کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو


 استابلر[۳۷](۱۹۸۸)،عواملی را که بر شکل گیری استنباط توریست ها نسبت به یک محل توریستی تاثیر دارند را به دو دسته عوامل جانب عرضه و عوامل جانب تقاضا تقسیم نموده است.عوامل تاثیرگذار مربوط به تقاضا بیشتر به خود گردشگر و توریست وابسته و مربوط می‌باشند. در واقع عواملی همچون تحصیلات، انگیزه، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی همچون درآمد، سن، شغل و … از خصوصیات شخصی گردشگران می‌باشند که به طور مثال با توجه به سطح تحصیل یا سن گردشگر نحوه و نوع استنباط و برداشت از مقصد گردشگری متفاوت خواهد بود. اما عوامل مربوط به عرضه برعکس عوامل تقاضا توسط مقصد گردشگری و سازمان های گردشگری آن مقصد ارائه می‌شوند. از عوامل عرضه می توان به بازاریابی، تبلیغات، رسانه ها، آوازه و شهرت مقصد اشاره کرد که این عوامل توسط مقصدهای گردشگری با هدف جلب و جذب گردشگر بیشتر از طریق ایجاد تصویری مثبت و مطلوب از خود به بازارهای هدف ارائه می‌گردند (رنجبریان،۱۳۸۵).

 

در مدل بیرلی و مارتین[۳۸] عوامل مؤثر در شکل گیری وجهه یک مقصدگردشگری به دو گروه دسته بندی شده اند : منابع اطلاعاتی و خصوصیات فردی گردشگر.

 

منابع اطلاعاتی از جمله عوامل انگیزاننده یا شکل دهنده وجهه مقصد به شمار می‌روند، آن ها عواملی هستند که بر شکل گیری تصورات وارزیابی های گردشگر موثرند. منظور از منابع اطلاعاتی، کلیه منابع مختلف در دسترس گردشگران شامل اطلاعات حاصل از بازدید از محل می‌باشند. منابع اطلاعاتی فوق را می توان به دو دسته اطلاعات اولیه و ثانویه تقسیم کرد.منابع دسته اول منابعی هستند که از تجربه بازدید مستقیم گردشگر از مقصد به دست آمده اند.منابع ثانویه یا دسته دوم شامل چهار مورد منابع ترغیبی آشکار و پنهان،منابع مستقل و منابع ارگانیک هستند که قبل از تجربه بازدید از مقصد گردشگری به دست آمده و بر وجهه تأثیر می‌گذارند.منابع ترغیب کننده آشکار همان تبلیغات معمول و مرسوم رسانه هاست و بیشتر از طریق مؤسسات مرتبط گردشگری در مقصد یا گردانندگان تورهای سفر ارائه می شود.اما گزارش ها از مقصد و یا مقالات مطروحه در دسته منابع ترغیب کننده پنهان قرار می گیرند که می‌توانند به صورت غیر رسمی و به طور ناآشکار از مقصد تبلیغ کنند.منابع آزاد یا مستقل، شامل پخش اخبار، اسناد، فیلم ها ، برنامه های تلوزیونی و … از رسانه های مختلف می‌باشد.منابع ارگانیک نیز افرادی همچون دوستان و نزدیکان گردشگر و نیز اطلاعات حاصل از مقصد گردشگری می‌باشند که بر اساس دانش یا تجربه خود فرد به طور داوطلبانه حاصل شده باشد، این دسته اطلاعات به صورت تدریجی و در طول عمر جمع‌ آوری می‌شوند عوامل شخصی یا عوامل درونی نیز بر شکل گیری وجهه تأثیر می‌گذارند.‌بنابرین‏ وجهه استنباط شده همچون برداشتی برنامه ریزی شده از مقصد گردشگری است و با توجه به نیازهای خود فرد و انگیزه ها،دانش قبلی، ترجیحات و دیگر خصوصیات فرد گردشگر شکل می‌گیرد (بیرلی و مارتین،۲۰۰۴).

 

هانت[۳۹](۲۰۰۵)، ابراز می‌دارد که وجهه استنباط شده بعضا تحت تأثیر فاصله از مقصد قرار می‌گیرد. زیرا افراد با احتمال بیشتری مناطق نزدیک خود را بازدید می‌کنند و از طریق مجله و دوستان و آشنایان اطلاعاتی ‌در مورد آن به دست می آورند.او چنین نتیجه گیری می‌کند که افراد استنباط قوی تر و واقعی تری نسبت به یک مقصد گردشگری نزدیک به محل خود دارند(هانت،۲۰۰۵).

 

نظریه گام به گام وجهه استنباط شده چنین بیان می‌دارد که وجهه استنباط شده یک غیر گردشگر بسیار متفاوت از وجهه استنباط شده گردشگریست که از یک مقصد گردشگری بازدید ‌کرده‌است. البته این ادعا توسط تحقیقات متعددی مورد تأیید قرار گرفته است، از جمله میتوان به تحقیقات چون(۱۹۹۹) اشاره کرد، معمولا افراد سفر کرده دارای استنباط واقی تر،پیچیده تر،متمایزتر از افراد دیگر می‌باشند.اما در عوض نارایانا[۴۰](۱۹۷۶)در تحقیق خود دریافت که وجهه استنباط شده از یک مقصد گردشگری می‌تواند در طی زمان تغییر یافته و یا رنگ یابد.به خصوص اگر گردشگر با بازدید از دیگر محل های مشابه حافظه خود را مغشوش نماید(رنجبریان،۱۳۸۵).

