کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


 دكتر مالك شعاعی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                                                             شماره صفحه

 

چكیده:…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول

كلیات

1-1- اهداف تحقیق:………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2- سوالات………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-3- فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4- پیشینه‌…………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم

بررسی عدد هفت درآثار عرفانی سبك عراقی

 

2-1- راز و رمز عدد هفت:……………………………………………………………………………………………….. 9

2-2- هفت در میان مردمان باستان………………………………………………………………………………………. 9

2-3- آتشكده‌های ایران باستان………………………………………………………………………………………….. 10

2-4- فلسفه عدد مقدس هفت نزدایرانیان…………………………………………………………………………….. 10

2-5- عدد هفت در کتب مذهبی ……………………………………………………………………………………….. 11

2-6- عدد هفت در سایر ادیان:…………………………………………………………………………………………. 11

2-7- نمود هفت در دین اسلام:…………………………………………………………………………………………. 12

2-7-1- در قرآن احادیث و روایات:………………………………………………………………………………….. 12

2-7-2- سبع و سبعه در قرآن: ‌…………………………………………………………………………………………. 12

2-7-3- عدد هفت در روایات:………………………………………………………………………………………….. 15

2-7-4- هفت در عرفان اسلامی:……………………………………………………………………………………….. 17

2-7-5- مجالس سبعه:…………………………………………………………………………………………………….. 17

2-7-6- هفت در ضرب المثل‌ها:……………………………………………………………………………………….. 17

2-8- هفت در باور و فرهنگ عامه ایرانیان :…………………………………………………………………………. 18

2-9- نفوذ هفت مقدس ایرانی در نزد ملتهای دیگر:……………………………………………………………….. 18

2-10- برخی از موارد نفوذ عدد مقدس هفت ایرانی در دین اسلام:……………………………………………. 19

2-11- هفت در فرهنگ عامه:……………………………………………………………………………………………. 19

2-12- نمودهای آیینی عدد هفت در هفت سین:……………………………………………………………………. 21

2-13- هنر را به هفت دسته تقسیم كرده‌اند كه عبارتند از: ………………………………………………………… 22

2-14- هفت در داستان­ها:………………………………………………………………………………………………… 22

2-15- هفت خوان:………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-16- هفت اجرام یا هفت سیاره:……………………………………………………………………………………….. 23

2-17- هفت در ادب فارسی:……………………………………………………………………………………………… 24

 

فصل سوم

بررسی عدد چهل (چهل، چل و اربعین)

درآثار عرفانی سبك عراقی

3-1- راز و رمز عدد چهل:………………………………………………………………………………………………. 61

3-1-1- در ایران باستان: …………………………………………………………………………………………………. 61

3-2- چهل در اسلام:………………………………………………………………………………………………………. 62

3-2-1- در قرآن احادیث و روایات:………………………………………………………………………………….. 62

3-2-2- چهل در عرفان و ادب فارسی:………………………………………………………………………………. 68

3-2-3- چهل در ضرب المثل: …………………………………………………………………………………………. 68

3-2-4- چهل در باورها و اعتقادات مردم:……………………………………………………………………………. 68

3-2-5- چهل ازدیدگاه سایر ادیان:…………………………………………………………………………………….. 70

3-2-6- نمود چهل در اشعار شاعران و عرفای سبك عراقی:…………………………………………………….. 70

3-2-7- چل:………………………………………………………………………………………………………………… 74

پایان نامه

 

3-2-8- اربعین:…………………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل چهارم

بررسی عدد یک (یكتا، واحد و احد)

درآثار عرفانی سبك عراقی

 

4-1- عدد یک به صورت‌های (یكتا، واحد و احد):………………………………………………………………… 83

4-1-1- عدد یك: (یكتا)…………………………………………………………………………………………………. 84

4-1-2- واحد:………………………………………………………………………………………………………………. 87

4-1-3- احد:………………………………………………………………………………………………………………… 89

فصل پنجم

بررسی عدد سه و پنج درآثار عرفانی سبك عراقی

نتیجه گیری

 

5-1- عدد سه با صورت‌های (سه، سوّم، سیوم، سه‌ام، سیم)……………………………………………………….. 98

5-2- عدد سه در اسلام (در قرآن، احادیث و روایات):…………………………………………………………… 98

5-3- عدد سه در سایر آئین‌ها و ادیان:………………………………………………………………………………… 98

5-4- سه در ادبیات فارسی:……………………………………………………………………………………………… 99

5-5- سه در ضرب‌المثل‌ها:………………………………………………………………………………………………. 99

5-6- سه در اشعار شاعران و عرفای سبك عراقی:…………………………………………………………………. 100

7-5- بررسی عدد پنج:……………………………………………………………………………………………………. 109

8-5- پنج در اسلام (در قرآن احادیث و روایات):…………………………………………………………………. 109

9-5- كاربرد پنج در ادبیات فارسی:…………………………………………………………………………………… 111

نتیجه گیری:…………………………………………………………………………………………………………………. 126

فهرست منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………………. 128

 

چكیده:

برخی از اعداد از دیرباز مورد توجه اقوام مختلف بوده به نحوی كه بعضی از آن‌ ها جامع جمیع اصناف شمارگان شده علت این امر علاوه بر كمال تركیب، كشش و نیرویی در این اعداد است كه بدان‌ها جنبه‌ی ماوراء الطبیعی بخشیده و موجبات رجحان آن‌ ها گردیده كه ضمن تمایز، آنان را زنده و كامل ساخته است صفت پیشین موصوف‌های مختلفی چون هفت ایزد، هفت فلك، هفت امشاسپندان، هفت فرشته‌ مقدس، هفت وادی سلوك، هفت شهر عشق، هفت طبقه‌ی بهشت و دوزخ، هفت دریا، هفت مردان در تصوف، هفت اقلیم، چهل روز آفرینش حضرت آدم، چله نشینی شده‌اند ضمناً  در قرآن و فرهنگ اسلامی به برخی از عددها، عنایت و توجه خاص شده است كه از آن جمله می‌توان به عددهای «سه»، «هفت»، «چهل» و … اشاره كرد. كاربرد هر یک از این اعداد حكمتی دارد كه برخی را قرآن و روایات یادآور شده برخی را نیز علوم جدید كشف كرده است. این پژوهش برآن است پنج عدد مقدس: یك، سه، پنج، هفت و چهل را با صورت‌های دیگر آنان از زوایای مختلف در سروده‌های شاعران سبك عراقی دارای مشرب عرفانی به ویژه آثار برجسته‌ای چون سروده‌های عطار، مولوی، حافظ و … را بررسی نماید.

 

واژگان كلیدی: اعداد مقدس، اشعار سبك عراقی، ادب فارسی.

