داری بالا بدین معناست که در صورت بروز خطا مشکل سریعتر حل شود.

ششم، باعث مصرف درست از منابع بخصوص منابع انسانی شده که نتیجتا باعث حداقل‌سازی تلاش پرسنل می شود.

اولویت‌بندی SPI در ناحیه CM دارای نتایج زیر است: مشاهده سریعتر نتایج SPI[7]، سرمایه‌گذاری جهت رفع مسائل اصلی( مهمترین موارد) و همچنین دستیابی به نتایج بیشتر در زمان و هزینه مشخص می باشد.[8]

چالشها و موانعی که در بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در این سازمان باید یافت می شد از قبیل موارد ذیل بوده که در فازهای مختلف مدل انتخابی برای آنها راهکارهایی نیز ارائه گردیده است. فقدان پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان، هزینه‌های بالا نسبت به مزایای CM، فقدان آموزش کافی در ناحیه CM برای پرسنل سازمان، فقدان طرح جاری CM و ضعف در تعریف نیازمندی‌های CM[3]

[1]Configuration Management

[2] Information Technology

[3]Project Management

[4] Capability Maturity Model Integration

[5]Project Management Body Of Knowledge

[6] Small and Medium sized Enterprise

[7] Software Process Improvement

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:17:00 ب.ظ ]
1-2- ساختار پایان‌نامه………………………. 4

فصل دوم: پیشینه‌تحقیق

مقدمه………………………. 7

2-1- اهمیت الگوریتم‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها……………………… 7

2-2- برخی از انواع پایگاه داده‌ها……………………… 8

2-3- انواع روش‌های پیاده‌سازی و مدل‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی…………….. 9

2-3-1- پیاده‌سازی در مقیاس کوچک………………………… 9

2-3-2- مدل‌سازی و شبیه‌سازی توسط مدل مارکف………………………… 11

2-3-3- مدل‌سازی و شبیه‌سازی توسط شبکه‌های پتری……………………….. 12

2-4- پارامترهای ارزیابی……………………….. 14

2-4-1- پارامترهای منابع سیستم………………………. 14

2-4-2- پارامترهای حجم کاری……………………….. 15

2-5- پارامترها و آزمایش‌های انجام شده……………………… 16

2-6- برخی از مزایا و معایب روش‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی……………………….. 18

2-7- لزوم انجام تحقیق……………………….. 20

فصل سوم: تکنیک‌های کنترل همروندی

مقدمه………………………. 22

3-1- تکنیک‌های کنترل همروندی و انواع آن‌ ها ………………………22

3-2- تکنیک‌های قفل‌گذاری و انواع آن‌ ها……………………… 23

3-2-1- تعریف قفل……………………….. 24

3-2-2- اندازه‌های واحد قفل‌شدنی……………………….. 24

3-2-3- ساختار قفل……………………….. 25

3-2-4- مثالی برای لزوم قفل‌گذاری……………………….. 26

3-2-5- مدیر قفل و مراحل انجام شده برای قفل‌گذاری……………………….. 27

3-2-6- نحوه در اختیار قرار دادن قفل توسط مدیر قفل……………………….. 28

3-2-7- قفل چند اسلوبی……………………….. 28

3-2-7-1- ماتریس همایندی یا سازگاری قفل‌های چند اسلوبی……………………….. 28

3-2-7-2- پروتکل قفل چند اسلوبی برای یک تراکنش…………………………. 29

3-2-7-3- تغییر قفل……………………….. 30

3-2-7-4- قفل چند اسلوبی و توالی‌پذیری……………………….. 30

3-2-7-5- خصوصیات قفل چند اسلوبی……………………….. 30

3-2-8- تکنیک قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی……………………….. 30

3-2-8-1- مشکلات تداخل کنترل نشده ………………………31

3-2-8-2- خصوصیات و مشکلات 2PL مبنایی……………………….. 32

3-2-8-3- تغییر قفل در پروتکل 2PL………………………..

3-2-8-4- تأثیرعملیات درج در کنترل همروندی……………………….. 33

3-2-8-5- تأثیرعملیات حذف در کنترل همروندی……………………….. 33

3-3- بن‌بست………………………… 34

3-3-1- راه حل‌های مشكل بن‌بست………………………… 35

3-3-2- تکنیک‌های زمان‌مهر………………………. 36

3-3-2-1- الگوریتم WD………………………..

3-3-2-2- الگوریتم WW…………………………

3-3-2-3- خصوصیات الگوریتم WD و WW…………………………

فصل چهارم: شبکه‌های پتری

مقدمه………………………. 39

4-1- مختصری در مورد شبکه‌های پتری……………………….. 39

4-2- تفاوت UML و پتری……………………….. 39

4-3- تاریخچه شبکه‌های پتری……………………….. 40

4-4- ویژگی‌های شبکه‌های پتری……………………….. 40

4-5- اجزای شبکه‌ی پتری……………………….. 40

4-5-1- تعریف اجزای شبکه‌ی پتری………………………. 41

4-5-2- وظایف اجزای شبکه‌ی پتری……………………….. 41

4-6- تعریف چهارگانه شبکه‌های پتری……………………….. 42

 

پایان نامه

 