 

چون(۲۰۰۸)،تطابق و عدم تطابق وجهه استنباط شده از یک مقصد گردشگری و انتظارات گردشگران با تجربه واقعی آن ها را مورد مطالعه قرار داده است.او دریافت که وجهه مثبت و تجربه مثبت از سفر موجب ارزیابی مثبت از یک منطقه می شود.در حالی که نگرش وجهه استنباط شده منفی و تجربه مثبت موجب یک ارزیابی کاملا مثبت از یک منطقه می‌گردد.اما از یک وجهه استنباط شده مثبت و تجربه منفی بیشترین ارزیابی منفی حاصل می‌گردد(چون،۲۰۰۸).

 

سونمز و سیراکیا[۴۱](۲۰۰۲)،تصویر ترکیه را از دیدگاه مسافران آمریکایی مطالعه کردند.آن ها چندین عامل را پیدا کردند که به احتمال زیاد سفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد که شامل موارد زیر هستند: جذابیت و کشش کلی ، امنیت ،محیط مهمان نوازانه ، فرصت مرخصی داشتن ،تجربیات سفر، تاثیرات آرام بخشی سفر ، جذابیت های محلی ، درستی و صحت تجربیات مهمان نوازی قبلی ، کانال های ارتباطات شخصی و اجتماعی ،راحتی ،و تسهیلات گردشگری هستند.

 

آمریکایی ها ارزش زیادی برای منابع اطلاعاتی شخصی و اجتماعی (دوستان ،همکاران)در سفر خود به ترکیه قایل بودند. اگرچه منابع اطلاعاتی دسته اول( مقالات و مجله ها درباره ی ترکیه ،اخبار تلویزیون و رادیو ،و دوستان و اعضای خانواده) بوده اند. منابعی که کمترین استفاده از آن ها شده بود سفارت ترکیه یا کنسول گری و سازمان های اجتماعی بودند(سونمز و سیراکیا،۲۰۰۲).

 

وگت و آندرک[۴۲] (۲۰۰۳)،تاثیرات تجربیات قبلی و مدت اقامت را برشکل گیری وجه استنباط شده مقصد گردشگران را بررسی کردند. آن ها متوجه شدند که توریست هایی که برای اولین بار سفر می‌کنند تصویر خود از مقصد را بر پایه ی کانال های اطلاعاتی متعدد در طول مرحله ی جستجوی اطلاعات شکل می‌دهند،در حالی که مسافرینی که برای چندمین بار مسافرت می‌کنند به تجربیات گذشته ی خود تکیه می‌کنند،و شاید از اطلاعات جدیدی استفاده کرده‌اند و شاید هم نه . همچنین تحقیقات نشان داد که سطح دانش و آگاهی بازدیدکنندگانی که برای اولین بار از مقصدی بازدید دارند ، به خصوص با مدت اقامت هشت روز یا بیشتر، بیشتر از بازدید کنندگان تکراری است(وگت و آندرک،۲۰۰۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 02:16:00 ق.ظ ]
: متغیرهای کنترلی؛ وControl Variables

 

: خطای مدل.εi,t

 

بین گروه ­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.

 

Own Insi,t = β۰ + β۱Goupi,t + nControl Variables + εi,t

 

: ساختار مالکیت نهادی؛Own Ins

 

: ضرایب مدل؛β۰ و β۱

 

: گروه ­های تجاری؛Goup

 

: متغیرهای کنترلی؛ وControl Variables

 

: خطای مدل.εi,t

 

بین گروه ­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.

 

Own Ind i,t = β۰ + β۱Goupi,t + nControl Variables + εi,t

 

: ساختار مالکیت انفرادی؛Own Ins

 

: ضرایب مدل؛β۰ و β۱

 

: گروه ­های تجاری؛Goup

 

: متغیرهای کنترلی؛ وControl Variables

 

: خطای مدل.εi,t

 

فرضیه اصلی دوم

 

بین گروه ­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.