 

مقدمه

حمد و سپاس خدایی كه اعداد حقیقی در بیان حقیقت او گنگ است و كثرت اعداد طبیعی و صحیح  خود قرینه‌ایی برای ذات، حتی صفات او نیافته. نامتناهی بودن اعداد راهی به سوی لایتناهی او نگشوده به ناچار اعدادی برای بیان برخی حقایق او نیروی ماورایی و بار معنایی فراتر از حساب ریاضی یافته بلكه قرینه‌ایی برای آن مبدا و مقصد مطلق فراروی بشر قدر مطلق سازد.

در میان كثرت اعداد عددهای معدودی وجود دارد كه نماد كثرت‌اند، كامل وزنده‌اند، برخلاف اعداد معمولی ریاضی این اعداد زنده، فكر آن‌ ها را تا بی‌نهایت پیش می‌برد و واقعیت را آنچنان كه هست در نظرها تجسم می‌بخشد چنین اعدادی روح دارند و ریاضیدان و بی‌سواد هر دو عظمت آن را درك می‌كنند.

عددی ‌مانند (1) را تصور كنید كه صفرهای بی‌شماری پیش آن قرار گیرد این عدد عظمت دارد اما تنها ریاضی‌دان عظمت آن را می‌شناسد ولی اعداد كامل و زنده را همه می‌شناسند و به عظمت و گستردگی‌شان اذعان می‌كنند.

كمال تركیب در ژرف ساخت برخی از این اعداد برخاسته از عوامل مختلفی مانند: تیمن، شمارگان، خدایگان (رب‌النوع‌ها)، مقدسات و برخی مفاهیم انتزاعی یا حكمتی است كه برای آن در كتب دینی برشمرده‌اند. بنابراین در تاریخ تفكر بشر عددشناسی و ستایش اعداد رواج داشته و برخی اعداد در نزد ملل مختلف حتی ارزش اعتقادی یافته‌اند. لذا پاره‌ای از اعداد صرفاً یک عدد ریاضی محسوب نمی‌شوند بلكه عددی برای نشان دادن كمال یک مطلوب است.

در میان اعداد شمارگان: یك، سه، پنج، هفت، چهل و … دارای چنین ارزش‌هایی است. ظرفیت این اعداد متفاوت است برای نمونه در اندیشه‌ی اسلامی، كامل‌ترین عدد هفت است این عدد مفاهیمی چون آفرینش جهان كه در هفت روز انجام گرفت هفت روز هفته، هفت حسن خداداد، هفت مرحله در زندگی انسان، هفت طبقه بهشت و جهنم، هفت طبقه‌ی زمین، آسمان، هفت فرشته‌ مقدس، هفت بار طواف كعبه، هفت اقلیم، هفت شهر عشق (طلب، عشق، معرفت، استنغا، توحید، حیرت، فقروفنا)، هفت مقام عرفان (توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكل، رضا)، هفت سیاره (ماه، خورشید، تیر، ناهید، بهرام، برجیس، كیوان)، هفت دریا، هفت ایزد، در مذهب مانوی، هفت روز عزا برای درگذشتگان در ایران‌، و موارد بسیار دیگر را بیان می‌دارد.

هفت نماد پیچیدگی و تودرتویی است، بیانگر بطن در بطن بودن خلقت زمین، آسمان و هر آن چه كه عمیق و ژرف و دارای وسعت است این عدد سمبل مراتب كمال و تعالی است.

برخی اعداد در بین‌ ملل مختلف از اهمیت خاصی برخوردارند و هر ملتی نگرش خاصی به عدد هفت دارد. عدد هفت را می‌توان در ادیان و مذاهب مختلف جهان تاریخ، هنر، طبیعت، به خصوص در ادب فارسی، تصوف و عرفان جستجو و بررسی نمود.

پاره‌ای اعداد از زمان‌های بسیار قدیم محبوب بسیاری از قوم‌ها، به ویژه اقوام‌ شرقی بوده است. برای مثال عدد هفت نشانه‌ای از یک دوره كامل است. برای آن كمال روح و ماده قائل بوده‌اند و لذا هر جا كه لازم بوده مجموعه‌ای را بدون نقص ذكر كنند، از این عدد «سحرآمیز» استفاده می‌كرده‌اند.

پس از عدد هفت به عدد چهل در قرآن و فرهنگ اسلامی توجه خاصی صورت گرفته است چهل در تاریخ و فرهنگ اسلامی از جایگاه والایی برخوردار است در بیش‌تر موارد بیانگر كثرت، جامعیت و كمال است. چهل، عدد انتظار، آمادگی، آزمایش و تنبیه است. شكل‌گیری شخصیت انسان در چهل‌سالگی، چهل سال ممنوعیت ورود بنی اسرائیل به سرزمین مقدس و چهل سال سرگردانی آن‌ ها، میقات چهل شب حضرت موسی، و بعثت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) در چهل‌سالگی، چهل روز بر طور سینا ماندن حضرت موسی، در باورهای دینی و مذهبی نمود پیدا كرده است.

چهل در آئین‌های ایرانیان نیز دارای اهمیت بسیاری است. جشن چله (یلدا) یا جشن سده (یكی از جشن های ایرانیان) محاسبه ادوار نجوم برحسب دوره چهل ساله و بسیاری باورهای دیگر بیانگر اهمیت این عدد است.

«عدد سه در اساطیر به همراه مضربش «نه» در اساطیر مختلف، نماد صلاح و كمال و اتمام است. به همین دلیل است كه مرحله نخستین خدایان به صورت تثلیث ظهور كرده است (هیلنز، 1383: 497 و نشاط، 1368: 261). در آفرینش انسان نیز آئین تثلیث پیداست: «مشی» و «مشیانه» و «فره ایزدی» هر سه با هم از «ریواس» می‌رویند به طوری كه از هم قابل شناسایی نیستند (بهار، 1380: 81).

زرتشتیان اهمیت ویژه‌ای برای عدد «سه» قائلند. در این آیین آتش بر سه گونه «آذربهرام، آذرآذران و آذردادگاه» بوده، هر آتشی را سه بار تطهیر می‌كنند (بهار، 1375: 138). اصول دین زرتشت نیز بر سه اصل «پندارنیك، گفتار نیک و كردار نیك» بنیان نهاده شده است آن چنانكه در زمان حسابرسی آخر زمان هم فاصله گامهای مومن تا بهشت بر «پل چینوت»، «سه گام» ذكر شده است (دانته، 1380: 1045)

گذشته از جایگاه خاص اعداد در فرهنگ بشری و توجه فلاسفه و اندیشمندانی نظیر ارسطو و فیثاغورث  كه عدد را منشاء و جوهر همه چیز می‌دانستند، یا جهان را نمود نظم اعداد می‌پنداشتند اعداد در فرهنگ ایران پیش از اسلام و بعد از آن، به صورت سعد و نحس، در زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم، نقش بسزایی ایفا می‌كرد. این نقش معنوی و فرهنگی اعداد كه حاصل اندیشه‌های انسانی در دانش ریاضی بود، در فرهنگ و ادب ایران نیز بازتاب یافت.