4-7- گراف شبکه پتری……………………….. 42

4-8- چند مثال از گراف شبکه پتری……………………….. 43

4-9- رفتار شبکه‌های پتری……………………….. 43

4-10- گذار توانا……………………… 44

4-11- مثالی از اجرای یک شبکه پتری……………………….. 44

4-12- قوانین مربوط به فایر شدن گذار، در شبکه پتری……………………….. 45

4-13- شبکه‌های پتری به بن‌بست رسیده، زنده و غیر زنده……………………… 46

4-14- انواع شبکه‌های پتری و نحوه‌ی نشانه‌گذاری آن‌ ها……………………… 47

4-15- فلوچارت‌ها و شبکه‌های پتری……………………….. 47

4-16- انواع پتری……………………….. 48

4-16-1- شبکه پتری رنگی……………………….. 48

4-16-2- شبکه پتری زمانی……………………….. 49

4-16-3- شبکه پتری سلسله مراتبی……………………….. 50

فصل پنجم: نحوه‌ی مدل‌سازی مکانیزم‌های 2PL، WW و WD با پتری رنگی

مقدمه………………………. 52

5-1- مختصری در مورد مدل‌سازی مکانیزم‌های 2PL، WW و WD………………

5-1-1- مدل 2PL………………………..

5-1-2- مدل‌های WW و WD………………………..

5-2- مجموعه‌های رنگ………………………… 53

5-2-1- مجموعه‌های رنگ در مدل 2PL………………………..

5-2-2- مجموعه‌های رنگ در مدل‌های WW و WD………………………..

5-2-3- توضیحات مجموعه‌های رنگ………………………… 55

5-3- نشانه‌گذاری اولیه………………………. 58

5-3-1- نشانه‌گذاری اولیه در مدل 2PL………………………..

5-3-2- نشانه‌گذاری اولیه در مدل‌های WW و WD………………………..

5-3-3- توضیحات نشانه‌گذاری اولیه………………………. 59

5-4- متغیرها……………………… 61

5-4-1- متغیرهای مدل 2PL………………………..

5-4-2- متغیرهای مدل‌های WW و WD………………………..

5-5- شرح توابع مدل و عملکردهای آن‌ ها……………………… 62

5-5-1- شرح توابع مشترک بین مدل‌های 2PL، WW و WD………………………..

5-5-2- شرح توابع مدل 2PL………………………..

5-5-3- شرح توابع مدل‌های WW و WD………………………..

5-6- اولویت‌های معین شده برای تعیین فایر شدن گذار مورد نظر از بین گذارهای فعال…….. 72

5-7- نحوه‌ی مدل‌سازی‌ها……………………… 73

5-7-1- نحوه مدل‌سازی مدل 2PL………………………..

5-7-2- نحوه مدل‌سازی مدل‌های WW و WD………………………..

فصل ششم: ارزیابی مدل‌های 2PL، WW و WD

مقدمه………………………. 79

6-1- مختصری در مورد اهمیت ارزیابی پایگاه داده‎ها……………………… 79

6-2- پارامتر تعداد تراکنش‌های وارد شونده به سیستم………………………. 80

6-2-1- بررسی مدل 2PL………………………..

6-2-2- بررسی مدل WW………………………..

6-2-3- بررسی مدل WD………………………..

6-2-4- مقایسه‌ی مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد تراکنش‌ها…….. 82

6-3- پارامتر تعداد دستورات هر تراکنش…………………………. 83

6-3-1- بررسی مدل 2PL………………………..

6-3-2- بررسی مدل WW…………………………

6-3-3- بررسی مدل WD………………………..

6-3-4- مقایسه مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد دستورات تراکنش‌ها ……..86

6-4- پارامتر تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک تراکنش‌ها ………………………88

6-4-1- بررسی مدل 2PL………………………..

6-4-2- بررسی مدل WW…………………………

6-4-3- بررسی مدل WD………………………..

6-4-4- مقایسه مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک تراکنش‌ها….. 91

6-5- پارامتر تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بدون داده غیر مشترک……………. 92

6-5-1- بررسی مدل 2PL………………………..

6-5-2- بررسی مدل WW…………………………

6-5-3- بررسی مدل WD………………………

6-5-4- مقایسه مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بدون داده غیر مشترک…. 96

6-6- نتیجه‌گیری……………………….. 97

6-7- پیشنهادات……………………….. 100

مراجع……………………….. 102

چکیده:

مسئله‌ی كنترل همروندی در پایگاه داده‎ها امری ضروری و با اهمیت است. اجرای همروند تراكنش‎ها در یک سیستم مدیریت پایگاه داده، ممكن است منجر به ناسازگاری شود. ناسازگاری بر اثر مقادیر نادرستی است كه برای داده‎های موجود، بر اثر تعارض و تداخل اجرای تراكنش‌ها به وجود می‎آید. الگوریتم‌های كنترل همروندی، جهت تضمین اجرای همروند چندین تراكنش كه به صورت همروند با داده‎های مشترك كار می‎كنند طراحی شده‎اند. در زمینه‌ی كنترل همروندی پایگاه داده‎ها، تحقیقات فراوانی صورت گرفته است كه نتیجه آن، الگوریتم‌های متنوع كنترل همروندی می‎باشد. با توجه به الگوریتم‌های متنوع در این زمینه و این واقعیت كه روز به روز بر اهمیت آن‌ ها افزوده می‎شود، در حوزه ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی جای کارِ بسیاری وجود دارد.