 

Debt Cost i,t = β۰ + β۱Goupi,t +nControl Variables + εi,t

 

: ساختار مالکیت انفرادی؛Debt Cost

 

: ضرایب مدل؛β۰ و β۱

 

: گروه ­های تجاری؛Goup

 

: متغیرهای کنترلی؛ وControl Variables

 

: خطای مدل.εi,t

 

به­منظور آزمون معنا­داری ضرایب جزئی رگرسیون در فرضیه ­ها از آزمون t و مقدار احتمال (p-value) محاسبه شده توسط نرم­افزار SPSS استفاده شده است. فرضیه ­های آزمون به­ صورت زیر بیان می­ شود:

 

H0: عدم وجود رابطه معنا­دار بین متغیر مستقل و وابسته

 

H1: وجود رابطه معنا­دار بین متغیر مستقل و وابسته

 

‌در صورتیکه مقدار احتمال بزرگ­تر از سطح خطای مورد نظر α (۵%) باشد، ضریب به­دست آمده معنا­دار نیست و فرضیه H0 را نمی‌توان رد کرد. به صورت مشابه، اگر مقدار احتمال کوچک­تر از سطح خطای مورد نظر باشد، ضریب به­دست آمده معنا­دار است و فرضیه ۰H رد می‌شود. به منظور آزمون معنا­داری معادله رگرسیون در فرضیه ­ها از آزمون F و مقدار احتمال محاسبه شده توسط نرم­افزار SPSS (جدول ANOVA ) استفاده می­ شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵%، آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون، بزرگتر از مقدار F به دست آمده از جدول توزیع فیشر باشد، فرض H0رد می­ شود و در غیر این صورت فرض H0پذیرفته خواهد شد. در این زمینه نیز مشابه آزمون معنا­داری ضرایب جزئی از مقدار احتمال محاسبه شده به وسیله نرم­افزار SPSS استفاده می­ شود.

 

۳-۸-۳- تحلیل واریانس

 

برای مقایسه میانگین دو جامعه (یا نمونه) و بررسی معنا­داری بین آن­ها، از آزمون­هایZ و یا T استفاده می­ شود. اما زمانی که پژوهش­گر بخواهد به بررسی تفاوت­ میانگین­های بیش از دو جامعه (یا نمونه) بپردازد، به کارگیری آزمون­هایی از قبیلt مستقیماً امکان­ پذیر نخواهد بود. برای این منظور در این گونه پژوهش­ها از روش تحلیل واریانس استفاده می­ شود.

 

تحلیل واریانس در واقع روشی برای آزمایش تفاوت بین گروه ­های مختلف داده ­ها یا نمونه­ ها است. این روش، کل واریانس موجود در یک مجموعه از داده ­ها را به دو بخش تقسیم می­ کند. بخشی از این واریانس ممکن است به خاطر شانس و تصادف حادث شده باشد و بخش دیگر ممکن است ناشی از دلایل یا عوامل خاصی باشد. از طرف دیگر واریانس موجود ممکن است ناشی از تفاوت­ بین گروه ­های مورد مطالعه و یا به خاطر تفاوت­های موجود در درون نمونه­ ها حادث شده باشد. ‌بنابرین‏، ANOVA به عنوان یک روش تحلیل با بررسی مجموع این تفاوت­ها به تبیین پدیده مورد نظر می ­پردازد. به طور خلاصه در تحلیل واریانس، دو نوع واریانس باید برآورد شود که یکی از آن­ها واریانس بین گروه­ ها و دیگری واریانس درون گروه­هاست. واریانس بین گروه­ ها عبارت است از مجموع مجذورات انحراف میانگین هر گروه از میانگین کل و واریانس درون گروه­ ها عبارت است از مجموع مجذورات انحراف مقادیر هر فرد از میانگین گروه خود. بر مبنای تخمین این دو واریانس، می­توانF را از تقسیم واریانس بین گروه­ ها بر واریانس درون گروه­ ها محاسبه کرد. با محاسبه F، در صورت عدم استفاده از رایانه، پژوهش­گر باید میزان Fبدست آمده را بر مبنای درجه آزادی مورد نظر، با F جدول مقایسه کند. در صورتی­که F به دست آمده بزرگ­تر از F جدول باشد، بین میانگین گروه ­های مورد مطالعه، تفاوت معناداری وجود دارد. در صورت استفاده از رایانه، قضاوت بر اساس سطح معنا­داری انجام می­ شود (کلانتری، ۱۳۸۵). اگر مقدار احتمال کوچکتر از ۰۵/۰ باشد H0رد می­ شود و به عبارت دیگر تفاوت معنا­داری بین میانگین جوامع وجود دارد. در غیر این صورت H0 را نمی­ توان رد کرد. با این وجود، ANOVA به تنهایی مشخص نمی­کند که کدام میانگین­ها متفاوت هستند، به همین دلیل از آزمون­های پس از تجربه[۹۱] استفاده می­ شود. در صورتی­که .H رد نشود نیازی به انجام آزمون­های پس از تجربه نیست (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۶). برای تعیین محل تفاوت­ها در بین گروه ­های سه­گانه و بیشتر، باید از آزمون­هایی مانند آزمون شفه[۹۲]، آزمون چنددامنه دانکن[۹۳]، آزمون توکی[۹۴] و آزمون استیودنت- نیومن-کیول[۹۵] بر حسب ضرورت استفاده کرد (کلانتری، ۱۳۸۵).

 

۳-۹- خلاصه فصل

 

در این فصل، ابتدا روش پژوهش بیان شد. در ادامه، فرضیه ­ها و متغیرهای مستقل، متغیرهای وابسته و متغیرهای کنترلی پژوهش به صورت عملیاتی تعریف شد. سپس، قلمرو پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، روش گردآوری داده ها و روش­های آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد.