از كاربرد وسیع اعداد در علوم مختلف و كاركردهای گوناگون ادبی، اینگونه دریافت می‌شود كه نظم موجود در عالم خلقت بر مقیاس اعداد تنظیم گردیده است.

در متون مربوط به عرفان و تصوف نیز به تقسیم‌بندی اعداد برای اشاره به باغ آفرینش و خلقت عالم اشاره شده است. مثلاً آیین فتوت و جوانمردی براساس عدد سه شكل می‌گیرد. فتیان برای پیامبری سه مرحله‌ی مهم قائل‌اند: حضرت آدم (ع) را نقطه آغاز، حضرت ابراهیم (ع) را قطب و سرانجام حضرت محمد (ص) را خاتم می‌دانند و نیز برای بنیان فتوت سه پایه قائل‌اند؛ پایه‌گذاری آن را به حضرت ابراهیم (ع)، مرحله دوم را به حضرت علی (ع) و مرحله نهایی را به امام زمان (عج) منسوب می‌دارند (كربن، 1385: 20).

این پژوهش برآن است اعداد مقدس كه بسامد بالایی در ادب فارسی دارند، مشخص سازد لذا عددهای: یك، سه، پنج، هفت و چهل محور این تحقیق خواهد بود مصادیق این پنج عدد را در آثار منظوم سبك عراقی بركاویده حسب اهمیت و بسامد آن‌ ها در سبك عراقی اعداد را تنظیم نموده لذا در فصل دوم به تحلیل عدد هفت كامل‌ترین عدد مقدس پرداخته شده، در فصل سوم عدد چهل، كه از لحاظ اهمیت، بسامد و دایره شمول، پس از عدد هفت قرار دارد، مورد بررسی واقع شده آن گاه دیگر اعداد یك، سه وپنج در فصل‌های چهارم و پنجم آمده است.

شیوه تحقیق مبتنی بر شیوه كتابخانه‌ای است و دایره تحقیق دیوان شاعران سبك عراقی خواهد بود اگر چه در تكمیل مطالب این پژوهش بسیار كوشیده هر جا نكته‌ای در خور یافته آن را با تلفیق مطالب دیگر در جای مناسب بنشانده هنوز اندیشه جابجایی و توسعه مطالب، وسوسه‌ای است كه خاطرم را‌ آشفته و ذهنم را مشغول ساخته برای تشفی خویش به سخن غلامحسین یوسفی در كتاب «دیداری با اهل اقلم» تمسك جسته كه از قول عماد كاتب اصفهانی (597 ه.ق) می‌گوید: «هیچ كس ندیده‌ام كه امروز چیزی بنویسد و روز بعد نگوید اگر این تغییر صورت می‌‌گرفت نیكوتر بود و اگر آن موضوع اضافه می‌شد خوش‌تر می‌نمود و اگر این مطلب جلوتر قرار می‌گرفت خوب‌تر می‌شد و چنان كه این موضوع كنار نهاده شده می‌شد زیباتر بود. این از بزرگترین عبرت‌هاست و دلیلی است بر غلبه‌ی نقص بر همه بشر (یوسفی، 1373: 14)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-10-03] [ 01:53:00 ب.ظ ]
1-4 اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2 اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5 سؤالات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5-1 سؤال کلی……………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-2 سؤالات جزئی……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6 فرضیه ­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7 تعریف اصطلاحات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-1 تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2 تعاریف و مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-1 سیر تحول مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2 مفاهیم پایه در مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-3 مفهوم داده…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-4 مفهوم اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-5 مفهوم دانش………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-6 انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3 معناسازی و دانش آفرینی…………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-4 مفهوم مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-5 عوامل مؤثر در مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………… 22

2-5-1 نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 22

2-5-2 نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 23

2-5-3 نقش مدیریت در مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… 24

2-6 شیوه ­های (مؤلفه­ های) مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 24

2-7 ابعاد مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-7-1   مدیریت دانش سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 27

2-7-2  مدیریت دانش شخصی……………………………………………………………………………………………………… 28

2-8 جایگاه و ضرورت به کارگیری مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی…………………………………. 30

2-9 پیامدهای اقتصادی، فنی و اجتماعی مدیریت دانش در آموزش عالی …………………………………….. 33

2- 10 نقش مدیریت دانش در برنامه ­ریزی درسی و فعالیت­های آموزشی اعضای هیأت علمی……… 35

2- 11 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 40

2- 12 نتیجه ­گیری

پایان نامه

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-2 نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………. 46

3-4 ابزار و روش­های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 48

3-5 روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………….. 49

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ­ها………………………………………………………………………………………………………….. 50

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ های پژوهش

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

4-2 داده ­های جمعیت­شناختی…………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2-1 مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………… 53

4-2-2 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

4-2-3 رتبه دانشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………. 54

4-2-4 دانشکده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-5 سابقه کار……………………………………………………………………………………………………………………………… 56

4-2-6 فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی………………………………………………………………………………….. 57

4-3 تحلیل داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-3-1 ارائه اطلاعات توصیفی…………………………………………………………………………………………………………. 58

4-3-1-1 پاسخ به پرسش 1 (شکل­ گیری دانش)………………………………………………………………………….. 58

4-3-1-2 پاسخ به پرسش 2 (سازماندهی دانش)………………………………………………………………………….. 61

4-3-1-3 پاسخ به پرسش 3 (تبادل و انتشار دانش)…………………………………………………………………… 62

4-3-1-4 پاسخ به پرسش 4 (کاربرد دانش)………………………………………………………………………………… 63

4-3-2   تحلیل استنباطی داده ­ها………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-2-1 آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………. 64

4-3-2-2 آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-2-3 آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………….. 65

4-3-2-4 آزمون فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………….. 66

4-3-2-5 بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی…………. 68

4-3-2-6 بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک جنسیت…………………….. 71

 

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و بحث

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

5-2 خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

5-3 خلاصه نتایج حاصل از پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیه ­های پژوهش…………………………………….. 74

5-3-1 پرسش­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

5-3-2 خلاصه نتایج فرضیه ­های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 75

5-4     بحث و نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………………………………………… 76