در این پایان‌نامه ابتدا الگوریتم‌های کنترل همروندی قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی و همچنین تکنیک‌های زخمی كردن-منتظر گذاشتن و منتظر گذاشتن-میراندن که جزء تکنیک‌های پیش‌گیری از بن‌بست هستند، مدل‌سازی شده‌اند. از آنجا که شبکه پتری رنگی قابلیت‌های مدل‌سازی بالایی دارد و یکی از بهترین روش‌ها برای تحلیل مکانیزم‌های کنترل همروندی است؛ مدل‌سازی‌ها با بهره گرفتن از پتری رنگی و نرم‌افزار CPN Tools ارائه شده‌اند. یک مطالعه موردی ساده به عنوان مثال برای درک بهتر ارائه گردیده که مثال ذکر شده شامل سه تراکنش و دو منبع است. سپس الگوریتم‌های ذکر شده ارزیابی گردیده‌اند. ارزیابی بر اساس پارامترها و معیارهایی مثل تعداد تراکنش‌های وارد شونده به سیستم، تعداد دستورات هر تراکنش، تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک بین تراکنش‌ها و تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بدون داده غیر مشترک، صورت گرفته است.

آزمایش‌ها چندین بار تکرار و نتایج میانگین‌گیری شدند. با مقایسه و انجام بررسی‌ها، این نتیجه به دست آمد که در حالت کلی الگوریتم زخمی كردن-منتظر گذاشتن نسبت به دو الگوریتم دیگر زمان اجرای بهتری دارد. الگوریتم منتظر گذاشتن-میراندن از نظر زمان اجرا با اختلاف زیادی در سطح بدتری نسبت به دو الگوریتم دیگر قرار دارد و الگوریتم قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی به دلیل امکان رخ دادن بن‌بست، مشکلات فراوانی دارد.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

اجرای همروند تراکنش‌ها در پایگاه داده‌ها با مشکلات بسیاری مواجه است. مکانیزم‌های کنترل همروندی، برای حفظ انزوا و عدم دخالت اجرا در میان تراکنش‌های متعارض و حفظ سازگاری پایگاه داده‌ها استفاده می‌شوند (a-Pashazadeh, 2012)، (b-Pashazadeh, 2012) و (Shu, and Young, 2002). به عبارت دیگر الگوریتم‌های کنترل همروندی، الگوریتم‌هایی هستند که باعث می‌شوند اجرای همروند چند تراکنش و اجرای متوالی آن معادل شود. مسئله‌ی كنترل همروندی در پایگاه داده‎ها امری ضروری و با اهمیت می‎باشد (Shu, and Young, 2002). در این زمینه مطالعات و تحقیقات فراوانی صورت گرفته است كه نتیجه‌ی آن، به وجود آمدن الگوریتم‌های متنوع كنترل همروندی می‎باشد. همچنین با توجه به گسترش روزافزون انواع پایگاه داده‌ها در سراسر جهان، نیاز به بررسی پروتکل‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها، بیشتر نمایان می‌شود.

مدل‌سازی رسمی[1] از الگوریتم‌های کنترل همروندی در مطالعه ویژگی‌های مختلف آن‌ ها بسیار مفید است (a-Pashazadeh, 2012) و (b-Pashazadeh, 2012). بررسی‌ها نشان می‌دهد که شبکه‌های پتری (PNs)[2] روش مناسبی برای مدل‌سازی رسمی مکانیزم‌های کنترل همروندی می‌باشند. شبکه‌های پتری انواع مختلفی دارند که یکی از آن‌ ها شبکه‌ پتری رنگی (CPN)[3] است. شبکه‌های پتری رنگی یکی از بهترین ابزارها برای مدل‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی هستند (a-Pashazadeh, 2012) و (b-Pashazadeh, 2012). به همین دلیل در این پایان‌نامه نیز از این روش برای مدل‌سازی‌ها استفاده خواهد شد.

یکی از اصلی‌ترین مکانیزم‌های کنترل همروندی تکنیک قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی (2PL)[4] است. این تکنیک کنترل همروندی از طریق قفل‌گذاری روی داده‌ها انجام می‌شود. قفل‌گذاری روی داده‌ها به تدریج که نیاز به دستیابی به آن‌ ها پیش می‌آید صورت می‌گیرد و قفل‌گشایی از آن‌ ها پس از دریافت تمام قفل‌های تراکنش رخ خواهد داد. در این تکنیک امکان رخ دادن بن‌بست وجود دارد، به همین دلیل دو مکانیزم پیش‌گیری از بن‌بست نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مکانیزم منتظر گذاشتن-میراندن (WD)[5] یکی از الگوریتم‌های پیش‌گیری از بن‌بست است که در آن حق تقدم زمانی تراكنش‌ها براساس زمان‌مهر و لحظه‌ی ورودشان به سیستم رعایت نمی‌شود. یعنی در مکانیزم WD هیچ قانونی وجود ندارد که تراکنشی که زودتر وارد سیستم شده است اولویت بیشتری برای زودتر دریافت کردن قفل‌های مورد نیازش داشته باشد، به همین دلیل به آن الگوریتم نابازدارنده می‌گویند. در سمت مقابل، مکانیزم زخمی كردن-منتظر گذاشتن (WW)[6] وجود دارد که یکی از الگوریتم‌های پیش‌گیری از بن‌بست است که در آن حق تقدم زمانی تراكنش‌ها براساس زمان‌مهر و لحظه ورودشان به سیستم رعایت می‌شود. یعنی در مکانیزم WW تراکنشی که زودتر وارد سیستم شده است اولویت بیشتری برای زودتر دریافت کردن قفل‌های مورد نیازش دارد، به همین دلیل به آن الگوریتم بازدارنده می‌گویند.