 

فصل بعد به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع ­آوری شده و تفسیر نتایج حاصل از آن اختصاص دارد و هر یک از فرضیه ­ها مورد آزمون قرار خواهند گرفت.

 

 

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱- مقدمه

 

در فصل قبل، پس از معرفی فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آن­ها، به معرفی جامعه آماری، نحوه انتخاب اعضای جامعه و گردآوری داده های مورد نیاز پرداخته شد تا با بهره گرفتن از آن­ها، در این فصل فرضیه‌های پژوهش تجزیه و تحلیل شوند. تعیین روش پژوهش، تصمیم ­گیری در خصوص مفروضات فلسفی و انتخاب روش مربوط و به­ طور کلی ایجاد طرح پژوهش مناسب، گام­های مورد نیاز برای اجرای فرآیندهای پژوهش را به تصویر می­کشد. در بخش اول یافته ­های پژوهش، آمار توصیفی پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل متغیرهای پژوهش در بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ ارائه شده است. در بخش­های بعد، نتایج آزمون­های آماری صورت پذیرفته برای بررسی پایایی متغیرهای پژوهش و بررسی مشکل هم­خطی بین متغیرهای توضیحی ارائه شده است. در ادامه، نتایج آماری مرتبط با آزمون مدل­های رگرسیونی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فرضیه ­های پژوهش و دستیابی به اهداف اصلی پژوهش عرضه شده است.

 

۴-۲- یافته ­های پژوهش

 

۴-۲-۱- آمار توصیفی

 

جدول شماره ۴-۱، آماره‌های توصیفی محاسبه شده، شامل میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل متغیرهای گروه تجاری، مالکیت نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت انفرادی، هزینه بدهی، اندازه شرکت­ها و نسبت بدهی را برای سال‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 10:50:00 ب.ظ ]
و اما عملکردهای اجرایی، به توانایی‌های شناختی مثل: برنامه­ ریزی، حل مسئله، خود نظارتی و… اشاره دارد که بیماران ام ‌اس معمولاً در آزمون­های مربوط ‌به این کارکرد عملکرد ضعیفی دارند و اختلال در استدلال انتزاعی احتمالاً یکی از ویژگی­های معمول در بیماران ام‌اس است (آرنت[۷۱] و همکاران ، ۱۹۹۷).

 

بااین‌وجود تعدادی از عملکردهای شناختی معمولاً تحت تأثیر بیماری ام‌اس دچار اختلال نمی­گردند که از میان آن‌ ها ‌می‌توان به توجه ساده (مثل تکرار ارقام) و مهارت­ های کلامی اساسی (مثل نامیدن لغات و فهم و درک) و هوش عمومی فرد بیمار اشاره کرد، که به‌طورمعمول دست‌نخورده باقی می­مانند. ضمناً زوال عقلی کامل در بین بیماران ام‌اس بسیار نادر است (رائو و همکاران، ۱۹۹۱). مسلماًً ماهیت متغیر نقص شناختی و سطوح متفاوت در این بیماری، موجب وابستگی این افراد به دیگران می‌شود و با پیشرفت بیماری نیاز به تغییر سبک زندگی و درمان حمایتی را می­طلبد.

 

با بررسی مطالعات انجام‌شده در خصوص نقایص شناختی در بیماران مبتلا به ام‌اس ‌می‌توان مشکلات عمدۀ شناختی را بیشتر در حیطه­های انواع توجه، انواع حافظه (حافظه کاری، حافظه بلندمدت و …)، سرعت پردازش اطلاعات و عملکردهای اجرایی (حل مسئله، سازمان‌دهی، برنامه­ ریزی و …) دانست.

 

۲-۸ عوامل تأثیرگذار احتمالی در اختلال شناختی بیماران ام ‌اس

 

عواملی هستند که می ­توانند اشکالات شناختی را نیز مانند سایر علائم ام‌اس بدتر کنند، این عوامل عبارت‌اند از:

 

۲-۸-۱ نوع ام ‌اس

 

در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته وجود رابطه بین نوع بیماری ام‌ اس و مشکلات شناختی گزارش شده است. با مقایسه انواع ام ‌اس درزمینۀ شناخت این بیماران مشخص‌شده که بیمارانی که دارای ام‌اس پیش‌رونده اولیه یا ثانویه هستند، اختلال شناختی بیشتری نسبت به افرادی که تشخیص نوع عودکننده -بهبود یابنده را دریافت کرده ­اند، دارا می­باشند (گادینو[۷۲] و همکاران، ۲۰۰۱). همچنین انواع متفاوت ام‌اس با نیمرخ­های شناختی متفاوتی مرتبط می­باشند. به طور مثال بیماران نوع پیش‌رونده اولیه و ثانویه احتمالاً بیشتر از نوع عودکننده – بهبود یابنده از نقص در توجه، سرعت پردازش اطلاعات و عملکردهای اجرایی رنج می­برند و بیماران نوع عودکننده – بهبود یابنده بیماری ام‌اس بیشتر از افراد سالم اختلال حافظه دارند. ولی بااین‌وجود نوع بیماری ام‌اس به‌تنهایی نمی­تواند پیش ­بینی کننده شدت مشکلات شناختی باشد و فاکتورهای دیگری نیز مانند سن بیمار، مدت بیماری و سطح ناتوانی در ایجاد مشکلات شناختی بر اساس نوع بیماری مؤثر است (کالابریس[۷۳] ،۲۰۰۶).

