فصل نخست

مبحث نخست- تاریخچه بیمه اتکایی                                                         7

مبحث دوم- تعریف و مفهوم عقد بیمه اتکایی                                             10

مبحث سوم- قلمرو قرارداد عقد بیمه اتکایی                                                11

گفتار نخست- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع تحصیل معاملات بیمه ای        13

گفتار دوم- قلمرو عقد بیمه اتکایی از لحاظ نوع خطر                                     13

گفتار سوم- قلمرو جغرافیایی عقد بیمه اتکایی                                             13

مبحث چهارم- تمیز عقد بیمه اتکایی از نهادهای حقوقی مشابه                         16

گفتار نخست-  بیمه اتکایی و عقد وکالت                                                  17

گفتار دوم- بیمه اتکایی و عقد شرکت                                                      20

گفتار سوم- بیمه اتکایی و عقد بیمه                                                         21

گفتار چهارم- بیمه اتکائی و عقد ضمان                                                     23

مبحث پنجم- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و سابقه فقهی آن                        26

گفتار اول: ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی                                                 26

گفتار دوم-سابقه فقهی عقد بیمه اتکایی                                                     29

بند نخست- بیمه اتکایی ( اعاده التأمین ) در فقه                                           29

بند دوم- چالش های عقد التأمین در فقه                                                    30

مبحث ششم- کارکردهای عقد بیمه اتکائی                                                 31

بند نخست- تأمین مالی                                                                        32

بند دوم: ظرفیت                                                                                 32

بند سوم- تثبیت هزینه های خسارت                                                        32

بند چهارم- حمایت در برابر حوادث فاجعه آمیز                                          33

بند پنجم: ایجاد شکلهای جدید عقد بیمه                                                   33

بند ششم- مساعدت در بیمه گری                                                          33

بند هفتم- تسهیل ورود و خروج از یک قلمرو جغرافیایی یا یک حوزه فعالیت             34

فصل دوم

مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه                                                           37

گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی است رضایی ( قصدی )                        37

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی است لازم                                             37

گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی است معوض                                              38

گفتار چهارم-  عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری است                                  39

گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی است                                               39

گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت                            40

گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی)                                            40

مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی                   41

گفتار اول- اصل حسن نیت                                                                    41

گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای                                                                 47

گفتار سوم- اصل غرامت                                                                      49

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی                                                   53

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی                                            55

مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه                                                              57

گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای                                        57

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه                                                59

بند نخست- پیشنهاد بیمه                                                                      59

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی                                                                60

بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات                                         60

مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه                                                           63

گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده                                                   63

گفتار دوم-  تعهد بیمه گر اتکایی                                                            66

مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی                                                            68

فصل سوم

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی                                              74

مبحث دوم- انواع بیمه اتکایی                                                                75

پایان نامه

 

گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری                                                         75

بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری         75

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری                                                  77

بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری                                                       78

گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری)                                               79

بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی                                                     80

بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی                                                          80

گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی                                                      80

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی                                          85

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی                                                    86

بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه                                                 86

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت                                                          88

بند سوم- عقد اتکایی اختیاری- اجباری                                                    92

بند چهارم- اتکایی پوشش باز                                                                92

بند پنجم-  پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک                                                   93

بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری                                              93

بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه                               93

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت)                                  94

بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن                               94

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت                                           96

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی                  96

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت                                                97

فصل چهارم

رشته های متداول بیمه اتکایی                                                   100

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی                                                  100

گفتار نخست- تبیین موضوع                                                                 100

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت                               102

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی                                                             102

مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی                                                   104

گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن                                   104

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری                                        105

گفتار سوم- ظرفیت ها                                                                        107

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا                                              108

بند نخست- قراردادهای بدنه                                                                108

بند دوم- قراردادهای کالا                                                                     109

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر                                         109

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما                                                           110

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر                                                      111

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر                                                111

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر                                             111

گفتارسوم- قلمرو قرارداد                                                                    113

گفتار چهارم- سهم نگهداری                                                                113

گفتار پنجم- اتکایی                                                                           114

گفتار ششم – نحوه عملکرد                                                                 114

فصل پنجم

نتیجه گیری                                                                                     116

پیشنهاد                                                                                          119

منابع و ماخذ                                                                                   122

ضمیمه

 

چکیده :

عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­ کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواع قراردادهای بیمه اتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است .

 

واژگان کلیدی :

بیمه اتکایی، بیمه گر واگذارنده، بیمه گر اتکایی،واگذاری مجدد، سهم نگهداری، ظرفیت نگهداری

 

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...