در این پایان‌نامه تلاش بر این است که با مدل‌سازی مکانیزم‌های 2PL، WD و WW، امکان بررسی اجرای تراکنش‌ها از دیدگاه‌ها و جوانب مختلفی را فراهم کنیم. سپس به ارزیابی این الگوریتم‌ها بپردازیم و آن‌ ها را با بهره گرفتن از پارامترهای مختلفی که در جدول 1-1، اشاره شده است بررسی کنیم. در این جدول، در ستون اول پارامترهایی که قرار است ما در این پایان‌نامه بر اساس آن‌ ها مدل‌ها را ارزیابی کنیم مشاهده می‌شود. سپس در ستون‌های بعدی نام الگوریتم‌هایی که قبلاً توسط این پارامترها مورد ارزیابی قرار گرفته بوده‌اند، نحوه‌ی پیاده‌سازی یا مدل‌سازی آن‌ ها و همچنین مراجعشان را مشاهده می‌کنید.

در هنگام مدل‌سازی یک مطالعه موردی ساده به عنوان مثال برای درک بهتر ارائه گردیده است. مثال ذکر شده شامل سه تراکنش و دو منبع است.

مدل‌سازی‌ها با بهره گرفتن از پتری رنگی و نرم‌افزار CPN Tools ارائه شده‌اند. در نهایت به ارزیابی هر سه الگوریتم پرداخته شده است و الگوریتم‌ها با معیارهای بیان شده در فوق مورد بررسی قرار داده شده‌اند. آزمایش‌ها چندین بار تکرار گردیده و از مقادیر میانگین‌گیری به عمل آمده است. نمودارهای لازم نیز جهت مقایسه‌ی آسان‌تر ترسیم و بررسی گردیده‌اند.

2-1- ساختار پایان نامه

این پایان‌نامه به فرم زیر سازماندهی شده است.

در فصل دوم پیشینه‌تحقیق و مطالب مرتبط آورده شده است. در این فصل یک مرور کلی بر کلیات مطلب، اهداف، پیشینه‌تحقیق و سایر کارهای انجام شده در این زمینه خواهیم داشت. در پیشینه تحقیق، می‌پردازیم به این که تا کنون چه الگوریتم‌هایی ارائه شده، ارزیابی از طریق چه روش‌هایی صورت گرفته است و مانند آن‌ ها. همچنین تعدادی از پارامترها و معیارهای ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی را بررسی خواهیم نمود. علاوه بر آن بعضی روش‌های پیاده‌سازی و شبیه‌سازی‌ موجود مانند پیاده‌سازی در مقیاس کوچک، شبیه‌سازی از طریق مدل مارکف، شبیه‌سازی از طریق شبکه‌های پتری و مانند آن‌ ها را بررسی می‌کنیم و به مزایا و معایب آن‌ ها اشاره‌ای خواهیم داشت. همچنین روش تجزیه و تحلیل از طریق صف نیز بطور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در فصل سوم انواع الگوریتم‌های کنترل همروندی پایه‌ای موجود را بررسی خواهیم کرد. در این میان تعدادی از الگوریتم‌های کنترل همروندی مانند پروتکل قفل 2PL که احتمال بن‌بست در آن وجود دارد و تکنیک‌های WW و WD که تکنیک‌های پیش‌گیری از بن‌بست هستند را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. مزایا و معایب هر یک از این الگوریتم‌های کنترل همروندی پایه‌ای را نیز تا حدودی بررسی خواهیم نمود.

در فصل چهارم نیز به بررسی شبکه‌های پتری، مخصوصاً شبکه‌های پتری رنگی که یکی از ابزارهای بسیار مفید برای شبیه‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی هستند، پرداخته می‌شود.

در فصل پنجم نحوه‌ی مدل‌سازی الگوریتم‌های مورد نظر با بهره گرفتن از شبکه‎های پتری بیان شده است؛ که شامل تعریف مجموعه‌های رنگ، نشانه‌گذاری‌های اولیه، متغیرهای موجود در مدل، شرح عملکرد توابع مدل و تعیین اولویت برای فایر شدن گذار مورد نظر از بین گذارهای فعال می‌باشد.