 

۲-۸-۲ خستگی

 

خستگی جسمانی به عنوان یکی از رایج­ترین شکایت­های ناتوان­کننده مرتبط با بیماری ام‌اس است، که می ­تواند در عملکرد شناختی این بیماران تأثیرات منفی بگذارد (رومانی[۷۴] و همکاران، ۲۰۰۴). خستگی می ­تواند در بیش از یک‌سوم از افراد از علائم وجود ام‌اس باشد. این امر به عنوان یک عارضۀ بالینی ام‌اس می ­تواند شامل احساس خستگی بسیار زیاد، فقدان انرژی یا احساس ضعف و خستگی جسمی و یا انرژی ذهنی که توسط خود بیمار یا پرستاری که برای انجام کارهای روزمره به او کمک می­ کند مشخص شود. افراد مبتلا به ام‌اس، مشخصه­ های زیر را برای شرح خستگی ناشی از این بیماری به کار می­برند: خستگی حرکتی که در آن عضلاتی که فعال­تر هستند دچار ضعف می­شوند، صحبت کردن بریده‌بریده می­ شود، انجام کارهای عادی روزمره مثلاً حتی گذاشتن یک‌پا جلوی پای دیگر مشکل می­ شود و نوع دیگر، که خستگی شناختی است که در این نوع توانایی فکر کردن و تطبیق دهی سخت­تر می­ شود چون مغز انرژی خود را از دست می­دهد، اشتباهات فرد بیشتر می­ شود، تمرکز بر مسئولیت­های فردی مشکل می­ شود و حافظه و توانایی یادآوری و واژگان گزینی نیز ضعیف می­شوند (میلر،۲۰۱۱). اگرچه خستگی نمی­تواند بر همه جنبه­ های شناخت تأثیرگذار باشد اما می ­تواند ظرفیت افراد بیمار را در نگهداری فعالیت‌های ذهنی کاهش دهد. باوجوداینکه علت خستگی در بیماری ام‌اس به طور واضح مشخص نیست اما درمان­های اولیه برای این مشکل به شدت توصیه می­گردد (باراک و آچیرون[۷۵]، ۲۰۰۶).

 

۲-۸-۳ مدت بیماری

 

یکی از موضوعاتی که در بیماری ام‌اس همچنان بحث‌انگیز باقی‌مانده است تأثیر مدت بیماری بر عملکرد شناختی این بیماران ‌می‌باشد. هایجبرگست[۷۶] (۲۰۰۶)، ۲۵ بیمار ام‌اس از نوع پیش‌رونده اولیه و ۳۰ بیمار پیش‌رونده ثانویه ام‌اس را به مدت دو سال مورد پیگیری قرار داد، نتایج پیگیری او پس‌ازاین مدت افزایش مشکلات این بیماران را در حوزه ­های توجه و سرعت پردازش اطلاعات در مقایسه با آزمودنی­های سالم نشان داد. برناردین[۷۷](۱۹۹۳)، نیز در مطالعه خود کاهش معناداری را در زمینه ­های هوش کلامی، حافظه، ادراک دیداری فضایی، پس از گذشت ۳ سال در ۲۱% بیماران ام‌اس گزارش کرد.

 

۲-۸-۴ ناتوانایی­های فیزیکی

 

بر اساس چندین مطالعه هیچ رابطه­ا­ی و یا رابطۀ کمی بین ناتوانایی­های فیزیکی و نقایص شناختی وجود دارد. در واقع در بعضی از مطالعات، عملکرد معیوب شناختی در بیماران با ناتوانایی فیزیکی اندک، نشان داده شد (انجمن ملی ام‌اس ،۲۰۰۶).

 

۲-۸-۵ جنسیت

 

در مطالعه­ ای متغیرهای ژنتیکی و بالینی مرتبط با جنسیت روی نقایص شناختی در ام‌ اس نشان داد که نقص شناختی در مردان غالب است و با متغیرهای ژنتیکی و بالینی مرتبط است در حالی که بدکارکردی­های شناختی در زنان مستقل از این متغیرها ‌می‌باشد (سویتری[۷۸] و همکاران،۲۰۰۴).