5-4-1 بحث و بررسی نتایج مربوط به کل دانشگاه………………………………………………………………………. 76

5-4-2 بحث و بررسی مؤلفه­ های مدیریت دانش در دانشکده ­ها………………………………………………….. 84

5-4-2 بحث و بررسی فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………………………….. 87

5-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

5-6 محدودیت­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

 

فهرست منابع

الف. منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

ب. منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

پیوست یک: پرسش­نامه………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

صفحه عنوان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

 

فهرست جدول ها

جدول2-1 گاه­شمار مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………….. 14

جدول2-2 كاربرد و مزایای مدیریت دانش برای فرایند تحقیق و پژوهش………………………………………… 37

جدول2-3 كاربرد و مزایای مدیریت دانش برای فرایند ایجاد برنامه درسی………………………………………. 38

جدول2-4 كاربرد و مزایای مدیریت دانش برای خدمات دانشجویان و فارغ­التحصیلان……………………. 39

جدول3-1 توزیع جامعه آماری پژوهش بر مبنای دانشکده و رتبه علمی استاد………………………………. 47

جدول4-1 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس مدرک تحصیلی………………………………………….. 53

جدول4-2 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس جنسیت……………………………………………………… 53

جدول4-3 تعداد اعضای هیأت علمی به تفکیک جنسیت و مدرک تحصیلی…………………………………… 54

جدول4-4 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس رتبه دانشگاهی…………………………………………… 54

جدول4-5 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده……………………………………………………. 55

جدول4-6 توزیع فراوانی اعضای هیأت به تفکیک فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی………………….. 57

جدول4-7 سهم منابع استفاده شده توسط اعضای هیأت علمی در اکتساب دانش………………………… 58

جدول4-8 بررسی چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی توسط اعضای هیأت علمی…………….. 59

جدول4-9 میزان و سهم هریک از روش­های مختلف استفاده شده توسط اعضای … در تولید دانش 60

جدول4-10 سهم هریک از شکل­های مختلف استفاده شده توسط اعضای … در سازماندهی دانش.. 61

جدول4-11 سهم هریک از روش­های استفاده شده توسط اعضای … در تبادل و انتشار دانش……….. 62

جدول4-12 سهم هریک از روش­های استفاده شده توسط اعضای هیأت علمی در کاربرد دانش…… 63

جدول4-13 آزمون تی در مورد بررسی تفاوت میزان مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک مدرک تحصیلی    64

جدول4-14 آزمون تی در مورد بررسی تفاوت میزان مدیریت دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند به تفکیک فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

جدول4-15 نتایج تفضیلی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مورد مقایسه تفاوت میانگین مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول4-16 نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد مقایسه تفاوت میانگین مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

جدول4-17 نتایج تفضیلی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مورد بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

جدول4-18 نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد مقایسه تفاوت میانگین مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

جدول4-19 آزمون تی در مورد بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای….. به تفکیک جنسیت………….. 71

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 چرخه دانش­سازی بارتون………………………………………………………………………………………………….. 18

نمودار 2-2 چرخه تکاملی دانش شخصی…………………………………………………………………………………………….. 19

نمودار 2-3 چرخه دانش شخصی…………………………………………………………………………………………………………. 19

نمودار 2-4 فرایند كلی دانش آفرینی در دانشگاه­ها……………………………………………………………………………. 20

نمودار 2-5 چرخه مؤلفه­ های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….. 26

نمودار 2-6 طراحی ابتکارات مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… 32

نمودار 3-1 توزیع جامعه آماری پژوهش بر مبنای دانشکده و رتبه علمی استاد……………………………… 47

نمودار 4-1 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس مدرک تحصیلی…………………………………………. 53

نمودار 4-2 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس جنسیت…………………………………………………….. 54

نمودار 4-3 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس رتبه دانشگاهی………………………………………….. 55

نمودار 4-4 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده…………………………………………………… 56

نمودار 4-5 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس سابقه کار…………………………………………………… 56

نمودار 4-6 توزیع فراوانی اعضای هیأت به تفکیک فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی…………………. 57

 

چکیده

مدیریت دانش شخصی به عنوان راهبردی مهم در بهبود کمی و کیفی فعالیت­های اعضای هیأت علمی و کاربرد مؤثرتر و کارامدتر دانش در محیط­های دانشگاهی توجه اندکی از سوی جامعه علمی کشور را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نحوه کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در حوزه فعالیت­های آموزشی و پژوهشی آنان انجام شده است. در این پژوهش، مدیریت دانش به عنوان مجموعه ­ای از فرایندها شامل شکل­گیری، سازماندهی، تبادل و کاربرد تعریف می­ شود که دانش را برای بهینه­سازی و نیل به اهداف و رسالت­های دانشگاه مورد استفاده قرار می‏دهد. روش این پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری آن اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند بودند. تعداد نمونه 149 نفر بود که با بهره گرفتن از روش تصادفی طبقه­ای نسبتی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری داده ­ها پرسش­نامه محقق­ساخته بسته پاسخ و باز پاسخی با 77 گویه بوده که ضریب پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان داد که ارتباط بین سابقه کار و دو مؤلفه مدیریت دانش، یعنی سازماندهی و تبادل دانش به لحاظ آماری در سطح 1% معنی­دار بود اما در مؤلفه­ های شکل­ گیری و کاربرد دانش این ارتباط معنی­دار نبود. در تمامی مؤلفه­ های مدیریت دانش، اعضای هیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتری میانگین نمره بالاتری نسبت به اعضای هیأت علمی کارشناسی ارشد داشتند اما بررسی سطح معنی­داری آزمون برای هر یک از مؤلفه­ ها نشان داد این برتری تنها برای تبادل و انتشار و کل مدیریت دانش در سطح 1% معنی­دار بود. هم­چنین یافته­ های پژوهش نشان داد اعضای هیأت علمی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارند در همه مؤلفه­ های مدیریت دانش (به جز تجزیه و تحلیل) و کل آن نسبت به گروهی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی ندارند از میانگین نمره بالاتری برخوردارند ولی این تفاوت به لحاظ آماری تنها در مؤلفه تبادل و انتشار و کل مدیریت دانش در سطح 1% معنی­دار بود. تفاوت در شکل­ گیری دانش (تولید) و میزان مدیریت دانش نیز در بین اعضای هیأت علمی دانشکده ­های مختلف در سطح 1% معنی­دار بود اما در سایر مؤلفه­ های مدیریت دانش تفاوت معنی­داری به لحاظ آماری بین اعضای هیأت علمی دانشکده ­های مختلف دانشگاه بیرجند وجود نداشت. هم­چنین یافته­ های پژوهش نشان داد که گر­چه اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در مؤلفه­ های شکل­ گیری و سازماندهی دانش با میانگین نمره بالاتر از 3 در مقیاس لیکرت از وضعیت مناسبی برخوردار بودند ولی در مؤلفه ­هایی مانند تبادل و انتشار، خصوصاً در روش­های گروهی، با میانگین نمره کم­تر از 2 عملکرد رضایت­بخشی نداشتند.