در فصل ششم که همان بخش پایانی است مدل‌ها بر اساس پارامترهای متفاوت بررسی و با هم مقایسه شده‌اند. آزمایش‌های مورد نیاز صورت گرفته و هرکدام چندین بار تکرار گردیده‌اند. نتایج میانگین‌گیری شده و نمودارهای لازم جهت مقایسه ترسیم شده‌اند. در نهایت نیز نتیجه‌گیری کلی از مباحث بیان شده مشاهده می‌شود و پیشنهاداتی برای کارهای آینده ارائه خواهد شد.

[1]- Formal

[2]- Petri Nets

[3]- Colored Petri Net

[4]- Two-Phase Locking

[5]- Wait-Die

[6]- Wound-Wait

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:16:00 ب.ظ ]
     عنوان           صفحه

چکیده 1

فصل اول كلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1- 3- اهمیت و ضرورت موضوع. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 11

1-5- سوالات تحقیق.. 11

1-6-فرضیه های تحقیق.. 12

1-7- چارچوب نظری تحقیق.. 13

1- 8 – قلمرو تحقیق.. 19

فصل دوم مبانی نظری تحقیق.. 20

2-1- مقدمه. 21

2-2- کیفیت خدمات به مشتریان (شهروندان) 21

2-3- تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.. 36

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده 42

فصل سوم روش اجرای تحقیق.. 51

3-1- روش اجرای تحقیق.. 52

3-2 – جامعه آماری و نمونه های تحقیق.. 52

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 54

3-4- روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق.. 55

3-5-روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 56

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 57

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. 59

4-1- مقدمه. 59

4-2- توصیف متغیرهای تحقیق.. 60

4-3-آمار استنباطی.. 79

فصل پنجم نتیجه گیری،پیشنهادات… 85

5- 1- مقدمه. 86

5-2- نتایج یافته های تحقیق.. 86

5-3- ارائه پیشنهادات… 93

5-4- محدودیت های تحقیق.. 95

5-5-پیشنهادات برای تحقیقات آینده 95

منابع تحقیق.. 97

پیوست ها 103

چكیده

عوارض نوسازی و عمران شهری یكی از پایدارترین منابع درآمدی سالم شهرداری‌ها، محسوب شده كه به موجب قانون نوسازی و عمران شهری

پایان نامه و مقاله

 (1347) از شهروندان دریافت می گردد. ولی بخش مهم و قابل توجهی از عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان پرداخت نمی شود و شهروندان به دلایل گوناگون تمایلی برای پرداخت این گونه عوارض و وجوه قانونی ندارند. پایین بودن كیفیت خدمات شهری از دید شهروندان می تواند یكی از دلایل این عدم رغبت باشد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه رابطه بین كیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری در آستانه اشرفیه می باشد. این تحقیق، پژوهشی توصیفی با 6 فرضیه در خصوص رابطه مورد بحث است.

جهت گردآوری داده ها در خصوص كیفیت خدمات شهری از پرسشنامه سروكوال و برای سنجش تمایل شهروندان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق نیز 384 شهروند آستانه اشرفیه بودند، که حداقل دارای مالکیت یک واحد مسکونی یا تجاری یا قطعه زمین با کاربری مسکونی، در محدوده شهر بوده و حداقل یک بار به شهرداری مراجعه نموده باشند. یافته ها نشان می دهد كه به نظر شهروندان، كیفیت خدمات شهری و همچنین تمایل آنها به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری، پایین تر از حد متوسط می باشد. افزایش یا كاهش کیفیت خدمات شهری در افزایش یا كاهش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری تاثیری نخواهد شد و برعکس.

برخی از دلایل مختلف كمك می كند كه در این شرایط نیاز به تحقیقات بیشتر می باشد. با این حال، با توجه به تجزیه و تحلیل تمایل به پرداخت عوارض شهروندان و همچنین نتایج حاصل از مطالعات قبلی، می توان نتیجه گرفت که تمایل به پرداخت عوارض در درجه اول در گرو یک آمادگی ذهنی متأثر از فضای حاکم بر روابط میان شهروندان و مقامات محلی، فضای حاکم بر هنجارهای اجتماعی از طریق مناسبات گروهی و شبکه های سازمانی، و نیز هنجارها و باورهای شخصی شهروندان می باشد. لذا اولین قدم مدیریت شهری می بایست، در جهت افزایش آگاهی شهروندان به کارکردهای قانون نوسازی و عمران شهری و نقش سازنده پرداخت بموقع این عوارض، در عمران و آبادانی شهر باشد.

كلید واژه ها: عوارض نوسازی و عمران شهری، كیفیت خدمات شهری، تمایل به پرداخت،       مدل سروكوال، مدیریت شهری

  1-1- مقدمه

پس از شكل گیری حیات و با گذشت زمان، رابطه ی متقابل انسان ها در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و . . . پیچیده تر گردید. (بریمانی،1383،ص126) تحولات اقتصادی، گسترش          مراكز صنعتی بازرگانی و پدیده های ناشی از پیشرفت تكنولوژی در شهرها، مسایل و مشكلات متعددی برای زندگی شهری به وجود آورد. (طاهری،1377،ص10) و شكل گیری سازمان هایی را برای تولید كالا و خدمات و قبول مسؤولیت اداره ی امور زندگی شهروندان ضروری ساخت. (گلابی،1379،ص114) ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی ترین تدبیری بود كه از طرف دنیای متمدن برای پاسخگویی به نیازمندی ها و توقعات بی شمار ساكنین شهرها به كار برده شد. (طاهری)