 

۲-۸-۶ اختلالات روان‌شناختی

 

اختلالات عاطفی در بیماری ام‌اس شامل افسردگی و اختلال دوقطبی است. به‌طورکلی افسردگی اساسی در این بیماران بسیار رایج و شیوع آن حدود۵۰% بیماران ام‌اس است (فینیستین[۷۹] ،۲۰۰۶). در علت­شناسی این اختلال در بیماران ام‌اس نمی­ توان به طور قطعی گفت که علت آن واکنش روان‌شناختی به بیماری ام‌اس یا یکی از فرایندهای ارگانیکی بیماری است (گارلاند و زیس[۸۰] ،۱۹۹۱). اغلب به نظر می­رسد افسردگی با اختلال شناختی همراه است، هرچند رابطه بین اختلالات عصبی و افسردگی نامشخص است (دمار و همکاران،۲۰۰۳). ارتباط مثبت پایداری بین افسردگی و عملکرد شناختی، به‌ویژه با حافظه کاری (آرنت و همکاران، ۱۹۹۹)، توانایی‌های یادگیری، برنامه­ ریزی (آرنت و همکاران،۲۰۰۱) و سرعت پردازش (لاندرو و همکاران،۲۰۰۴) ضعیف وجود دارد.

بیماران ام‌اس به درمان­های زیستی افسردگی بسیار خوب پاسخ می­ دهند اما ‌در مورد تأثیر بهبودی و درمان افسردگی در عملکرد شناختی این بیماران هنوز مطالعات زیادی صورت نگرفته است.

 

۲-۸-۷ تأثیر داروها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:41:00 ب.ظ ]
تورنس و تورنس (۱۹۷۳) ، پارنز ( ۱۹۶۳) دی بنو ( ۱۹۷۰ ) فلدهیوسن و کلینکن برد (۱۹۸۶)در تحقیقات خود نشان داده‌اند که خلاقیت با شدت کم یا زیاد به صورت بالقوه در همه انسان‌ها وجود دارد(سام خانیان ،۱۳۸۱،ص ۳۰ ).البته بدون داشتن حدی از هوش متوسط نیز نباید انتظار کارکرد و گرایش خلاقانه قابل توجهی از فردی داشت . بااین حساب افراد کم هوش و عقب مانده ذهنی تا حدود زیادی از مقوله بحث ما خارج خواهند بود. تورنس (۱۹۶۷)در طی تحقیقات خود دریافت که وقتی بهره هوشی پائین تراز حد معینی است خلاقیت نیز محدود است در حالی که فراتر از این حد( بهره هوشی۱۲۰ الی۱۱۵). خلاقیت تقریبا بعد مستقلی پیدا می‌کند مفهوم این یافته آن است که داشتن حدی از هوش برای بروز خلاقیت شرط لازم(نه کافی)است براین اساس نظریه آستانه ای همبستگی بین هوش وخلاقیت در ادبیات تئوری‌های تورنس وارد شده است ( کفایت ، ۱۳۷۳، ص ۹۲ و ۹۳ ) . تورنس با مرور مطالعات موجود ‌به این نتیجه رسید که همبستگی میان خلاقیت و هوش هنگام استفاده از آزمون‌های کلامی ۲۰% و هنگام استفاده از آزمون‌های غیرکلامی ۶% است نهایتاً وی همبستگی ۱۶% را برای دو عامل هوش و خلاقیت ذکر کرد( حسن زاده ، ۱۳۸۳، ص ۴۱). تحقیق کلاسیکی که گتزلس[۱۰۳] و جکسون[۱۰۴] انجام دادند موید آن است که تا ضریب هوشی ۱۲۰ ، خلاقیت و هوش همبستگی نزدیک دارند ، لیکن از آن پس ، این دو از هم فاصله می گیرند یعنی هوش تنها پیش نیاز خلاقیت می شود( قاسمی ، ۱۳۸۶، ص ۷۱). طبق نظر لفرانسوا(۱۹۹۵) در مجموع می توان گفت که هوش بالا به منزله خلاقیت بالا نیست ، اما کم هوشی می‌تواند مانع خلاقیت باشد ( حسن زاده ، ۱۳۸۳، ص ۴).