1-1 مقدمه

دانش و مدیریت آن همیشه برای توسعه و پیشرفت در طول تاریخ اساسی و ضروری بوده است. این واقعیت به همراه تأثیر متقابل و پیچیده نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فناوری اهمیت دانش و مدیریت آن را تحکیم می­نماید. از آن­جایی که دانش همیشه قدرت است، امروزه هیچ تغییری در خصوص اهمیت دانش ایجاد نشده است اما تغییر در مورد چگونگی مدیریت دانش ناشی از اطلاعات انبوه و سرعت بخشیدن به تولید دانش، حتمی و ضروری است. تغییرات عمیق در دنیای ما نشانگر نیاز به تغییر شکل دانش­محور نظام­های کنونی در هر بخش و ایجاد فضاها و ساختارهای جدید است. اقتصاد و جامعه دانش محور نو­ظهور، دانش را به عنوان پربارترین منبع و یادگیری را به عنوان پربارترین فرایند اقتصادی برجسته می­ کند. در نتیجه مبنای سرمایه از سرمایه ­های ملموس سنتی به یک سرمایه نا­ملموس مانند نوآوری در کاربرد مؤثر دانش و منابع سرمایه انسانی تبدیل می­ شود (گورباز[1]، 2008). اگر­چه امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و راهبردی و نیز به عنوان یک دارایی مطرح شده است، ولی ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند امری سخت و در مواردی غیر ممکن است (میتال2، 2008). از نظر نوناکا3 دانش مفهومی چند وجهی با معانی چند­لایه است و یکی از منابع بسیار مهم و ارزشمندی محسوب می­ شود که به کسب و حفظ قابلیت رقابتی بودن و مزیت­های سازمان­ها کمک می­ کند و فقط آن دسته از سازمان­هایی در این مسیر رقابت حرکت خواهند کرد که بتوانند مفهوم پیچیده دانش را به­ خوبی مدیریت کنند (قربانی­زاده، 1387، ص144). بنابراین مدیریت دانش، در دنیای تجاری رقابتی می ­تواند موفقیت و پیشرفت سازمان را تضمین کند. مدیریت دانش اقدامی است که به واسطه آن دانش به شکلی قابل استفاده در دسترس قرار گرفته و مورد بهره ­برداری واقع می­ شود. به بیان دیگر، «مدیریت دانش» به این سؤال پاسخ می­دهد که «چگونه می­توانیم آن­چه را که از قبل می­دانیم، به پایگاه دانش مفید تبدیل کنیم؟» (قربانی­زاده، 1387، ص 145).

از طرف دیگر، از آن جایی که مدیریت دانش تبدیل به ابزاری کلیدی در محیط رقابتی کسب و کار شده است، این شاخه نو­ظهور علمی سعی در یافتن جایگاه خود در زمینه ­های آموزشی و پژوهشی دارد. نقش مهم دانشگاه به عنوان نهادی برای تفکر انتقادی، جایی که دانش به عنوان منبع ایجاد ارزش گسترش می­یابد و به طور وسیعی در سراسر سازمان منتشر می­ شود، قابل انکار نیست در عین حال لازم است فرهنگ خلاقیت ایجاد شده و دانش از طریق روش­های آموزش و یادگیری انتقال داده شود چرا که هدف هر دانشگاه تدارک محیطی است که در آن کارکنان و دانشجویان، مهارت ­ها، درک و ارزش­های مشترک برای تحصیلات دانشگاهی را گسترش می­دهند. هدف عمده دانشگاه پرورش فارغ­التحصیلانی شایسته است که باید دارای قدرت تحلیل، مهارت حل مشکلات و درک میان فردی به عنوان بخشی از پیشرفت­های یادگیری خود باشند و بدین وسیله به آرمان ملت در ساخت جامعه­ای دانش­محور کمک نمایند (محی­الدین[2] و همکاران، 2007).

پژوهش­های انجام شده در مورد جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه­ها و مؤسسات تحقیقاتی نشان می­ دهند که هر چند و در کمال تعجب، موضوعات مربوط به مدیریت دانش در دانشگاه­ها تنها در سال­های اخیر مورد توجه قرارگرفته است ولی در حال حاضر این موضوعات از چشم­انداز غالبی در پژوهش­هایی که پیوسته در این زمینه گزارش می­شوند، برخوردار است
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:53:00 ب.ظ ]
فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………12

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………..14

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………15

فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………….16

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

نارساخوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

شیوع نارساخوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

ویژگی­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

سیر و پیش­آگهی……………………………………………………………………………………………………………………………………..20

علائم بالینی نارساخوانی…………………………………………………………………………………………………………………………….20

تشخیص افتراقی……………………………………………………………………………………………………………………………………….21

جنسیت و نارساخوانی……………………………………………………………………………………………………………………………….22

مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان نارساخوان………………………………………………………………………………………………23

دیدگاه ­ها و سبب­شناسی نارساخوانی……………………………………………………………………………………………………………25

طبقه ­بندی نارساخوانی……………………………………………………………………………………………………………………………..31

مفهوم اسناد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

شکل­ گیری سبک اسناد……………………………………………………………………………………………………………………………..34

نظریه­ های اسناد………………………………………………………………………………………………………………………………………36

درماندگی آموخته شده…………………………………………………………………………………………………………………………….38

تلفیق نظریه­ های اسناد با درماندگی آموخته شده………………………………………………………………………………………….39

خوش بینی، نظریه ها، همبسته ها و عوامل سبب­ساز…………………………………………………………………………………..40

پایان نامه

 

مولفه های خوش بینی از دیدگاه سلیگمن………………………………………………………………………………………………….43

بدبینی، نظریه­ها و عوامل سبب­ساز……………………………………………………………………………………………………………47

سبک اسناد و سلامتی………………………………………………………………………………………………………………………………51

سبک اسناد در کودکان نارساخوان …………………………………………………………………………………………………………… 55

روانشناسی مثبت­نگر……………………………………………………………………………………………………………………………….57

شیوه ­های تغییر سبک اسناد. و ایمن سازی روانی………………………………………………………………………………………..58