امروزه شهرداری‌ها ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارند و در بخش های مختلف از جمله، صدور مجوز و پروانه ی ساخت ساختمان های بلند مرتبه و معمولی، صدور و اصلاح پایانکار و          گواهی عدم خلاف ساختمان های معمولی و بلند مرتبه، صدور مجوزهای تفکیک، تغییر کاربری و        دیوار گذاری، پرداخت انواع عوارض، پروانه کسب، معاملات، تخلفات و سایر امور مربوط به شهر،    خدمات ارائه می دهند. استفاده کنندگان و بهره مندان از این خدمات نیز براساس دو اصل مساوات و عدالت اجتماعی، سهم خود را از هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند، در قالب “عوارض” می پردازند.

1-2- بیان مسئله

افزایش تمایل به شهرنشینی و به تبع آن افزایش هزینه های اداره شهر و نیز مشکلات ناشی از وابستگی شدید شهرداری‌ها به منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم، از جمله عوارض مربوط به پروانه های ساختمانی و جرایم کمیسیون ماده صد، که وضعیت نامناسبی را رقم زده است، مسئولین و مدیران شهری را بر آن داشته تا درصدد استفاده از منابع درآمدی باشند، که برای شهرداری‌ها از نظر تأمین مالی ظرفیت بالا، مستمر و پایدار داشته و هم از منظر اقتصادی مطلوب باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:16:00 ب.ظ ]
فهرست مطالب عنوان

 

صفحه چكیده

 

1 مقدمه

 

2 فصل اول: کلیات تحقیق

 

4 1-1- بیان مسئله

 

5 1-2 – سوال تحقیق

 

6 1-3- فرضیه‌ها

 

6 1-4- اهداف تحقیق

 

7 1-5- دلایل انتخاب موضوع تحقیق

 

7 1-6- روش تحقیق و مراحل انجام آن

 

7 1-7- ضرورت های انجام تحقیق

 

7 1-8- سوابق ادبیات تحقیق

 

9 1-9- محدوده مورد مطالعه

 

12 1-10- سازمان دهی تحقیق

 

12 1-11- تعریف مفاهیم و اصطلاحات

 

12 1-11-1- جغرافیای سیاسی

 

12 1-11-2- ژئوپلیتیک

 

13 1-11-3- منطقه گرایی

 

13 1-11-4- استراتژی

 

13 1-11-5- ایران

 

14 1-11-6- جمهوری آذربایجان

 

14 فصل دوم – مبانی نظری

 

19 2-1- منطقه گرایی

 

20 2-2- استراتژی ژئوپلیتیکی

 

22 2-3- مفهوم ژئوپلیتیك

 

23 2-3-1- تبار شناسی مفهوم ژئوپلیتیك

 

23 2-3-2- رویكرد ژئوپلیتیک از بدو تولد تا كنون

 

24 2-4- عوامل مؤثر در ژئوپولیتیک

 

27 2-4-1- عوامل ثابت

 

27 2-4-2- عوامل متغیّر

 

30 2-5- نظریه‏های ژئوپولیتیک

 

32 2

 

2-5-1- ژئوپولیتیک؛ اهمیت سیاسی فضای جغرافیایی

  فصل سوم – ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و بررسی مشترکات دو کشور ایران و آذربایجان

 

37 3-1-بررسی عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان

 

38 3-1-1-موقعیت جغرافیایی

 

38 3-2- جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان

 

42 3-3- جمعیت

 

43 3-4- مذهب در جمهوری آذربایجان

 

44 3-5- فرهنگ وآموزش در جمهوری آذربایجان

 

50 3-6- تاریخ کشور جمهوری آذربایجان

 

50 3-7- اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و آذربایجان

 

54 3-8-همجواری و تأثیر عوامل ژئوپلیتیک

 

56 3-9- مواضع ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان در مورد رژیم حقوقی دریای خزر

 

57 3-10- منافع مشترک در دریای خزر

 

59 3-11- آذربایجان به عنوان همسایه­ای با اهمیت

 

60 3-12- روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان

 

61 3-13- فرصت­ها و تهدیدات در روابط ایران و جمهوری آذربایجان

 

61 3-14 سمت­گیری ژئوپلیتیک دو كشور ایران و آذربایجان

 

62 3-15- افزایش سطح واقع گرایی در هیئت حاکمه دو كشور

 

64 3-16- وجود پتانسیل مناسب برای همکاری اقتصادی

 

66 3-17- مهمترین واقعیت­های جغرافیایی و ژئوپلیتیک موثر در روابط دو كشور ایران وآذربایجان

 

68 3-17-1-عامل همسایگی

 

پایان نامه و مقاله

 

 

68 3-18- بررسی عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان

 

71 3-18-1- سوابق تاریخی

 

71 3-18-2- مشکلات استراتژیک

 

72 فصل چهارم – بررسی استراتژی­ های قدرت­های فرا منطقه­ای در جمهوری آذربایجان

 