جالب توجه است بنا به تحقیقات صورت گرفته اکثر کارهای خلاق توسط افرادی انجام شده که در کودکی نه تنها به عنوان نوابغ شناخته نشده اند و حتی گاها تنبل نیز بوده وعملکرد تحصیلی و اجتماعی بسیار ضعیفی داشته اند. مثلا لوئی پاستور کاشف عامل میکرب به عنوان یکی از نوابغ و خلاقان مشهورجهان ، درآموزش درس شیمی در مدرسه مشکل جدی داشته است . یا اینکه انیشتین در دوران کودکی مورد شماتت و استهزاء معلم خود واقع بوده است به طوری که ‌در مورد او ذکر شده است که معلم به مادرش گفته بود ” این کودک مثل سگ تنبل است هیچ چیز از او ساخته نیست ” ( میناکاری ، ۱۳۶۸، ص ۸۰). انیشتین در نوشته های خود با تعدیل این معنا به نوعی عادی بودن خود را از نظر داشتن هوش ‌و استعداد تصریح می کند ” من دارای استعداد و قریحه خاصی نیستم فقط حس کنجکاوی شدیدی دارم ” . مخترع مشهور جهان توماس ادیسون (۱۹۰۳) معتقد بود ۹۹ درصد نبوغ را تلاش و عرق ریختن و ۱ درصد آن را استعداد تشکیل می‌دهد . بنا بر این وجود هوشبهر متوسط و بالا در بروز خلاقیت بیشتر شرط لازم است تا شرط کافی و ماهیت خلاقیت بیشتر اکتسابی است تا فطری . نتیجه علمی و عملی دریافت این حقایق از سوی دانشمندان واقعا برای همه ، بخصوص دست اندرکاران تعلیم وتربیت و مدیران جامعه هیجان انگیزو جالب خواهد بود بدین معنی که با فرض داشتن حد متوسطی از هوش می توان شرائط رشد خلاقیت و نوآوری را در دانش آموزان تقویت کرد پس امکان تاثیر گزاری عوامل محیطی و اکتسابی در این امر بسیار مهم است که امکان دخل وتصرف را نسبت به عوامل ارثی آسان تر می کند . فرض شمرده می شود چنین هدف بسیار ارزشمند می‌تواند در سرلوحه برنامه ریزیها و اقدامات حمایتی والدین ، مربیان و مدیران مراکز آموزشی قرار گرفته و زمینه‌های رشد و پیشرفت جامعه را فراهم آورد. فرض مخالف به صورت دخل و تصرف در توارثی بودن زمینه خلاقیت حقیقتا بسیار مشکل می کند چرا که دخل و تصرف در برخورداری از یک موهبت مادرزادی دراغلب موارد بسیار مایوس کننده است تصور زحمات و هزینه های کم نتیجه والدین کودکان عقب مانده ذهنی می توتند شاهد این مدعا باشد. با وجود این همه امکانات و پیشرفت های علمی، متخصصان تا چه اندازه می‌توانند عملکرد رفتاری و فعالیت ذهنی عقب ماندگان ذهنی را بهبود بخشند ؟

 

در سال ۱۹۲۰ میلادی گروهی از محققان در ایالت کالیفرنیای امریکا برای پیگیری یافتن ارتباط هوش و خلاقیت تحقیقات دامنه داری انجام دادند آنان پس از ارزیابی هوشبهر هزاران دانش آموز ، صدها نفر پراستعداد را شناسائی نمودند پس از پنجاه سال دوباره وضعیت افراد شناسائی شده بررسی گردید که در کمال تعجب مشاهده شد هیچکدام از آنان نه تنها خلاقیتی نداشته اند بلکه مشهور هم نشده بودند . تحقیقات کاکس و تولمن نشان داد اغلب نوابغ برجسته و خلاقان مشهور دنیا ضرورتا هوشبهرهای بالائی نداشته اند. آنان دریافتند در سطح هوشبهر۱۰۰ تا۱۳۰ همبستگی معنی داری بین هوش و خلاقیت وجود دارد لکن پس از آن گاهش می‌یابد درعین حال اغلب آنان وضع تحصیلی و آموزشی خوبی هم نداشته اند و بعضا تنبل هم بوده اند . نشان دادن علائم زودرس از پیشرفت فوق العاده در درس و زمینه خاص ، همواره نوید بخش روشن شدن چراغ ابداع و نوآوری اغلب افراد خلاق بوده است یعنی آنان در سنین خیلی پائین تر از همسالان خود علائم پیشرفت را از خود بروز داده‌اند این علائم در واقع نشانه های پیشگوئی ظهور خلاقیت آنان بوده است . مثلا پاسکال وقتی یازده سال داشت قوانین اصلی هندسه را می شناخت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:03:00 ب.ظ ]
دکتر توجهی استاد دانشگاه بر امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم به قتل در ایران تأکید کرد و از منظر خویش به بیان دلایل خود پرداخت.وی با اشاره مجدد به ماده۷ قانون مجازات اسلامی در کنار عدم امکان تعطیلی حکم قصاص به عنوان یک حکم شرعی مجازات افراد در کشورهای خارجی را در اجرای حکم قصاص متهم به قتل در ایران بی تأثیر دانست.در ادامه وی با قرائت استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام تقلید بیان داشت: همه مراجع که استفتاء از ایشان به عمل آمده است، به اتفاق، فرد متهم به قتل را قابل محاکمه و مجازات مجدد در ایران پس از گذراندن مجازات کشور محل وقوع جرم (ژاپن) دانسته اند و با اشاره به استدلال فقهی این موضوع، اساساً صلاحیت محکمه ژاپنی را در صدور حکم و رسیدگی به پرونده قتل مورد تردید قرار داده و محکمۀ ژاپن را فاقد صلاحیت رسیدگی ‌به این پرونده دانست.

 

وی در خصوص اعمال ۱۴ سال حبس متهم در کشور ژاپن نیز با مطرح کردن ایدۀ خود،اظهار داشت: حکومت اسلامی در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت می‌تواند خسارت ناشی از حبس متهم را جبران نماید .دکتر توجهی با اشاره به تقدم قانون لاحق( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) بر قانون سابق یعنی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی، نهایت قلمرو میثاق بین‌المللی را مجازات تعزیری دانست که شامل مجازات قصاص و دیات نمی شود در حالی که قلمرو قانون مجازات اسلامی شامل حدود قصاص و دیات نیز می‌باشد.در پایان وی ۱۴ سال حبس متهم در ژاپن را موجب به وجود آمدن شبهه در امکان یا عدم امکان قصاص فرد در ایران ندانست.