رویکرد شناختی – رفتاری………………………………………………………………………………………………………………………60

آموزش ایمن­سازی روانی……………………………………………………………………………………………………………………….60

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………61

پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………61

پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….65

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………69

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

جامعه آماری، نمونه آماری ، روش نمونه گیری …………………………………………………………….70

معیارهای ورود…………………………………………………………………………………………………………………………………….71

معیارهای خروج…………………………………………………………………………………………………………………………………..71

ابزارهای اندازه ­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..72

پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ)………………………………………………………………………………………………..73

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….74

روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

محتوای برنامه مداخله ایمن سازی روانی …………………………………………………………………………………………………….76

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….80

ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

فصل چهارم: توصیف داده ­ها و تحلیل­های آماری…………………………………………………………………………………….. 82

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

توصیف داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………83

شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..84

تحلیل داده ­ها در چهارچوب فرضیه ­های پژوهش………………………………………………………………………………………..92

تحلیل داده ­ها در چهارچوب سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………….99

یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………99

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………………………………………..103

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104

بحث و تفسیر یافته­ ها…………………………………………………………………………………………………………………………….104

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

محدودیت­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..110

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………113

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….120

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………126

فهرست جداول

جدول 1-3. ضرایب همبستگی پیرسون برای سنجش پایایی CASQ ………………………………………………………………….91

جدول 2-3. ضرایب آلفای کودرریچاردسون برای محاسبه روایی CASQ……………………………………………………….92

جدول 1-4.. آزمون t مقایسه تفاوت دو گروه از لحاظ متغیر سن…………………………………………………………………………..103

جدول2-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد خوش بینانه پسران دو گروه آزمایش و کنترل…………………….103

جدول3-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد بدبینانه پسران دو گروه آزمایش وکنترل……………………………104

جدول 4-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد خوش بینانه دختران دو گروه آزمایش و کنترل………………..105

جدول 5-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد بدبینانه دختران دو گروه آزمایش و کنترل……………………….106

جدول 6-4. میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد خوش بینانه کل افراد دو گروه آزمایش و کنترل……………….107

جدول 7-4.میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد بدبینانه کل افراد دو گروه آزمایش و کنترل………………………108

جدول 8-4. شاخص های توصیفی متغیر سبک های اسنادی خوش بینانه و بدبینانه دو گروه آزمایش…………………………109

جدول 9-4. بررسی نرمال بودن توزیع متغیر سبک اسناد با بهره گرفتن از آزمون شاپیرو – ویلک ….. .. ..111

جدول 10-4. نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات درون گروهی آزمودنی ها………………………………111

جدول11 -4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد خوش بینانه…………………………………112

جدول12-4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی برسبک اسناد بدبینانه…………………………………………112

جدول13-4. آزمون ماشلی به منظور بررسی مفروضه کرویت……………………………………………………………………………113

جدول14-4. نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر اثر مداخله بر سبک اسناد خوش بینانه گروه آزمایش در موقعیت پیگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114

جدول 15-4. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی اثر مداخله بر سبک اسناد خوش بینانه گروه آزمایش………………………….115

جدول16-4 آزمون ماشلی به منظور بررسی مفروضه کرویت……………………………………………………………………………….116

جدول17-4. نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر مداخله بر سبک اسناد بدبینانه گروه آزمایش در موقعیت پیگیری…………116

جدول18-4. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی اثرمداخله ­بر سبک اسناد بدبینانه ……………………………………………………..117

جدول19-4. نتایج آزمون t مستقل در مقایسه تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان دختر و پسر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………118

جدول20-4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد خوش بینانه دانش آموزان نارساخوان پسر دو گروه آزمایش و کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………119

جدول21-4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد خوش بینانه دانش آموزان نارساخوان دختر دوگروه آزمایش و کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………..120

جدول22-4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد بدبینانه دانش آموزان نارساخوان پسر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120

جدول23-4. نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد بدبینانه دانش آموزان نارساخوان دختر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121

 

فهرست نمودار ها

نمودار 1-4. مقایسه میانگین سبک اسناد خوش بینانه پسران دو گروه کنترل و آزمایش …………………103

نمودار 2-4. مقایسه میانگین سبک اسناد بدبینانه پسران دو گروه کنترل و آزمایش ………………………………………..104

نمودار 3-4. مقایسه میانگین سبک اسناد خوش بینانه دختران دو گروه کنترل و آزمایش .. …… …..105

نمودار 4-4. مقایسه میانگین سبک اسناد بدبینانه دختران دو گروه کنترل و آزمایش………………………………………..106

نمودار 5-4. مقایسه میانگین سبک اسناد خوش­بینانه دو گروه آزمایش و کنترل……………………………………………..107

نمودار 6-4. مقایسه میانگین سبک اسناد بدبینانه دو گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………..108

نمودار 7-4. مقایسه میانگین سبک اسناد خوش بینانه در گروه آزمایش در سه موقعیت پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

نمودار 8-4. مقایسه میانگین سبک اسناد بدبینانه در گروه آزمایش در سه موقعیت پیش­آزمون، پس آزمون و پیگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..110

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان بود. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 60 دانش آموز دختر و پسر نارساخوان 9-7 سال بود که در سال تحصیلی 93-1392 از مراکز ناتوانی یادگیری نواحی 2 و 4 شهر اصفهان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و دوگروه کنترل (به تفکیک جنس، هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. دو گروه آزمایش طی 10 جلسه (هرهفته دو جلسه و هر جلسه 60 دقیقه) برنامه ایمن سازی روانی را دریافت کردند در حالی که گروه کنترل تنها از آموزش های متداول در مراکز ناتوانی های یادگیری بهره مند شدند. قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ) توسط گروه های کنترل و آزمایش تکمیل شد و داده ها با بهره گرفتن از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. شش هفته پس از اتمام مداخله، گروه آزمایش مجددا پرسشنامه سبک اسناد کودکان را تکمیل کردند و در انتها داده های حاصل با بهره گرفتن از روش اندازه گیری مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش برنامه ایمن سازی روانی منجر به تغییر سبک اسناد بدبینانه به خوش بینانه در دانش آموزان نارساخوان شد (p<0/001 ) ولی بین سبک اسناد دختران و پسران گروه آزمایش تفاوت معنادار به وجود نیامد. بنابراین انتظار می رود برنامه ایمن سازی روانی سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان را بهبود بخشد و می توان از آن به منظور ایجاد اسناد های مثبت و خوش بینانه که به سازگاری بیشتر می انجامد استفاده نمود و از طریق آن از بروز بسیاری از مشکلات تحصیلی که در نتیجه اسنادهای بدبینانه حاصل می شود جلوگیری به عمل آورد.