75 4-1- قدرت­های منطقه­ای و فرا منطقه­ای

 

76 4-2- روابط با قدرت­های منطقه­ای و فرا منطقه­ای

 

77 4-2-1- روابط با ایران

 

77 4-2-2- روابط با آمریکا

 

79 4-2-3- روابط با روسیه

 

81 4-2-4- روابط با رژیم صهیونیستی

 

81 4-2-5- روابط با ترکیه

 

84 4-3- سیاست (داخلی و خارجی) جمهوری آذربایجان

 

87 فصل پنجم – آزمون فرضیات ونتیجه ­گیری

 

90 5-1- مقدمه

 

91 5-2- ارزیابی فرضیه ­ها

 

91 5-3- نتیجه گیری

 

93 5-4- پیشنهادات

 

96 منابع و ماخذ

 

97 چکیده انگلیسی

 

103

چكیده

در تحقیق حاضر نگارنده سعی بر آن دارد تا با استناد به اسناد و واقعیت­های موجود در روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به یک جمع بندی در روابط دو کشور برسد. بدین منظور سوالی با این عنوان که «از دیدگاه ژئوپلیتیك، جمهوری آذربایجان در استراتژی منطقه­گرایی جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟» مطرح گردید.

بر اساس سوال مطرح شده فوق فرضیاتی با عناوین زیر مطرح است:

1- تحولات ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان می ­تواند بر استراتژی منطقه­گرایی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد.

2- مشترکات دو کشور بر روند تحقق استراتژی منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار خواهد بود.

3- استراتژی قدرت­های فرامنطقه­ای در جمهوری آذربایجان از موانع اساسی تحقق قدرت منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد كه شناخت جامع موقعیت ژئوپلیتیكی جمهوری آذربایجان از سوی ایران موجب تبیین اهداف و تحقق استراتژی­ های منطقه­ای این كشور خواهد شد. هر چند در بین دو کشور اختلافات زیادی نیز وجود دارد. جمهوری آذربایجان از دو همسایه غربی (ارمنستان) و همسایه شمالی (روسیه) احساس تهدید می کند و از آنجایی که آذربایجان بیش از 90 درصد از جمعیت شیعه دارد مسئولین این کشور از نفوذ مذهبی ایران بر مردم کشورشان می ترسند؛ لذا از جانب ایران نیز امنیت را احساس نمی کنند. از طرف دیگر ایران با دو کشور ارمنستان و روسیه دارای روابط حسنه است که این عامل و شیعه هراسی آذربایجان باعث ایجاد شکاف عمیق در روابط دو کشور بوده و آذربایجان را بر آن داشته تا با کشورهای فرا منطقه ای همکاریهای مشترک داشته باشند. از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا از دشمنان ایران محسوب می شوند و این عامل شکاف بین روابط این دو کشور را دو چندان نموده است.

واژگان كلیدی: ژئوپلیتیك، استراتژی، جمهوری آذربایجان، ایران، منطقه گرایی.

مقدمه

در سیاست جغرافیایی یا ژئوپلیتیک که از نظر لغوی به معنای سیاست زمین است، نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل بررسی می­ شود. بدون تردید یکی از متغیرهای موثر در شکل­ گیری خط­مشی سیاست خارجی، مباحث استراتژیک و سیاست دفاعی هر کشور، محیط منطقه­ای و ابعاد مختلف آن
می­باشد. اگر چه امروزه منافع ملی کشورها مهم­ترین معیار برای تصمیم ­گیری سیاسی است، اما نباید فراموش کرد که منافع ملی واقع بینانه در ارتباط با ظرفیت اقدام دولت­ها تعریف می­ شود و اغراق نیست اگر گفته شود جوهر ژئوپلیتیک را قدرت و توان ملی تشکیل می­دهد. به این معنا که موضوع ژئوپلیتیک رابطه میان عوامل جغرافیایی ثابت و متغیر با سیاست دولت­ها در پرتو قدرت بالقوه و بالفعل است. کشورها سعی می­ کنند از طریق تحلیل ظرفیت قدرت و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی زمینه دستیابی به قدرت بیشتر را به منظور پشتیبانی لازم از منافع خود فراهم آورند.

در میان دولت­های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری آذربایجان در منطقه قفقاز جنوبی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این کشور با دارا بودن بیش از 700 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه دارای خصوصیات جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، تاریخی و فرهنگی خاص خود می­باشد، دارای منابع قابل توجه نفت و گاز و دومین کشور شیعه در جهان بعد از ایران دارای اهمیت در همسایگی شمال ایران محسوب می­ شود. بنابراین لازم است جمهوری اسلامی ایران در استراتژی منطقه گرایی خود نسبت به عوامل اساسی و ژئوپلیتیکی موجود میان دو کشور شناخت کافی و دقیقی کسب نماید و در اتخاذ تصمیم گیری­های استراتژیکی و سیاست خارجی خود با جمهوری آذربایجان توجه قابل ملاحظه­ای به آنها داشته باشد.