 

نتیجه گیریِ فصل دوم

 

۱: قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد یکی از قواعد شناخته شده حقوق بین‌المللی کیفری است که به منظور رعایت حقوق بشری افراد وضع شده و در تمامی اسناد مرتبط بیان شده است. اگرچه این قاعده در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی وارد شد، ولی بعد از انقلاب از قوانین مجازات اسلامی حذف شد

 

۳٫ مرور قوانین و مقررات مصوب در ایران، نشانگر آن است که در مواجهه با موضوع مجازات مضاعف در ادوار قانونگذاری، رویه و سیاست قضایی همگون و همسانی اتخاذ نشده و فراز و نشیب هایی مشاهده می شود.

 

۴٫ مقنن ایرانی قبل از انقلاب اسلامی در دهه ۵۰ شمسی با اصلاح قانون مجا زات عمومی ، رویکردممنوعیت اعمال محاکمه و مجازات مضاعف را با وضع قیود و شروطی برگزید و با الحاق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، خود را پایبند به تعهدات بین‌المللی پیرامون موضوع کرد.

 

۵:پس از انقلاب اسلامی، مقنن که از طرفی دغدغه تطبیق قوانین و مقررات را با شرع انور اسلامی

 

داشته و از طرف دیگر با گرایش به عدم اعتبار احکام دادگاه های خارجی، لحن تقنین و موضع خود را اعمال محاکمه و مجازات مضاعف قرار داده ، با اتخاذ این رویکرد و نگرانی از دامن زدن به تعارض هایی میان مواضع حقوق داخلی و اصول حقوق بین الملل و ضرور ت رعایت اصول و قواعد فقهی، حدود و صغور اعمال محاکمه و مجازات مضاعف را محدود ‌کرده‌است؛ هرچند گستره این استثنا و تضییق در قانون جدید مجازات اسلامی، در محدوده جرائم مشمول تعزیرات است که در نوع خود قابل توجه است.

 

۶: صورت پذیرش احکام کیفری خارجی به ویژه در غالب معاهدات دو جانبه یا چندجانبه به استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت ها و زمینه سازی برای گسترش مناسبات و اعتماد متقابل بین ایران و دولت های دیگر کمک می‌کند.

 

۷٫ هر چند رفع تعارض کامل و ایجاد قرابت میان موضع اسناد بین‌المللی و فرامنطقه ای و قانونگذاری ایران، دست نیافتنی نیست ؛ همچنا ن که قانون‌گذار در دهه هشتاد شمسی و با تصویب برخی موافقتنامه های قضایی ولو در سطح محدود و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ، گا مهایی را نیز ‌به این سمت و سو برداشته است. لکن اعمال برخی ظرافت ها در لحن و ادبیات قانونگذاری و تدوین قوانین و مقررات اصلاحی یا جدید و تبیین برخی استثنائات مور د نظر قانون‌گذار ایران بر اصل مذکو ر ، مانند خروج جرائم م ستوجب قصاص و حدود از محدوده آن که نفس اعمال استثنائات، در اسناد بین‌المللی موضوع بحث پذیرفته شده می‌باشد روند رفع و تبیین تعارض ها و تقریب مواضع حقوق کیفری ایران و اسناد بی ن المللی را با رعایت ملاحظات شرعی ،تسهیل و منطقی تر خواهد کرد.

 

۸: در حال حاضر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص صلاحیت شخصی مقرر می‌دارد : هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. بنا به مراتب مذکور در این ماده تنها شرط محاکمه در ایران «یافت شدن» وی در قلمرو ایران ذکر شده است و ظاهراًً اطلاق آن دلالت بر عدم تأیید و اعتبار آرای کیفری خارجی است. لازم به توضیح است که اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریۀ شمارۀ ۵۴۰/۷ مورخ ۹٫۵٫۱۳۶۸ قائل به منع محاکمه و مجازات مجدد لو.ده است (شهری و غیره، ۱۳۷۳ : ۵۹۰).

 

۹:در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قاعدۀ منع مجازات مضاعف بر خلاف قانون سال ۱۳۵۲ به صراحت پذیرفته نشده است و فقط شرط یافت شدن یا مسترد گردیدن بیان شده است.( جانی پور پیشین ص۹)

 

۱۰: با تصویب موافقتنامه های قضایی دوجانبه میان ایران و به ویژه دو کشور اسلامی منطقه، سوریه و کویت، با عناوین قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترک ه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه ۱۳۸۱ ) و قانون موافقتنامه همکار یهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت تغییراتی درموضع کلی قانون‌گذار صورت پذیرفت.

 

فصل سوم :

 

جایگاه امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

 

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. ‌بر اساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم واحد محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است و در اساسنامه دادگاه های کیفری بین‌المللی، نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-18] [ 08:43:00 ب.ظ ]