مقدمه

نارساخوانی[1] (دیسلکسیا) عبارت است از حالتی كه در آن پیشرفت خواندن، پایین‌تر از حدی است که می توان برحسب سن، آموزش و هوش كودك از وی انتظار داشت. این اختلال به میزان زیادی مانع موفقیت تحصیلی یا فعالیت‌های روزانه مستلزم خواندن می شود و در صورت وجود یک اختلال عصبی یا حسی، میزان ناتوانی خواندن بیش تر از آن حدی است که معمولا با اختلال های دیگر همراه است (پورافکاری، 1386/2007). نارساخوانی یکی از انواع مشکلات خواندن است که در طبقه کلی ناتوانی های یادگیری قرار می گیرد. دانش آموزانِ دارای ناتوانی های یادگیری به واسطه داشتن سبک اسناد بدبینانه و منفی در مقایسه با همسالان عادی خود موفقیت ها و شکست ها را به میزان بالاتری به شانس یا عوامل بیرونی، غیر قابل کنترل و ناپایدار و با احتمال کمتری به توانایی و عوامل درونی، قابل کنترل و پایدار نسبت می دهند (تارنوسکی[2] و نَی[3]، 1989). آن ها شکست های پیاپی خود را به جای فقدان کوشش به فقدان توانایی نسبت می دهند (میراندا[4]، ویلاسکوزا[5] و ویدال آپارکا[6]، 2000؛ پیترسون[7]، مایر[8]و سلیگمن[9]، 2001)، با احتمال کمتری فعالیت های جدید را شروع می کنند، احساس می کنند که بر محیط خود کنترل ندارند و بدشانسی های متناوبی را تجربه می کنند (زیلند[10]، 2004). تأکید دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری بر نسبت دادن ناکامی ها و شکست های تحصیلی به عوامل بیرونی، غیر قابل کنترل و ناپایدار، به تدریج موجب شکل گیری خودپنداره ی تحصیلی[11] ضعیف تر در آن­ها می شود (بانکز[12]، 2006)، که به تدریج احساس درماندگی آموخته شده[13] را در آنها به وجود می آورد (پیرل[14]، بریان[15] و دوناهه[16]، 1980؛ سلیگمن،2001؛ بلوم[17]، 1982، به نقل از زیلند، 2004 ؛ نِکی[18]، 1996). احساس درماندگی در یادگیری مهارت­ های پایه همچون خواندن، نوشتن و محاسبات ریاضی، کودک را در موقعیتی قرار می دهد که علی رغم داشتن توانایی هوشی بهنجار، احساس عدم شایستگی و بی کفایتی می کند. دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری در مقایسه با دانش آموزان عادی، از لحاظ انگیزش پیشرفت (دان[19]و شاپیرو[20]، 2000؛ اولیور[21] و استینکمپ[22]، 2004؛ پینتریچ[23]، آندرمن[24] و کلبوکار[25]، 1994؛ علایی خرایم، نریمانی و علایی خرایم، 1391)، افسردگی (دان و شاپیرو، 2000) حرمت خود (ریدیک[26]، استارلینگ[27]، فارمر[28]، و مورگان[29]، 1999)، احساس تنهایی[30]، درماندگی (والاس[31]، 2001) و خود تنظیمی (فولک[32]، بریگام[33] و لوهمان[34]، 1998) تفاوت قابل ملاحظه ای دارند. به علاوه این دانش آموزان با نگرش های منفی اجتماعی که شامل بی حرمتی، تحقیر و برچسب زدن است بسیار مواجه می شوند
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:52:00 ب.ظ ]
1-4-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………5

1-5-سئوالات وفرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………..6

1-6-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

1-7-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………7

1-8-تعریف واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………….7

1-9-مراحل اجرای کار تحقیق…………………………………………………………………………………..10

فصل 2 :ی برادبیات

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………13

2-2-ی بر تاریخچه…………………………………………………………………………………………..16

2-2-1-نظام فنی واجرایی سال1367……………………………………………………………………………16

2-2-2-نظام فنی واجرایی سال1375……………………………………………………………………………16

2-2-3-نظام فنی واجرایی سال1385……………………………………………………………………………17

2-3-اهمیت ولزوم وجود نظام فنی واجرایی………………………………………………………………….21

2-4-جمع بندی ومقایسه سه نظام فنی واجرایی……………………………………………………………..21

2-5-جایگاه قانونی نظام فنی واجرایی………………………………………………………………………….24

2-5-1-ماده 22و23 قانون برنامه وبودجه……………………………………………………………………..24

2-5-2-آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی………………………………………………25

2-5-3-نظام فنی واجرایی در قانون اساسی…………………………………………………………………..28

2-5-4-قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………………………33

2-5-4-1-ماده31 قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………..33

2-5-4-2-ماده160 قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………34

2-5-5-قانون برنامه پنجم توسعه………………………………………………………………………………..34

2-6-نقش نظام فنی واجرایی کشور در تهیه واجرای برنامه عمرانی کشور…….. ………………35

2-7-نظام فنی واجرایی در سایر کشورها………………………………………………………………..36

2-7-1-مدل متمرکز………………………………………………………………………………………….37

2-7-2-مدل نیمه متمرکز……………………………………………………………………………………37

2-7-3-مدل غیر متمرکز…………………………………………………………………………………….37

2-7-3-1-قانون……………………………………………………………………………………………………38

2-7-3-2-مقررات………………………………………………………………………………………………..38

2-7-3-3-آیین نامه………………………………………………………………………………………………39

2-7-3-4-استاندارد………………………………………………………………………………………….39

2-7-3-5-تفسیر…………………………………………………………………………………………………..39

2-7-3-6-راهنما………………………………………………………………………………………………….39

2-7-3-7-مشخصات فنی………………………………………………………………………………………40

2-7-3-8-معیار……………………………………………………………………………………………………40

2-7-3-9-قواعد………………………………………………………………………………………………40

2-7-3-10-نظام اداری……………………………………………………………………………………..40

2-8-نظام فنی واجرایی درکشور انگلستان…………………………………………………………………42

2-8-1-ساختار نظام فنی واداری…………………………………………………………………………….42

2-8-2- سهم کارهای طراحی واجرای توام……………………………………………………………..43

2-8-3-فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………..44

2-9-لزوم تحول اساسی در نظام فنی واجرایی…………………………………………………………..44

2-10-ذینفعان……………………………………………………………………………………………………45

2-10-1-معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی………………………………………………………45

2-10-2-دستگاه های اجرایی………………………………………………………………………………46

2 -10-3-جامعه مهندسی………………………………………………………………………………..46

2-10-4-پیمانکاران……………………………………………………………………………………….47

2-10-5-مشاورین…………………………………………………………………………………………….47

2-10-6-تامین کنندگان…………………………………………………………………………………47

2-10-7-سازندگان……………………………………………………………………………………….47

2-10-8-سازمان های حرفه ای وتخصصی………………………………………………………..47

فصل 3:روش تحقیق

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………49

 