1-1- بیان مسأله

کشور جمهوری آذربایجان با داشتن اشتراکات قومی، فرهنگی و مذهبی به عنوان یکی از همسایگان شمالی ایران محسوب می‌گرددکه حدود700 کیلومتر مرز مشترک بایکدیگردارند. هردوکشوردارای ارزش­های مشترک متقابل وبعضی ازعناصرفرهنگی مشترک هستند. آذربایجان بعد ازایران دومین کشور شیعی جهان از لحاظ جمعیت است.عضویت دوکشور در سازمان­های منطقه­ای همچون سازمان کنفرانس اسلامی وسازمان اکو از شاخص ­های مهمی است که دوکشور را به نحوی به هم وابسته و پیوسته کرده است.

اما باوجود واقعیت­های جغرافیایی و ژئوپلیتیک مثبت و پیوند دهنده، قرار گرفتن این کشور در منطقه قفقاز و مجاورت با کشورهای دارای قدرت و اثرگذار مانند روسیه و ترکیه و نیز تاثیر پذیری این کشور از استراتژی های قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت جهانی باعث پیدایش رویکردها وسیاستهای خصمانه ازسوی کشورآذربایجان درمقابل جمهوری اسلامی ایران شده است. گسترش پیوندهای این کشور با غرب وتمایل شدید آنان برای درگیرساختن بیشتر منافع ایالات متحده وحضور نظامی این کشور و نیز ناتودر منطقه ومهم­تر از آن تقویت هیجانات واحساسات ناسیونالیستی وضد ایرانی دراین جمهوری اختلاف برسرتعیین رژیم حقوقی دریای خزر- طرح موضوع آذربایجان واحد باشعارآذربایجانی­های جهان، ترس از اسلام شیعه و نفوذ اندیشه­ های انقلابی به داخل کشورشان و نیز روابط ایران و ارمنستان ازدیدگاه جمهوری آذربایجان از دیگرسوو روابط جمهوری آذربایجان با ایالات متحده امریکا ورژیم صهیونیستی وفعالیت گسترده این کشور در لائیک نمودن مردم و نیزتلاش برای ایجاد اختلافات وگرایشات قومی و فرهنگی در داخل مرزها ازدیدگاه ج.ا.ایران باعث گردیده غالبا روابط دوکشورسرد و بر مبنای بی اعتمادی باشد.

عدم تبیین استراتژی­ های کارآمد و همه جانبه نگر از سوی ج.ا.ایران عملا راه را برای اجرائی نمودن اهداف دیگرکشورها هموارنموده و این کشورها (قدرت­های منطقه­ای وجهانی) با بهره گرفتن ازحداکثر زمان ممکن فرصت­ها وبهره­برداری­های لازم راخواهند نمود و این امر را می­توان به عنوان اصلی­ترین عامل در روابط کنونی فی مابین تلقی کرد.

به هرحال وضعیت ژئوپلیتیک این کشور برای تبیین استراتژی‌های جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیتی بسیار زیاد است.به عبارتی دیگر استراتژی ژئوپلیتیک، راهبرد و خط مشی اتخاذ شده از سوی یک دولت یا سازمان و ائتلاف بین المللی بر علیه رقبای خود برای رسیدن به اهداف و منافع ملی با بهره گرفتن از عوامل جغرافیایی است(حافظ­نیا، 1379: 122).در این تحقیق سعی شده است علاوه برآشکارنمودن فرصت‌ها و چالش‌های مابین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران با یک بررسی جامع نگرانه در جهت وضعیت و شرایط ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان به عنوان همسایه شمالی ایران از یک سو و نیز جایگاه منطقه‌ای و جهانی ژئوپلیتیک این کشور در نگرش و تدوین استراتژی‌های منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به اهمیت جمهوری آذربایجان در جهت ترسیم استراتژی‌های قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران به عنوان متغیر مستقل، جمهوری آذربایجان به عنوان متغیر وابسته و روسیه، اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به عنوان متغیر میانجی بررسی خواهد شد.

1-2 – سوال تحقیق

از دیدگاه ژئوپلیتیک، جمهوری آذربایجان در استراتژی منطقه گرایی ج. ا. ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟

1-3- فرضیه‌ها

 • به نظر می­رسد تحولات ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان می ­تواند بر استراتژی منطقه­گرایی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد.
 • به نظر می­رسد مشترکات دو کشور بر روند تحقق استراتژی منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار خواهد بود.
 • به نظر می­رسد استراتژی قدرت­های فرامنطقه­ای در جمهوری آذربایجان از موانع اساسی تحقق قدرت منطقه­گرایی جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

1-4- اهداف تحقیق

1- تبیین جایگاه ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان در استراتژی منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران

2- تحلیل تاثیر قدرت­های فرامنطقه­ای بر ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان

3- تحلیل علائق ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان

4- تحلیل موانع تحقق استراتژی قدرت منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان

5- تحلیل مولفه های اثر گذار بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

 • دلایل انتخاب موضوع تحقیق

1-قرار گرفتن ایران بین دو منطقه مهم انرژی جهان (کاسپین و خلیج فارس) و شرایط ویژه ای که به ایران داده است.

2- حضور قدرت های فرا منطقه ای به ویژه ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش جهت تسلط در منطقه قفقاز و جمهوری آذربایجان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:15:00 ب.ظ ]