کلید واژه : دیوان عدالت اداری / مفهوم ابطال / اثر ابطال در زمان/ مسئولیت مدنی

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل دوم : کلیات

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار اول: مفهوم ابطال…………………………………………………………………………………………………….. 10

بند اول: مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان…………………………….. 10

1-  مفهوم ابطال در حقوق خصوصی………………………………………………………………….. 11

2- مفهوم بطلان……………………………………………………………………………………………………. 12

بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری……………………………………………………………………… 13

گفتار دوم : مبانی ابطال در حقوق اداری……………………………………………………………………….. 20

بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون…………………………………………………………………….. 21

1- مفهوم……………………………………………………………………………………………………………….. 21

2- مبانی حکومت قانون……………………………………………………………………………………….. 23

بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون……………………………………………………………………. 25

مبحث دوم: سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری………………………………………………………. 26

گفتار اول: نسخ………………………………………………………………………………………………………………….. 26

بند اول: نسخ قانون……………………………………………………………………………………………………… 26

 

بند دوم : نسخ تصمیمات اداری………………………………………………………………………………… 26

گفتار دوم: لغو………………………………………………………………………………………………………………….. 28

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری…………………………………………………………………………. 28

بند دوم: مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری……………………………………………………………… 29

مبحث سوم: علل و موضوعات ابطال…………………………………………………………………………………….. 31

گفتار اول: علل ابطال………………………………………………………………………………………………………… 31

بند اول: نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری………………………………………………………… 31

بند دوم: نقض صلاحیت ……………………………………………………………………………………………. 34

1-صلاحیت تکلیفی………………………………………………………………………………………………. 36

2-صلاحیت تخییری…………………………………………………………………………………………….. 37

بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………. 39

1-مفهوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-نگاه شورای دولتی فرانسه ………………………………………………………………………………. 42

3-نگاه دیوان عدالت اداری ایران………………………………………………………………………….. 43

بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین………………………………………………………………. 44

1-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه……………………………………………………… 44

2-احترام به حقوق مکتسبه…………………………………………………………………………………. 44

3-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن…………………………………………………………….. 45

4-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات……………………………………………….. 45

گفتار دوم : موضوعات ابطال …………………………………………………………………………………………… 45

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری……………………………………………………….. 45

بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی اداری………. 47

1- ذی نفع بودن…………………………………………………………………………………………………… 47

 

2- اصل تناظر……………………………………………………………………………………………………….. 48

بند سوم : نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نابه‌هنجار      50

 

فصل سوم: آثار وضعی ابطال

 

پایان نامه و مقاله

 

مبحث اول: اثر وضعی ابطال به دلیل مغایرت با شرع ……………………………………………………….. 53

گفتار اول: جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران ……………………………………. 54

بند اول: نظریه برتری نسبی شرع بر قانون……………………………………………………………….. 54

1- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی…………………………………………. 55

2- چالش سلسله مراتب هنجارهای حقوقی……………………………………………………….. 58

بند دوم: نظریه عدم تقابل شرع و قانون در عمل…………………………………………………….. 59

گفتار دوم: انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری …………………………………………………………… 61

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول ………………………………………………………… 61

بند دوم: کنترل شرعی تصمیمات فردی …………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری ………………………………………………….. 65

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری………………….. 66

بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون…………………………………. 68

مبحث دوم : ابطال تصمیمات اداری به دلیل مغایرت با قانون…………………………………………… 70

گفتار اول: مفهوم قانونمندی  …………………………………………………………………………………………. 70

بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی……………………………………………………………………………… 71

بند دوم: سوء استفاده از اختیارات …………………………………………………………………………… 72

گفتار دوم: آثار زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون……………………………………………………. 73

بند اول: ابطال در هیات عمومی………………………………………………………………………………… 74

بند دوم : ابطال در شعب ………………………………………………………………………………………….. 80

 

فصل چهارم: آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از ابطال تصمیمات اداری …………………………………. 84

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان ……………………………………………… 85

بند اول: نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………………. 85

1-رویکرد منفی……………………………………………………………………………………………………… 87

2-رویکرد مثبت…………………………………………………………………………………………………….. 88

بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر…………………………………………………………………….. 89

بند سوم: مبنای جبران خسارت در دیوان………………………………………………………………… 90

1-دعاوی استخدامی  ………………………………………………………………………………………….. 91

2-تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی………………………………………….. 91

3-سایر تصمیمات غیر قانونی …………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم: حقوق مورد حمایت دیوان به هنگام ابطال تصمیمات اداری……………………… 94

بند اول: حقوق مکتسب……………………………………………………………………………………………… 94

بند دوم: انتظارات مشروع…………………………………………………………………………………………… 99

1- مفهوم انتظارات مشروع…………………………………………………………………………………… 99

2-نگاه دیوان به انتظارات مشروع ……………………………………………………………………… 101

3-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیرقانونی…………………………………………….. 105

گفتار سوم: الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری………………………………….. 108

مبحث دوم: مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری…………………………………………… 116

گفتار ول: مفهوم تخلف اداری…………………………………………………………………………………………. 116

گفتار دوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از تصمیمات غیر قانونی…………………………….. 118

گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال

یک تصمیم اداری…………………………………………………………………………………………………………. 119*

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 123

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 127

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...