پایان نامه و مقاله

 

3-2-روش تحقیق………………………………………………………………………………………..49

3-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………….49

3-4-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………..50

3-5-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………51

3-6-روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………….51

3-7-طراحی پرسش نامه………………………………………………………………………………51

3-8-روایی……………………………………………………………………………………………………52

3-9-پایایی……………………………………………………………………………………………….52

3-10-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات…………………………………………………………….53

 فصل4:یافته های تحقیق و تفسیر آنها

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………….55

4-2-تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از پرسشنامه و مصاحبه ها………………………..55

4-2-1-اصول ومبانی نظام فنی واجرایی…………………………………………………………56

4-2-2-سامانه مدیریت……………………………………………………………………………….57

4-2-2-1-متغیر حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی……………………………………..57

4-2-2-2-متغیر آموزش عوامل…………………………………………………………………….58

4-2-2-3-متغیر احراز صلاحیت مجریان………………………………………………………..59

4-2-2-4-متغیر بیمه وتضامین صنفی……………………………………………………………..60

4-2-2-5-متغیر مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش…………………………………. ……61

4-2-2-6-متغیرارزیابی عملکرد ومستندسازی…………………………………………. …62

4-2-2-7-متغیر مشارکت تشکل ها……………………………………………………… ….63

4-2-2-8-جمع بندی متغیرهای سامانه مدیریت………………………………………. ….64

4-2-3-سامانه پدیدآوری پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری……………………. …..65

4-2-3-1-متغیر پیدایش وتعریف وتصویب طرح ها……………………………….. ……65

4-2-3-2-متغیر طراحی وتایید…………………………………………………………….. ….66

4-2-3-3-متغیرتامین اعتبار وبودجه……………………………………………………………67

4-2-3-4-متغیر ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………..68

4-2-3-5-متغیر قراردادها…………………………………………………………………………69

4-2-3-6-متغیر اجرای پروژه ها…………………………………………………………………70

4-2-3-7-متغیر بهره برداری……………………………………………………………………..71

4-2-3-8-متغیر پاسخگوبودن عوامل ذینفع…………………………………………………..72

4-2-3-9-متغیر نظارت وارزیابی………………………………………………………………..73

4-2-3-9-جمع بندی متغیر های سامانهپدیدآوری پروژه ها…………………………….74

2-2-4-سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی پدیدآوری طرح های سرمایه گذاری……….75

4-2-4-1-متغیرتحقق انتظارات در تهیه اسناد ……………………………………………….75

4-2-4-2-جمع بندی متغیر های سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی………………………..76

4-2-5-مقایسه میزان تحقق الزامات سامانه های نظام فنی واجرایی …………………..77

4-2-6-جمع بندی متغیر های اصول والزامات سامانه های نظام فنی…………………..78

4-3-مقایسه وضعیت موجود زیر سامانه های نظام وراهکارهای اصلاحی……………79

4-3-1-اصول نظام فنی واجرایی………………………………………………………………..79

4-3-1-1-سازگاری نظام فنی واجرایی با قوانین ومقررات………………………………79

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی……………………………….79

-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………………………….79

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………80

4-3-1-2-تهیه نظام واحد با تجمیع نظام فنی واجرایی ونظام مهندسی ………………..82

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی……………………………….82

-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………………. …….83

-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………. ……83

4-3-2-سامانه مدیریت…………………………………………………………………. ……..84

4-3-2-1-حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی داخلی ……. ……………………..84

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی……. …………………….84

-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………… ……………………..84

-راهکار های اصلاحی………………………………………………… ….. ……………….87

4-3-2-2-آموزش عوامل ذینفع……………………………………………….. ……….90

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی……………… ……….90

-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………….. ………..90

-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………….. ………..91

4-3-2-3-نحوه احراز صلاحیت مجریان………………………………………. ……..91

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی……………….. ………91

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………. ………91

-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………… …………92

4-3-2-4-تضمین تعهدات مالی از طریق بانک ها ،بیمه ها وتضامین صنفی …93

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…… ………………….93

-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………. ……………………93

-راهکار های اصلاحی…………………………………………………. …………………..94

4-3-2-5-مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش …………………. …………………….96

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…. ……………………96

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………… …………………….96

-راهکار های اصلاحی…………………………………….. ………………………………..97

4-3-2-6-مشارکت عوامل ذینفع…………………………………………………… …..98

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………….. ……98

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………… …………….98

-راهکار های اصلاحی………………………………………………. ……………………..99

4-3-3-سامانه پدیدآوری پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری………….. ……….101

4-3-3-1-پیدایش وتعریف وتصویب طرح ها……………………………………………….101

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..101

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..102

-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….103

4-3-3-2-مطالعات طرح ها وپروژه ها………………………………………………………….105

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………105

-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………………105

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..107

4-3-3-3-طراحی وتایید پروژه ها………………………………………………………………..108

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………108

-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………………108

-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………………………………110

4-3-3-4-تامین اعتبار………………………………………………………………………………..111

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………….111

-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………………111

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..113

4-3-3-5-ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………………….115

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………….115

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………….115

-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………………………………117

4-3-3-6-قراردادها…………………………………………………………………………………….119

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………..119

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………….124

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..119

4-3-3-7-اجرای پروژه ها…………………………………………………………………………..122

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………122

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..122

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..123

4-3-3-8-بهره برداری………………………………………………………………………………124

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..124

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..124

-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….125

4-3-3-9-پاسخگوبودن عوامل ذینفع ومستند سازی……………………………………….125

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..125

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..125

-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….127

4-3-3-10-نظارت وارزیابی………………………………………………………………………128

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..128

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..128

-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….130

4-3-4-سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی…………………………………………………………..132

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..132

-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………………………….132

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………136

4-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..136

4-4-1-مقایسه میزان تحقق اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………….136

فصل 5: جمع‌بندی نتایج و پیشنهادها

5-1-جمع بندی ونتیجه گیری……………………………………………………………………..139

5-2-پیشنهادهای آتی……………………………………………………………………………….144

مراجع……………………………………………………………………………………………………..145

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………149

چکیده:

همه ساله حجم عظیمی از سرمایه ملی کشور در قالب احداث پروژه های عمرانی وصنایع وابسته مصرف می گردد،ضرورت بهره برداری مناسب از سرمایه ها ورعایت اصول فنی واستانداردهای طراحی وتولید ،مصالح ساختمانی مرغوب واستفاده از نیروی متخصص آموزش دیده در همه سطوح وهمچنین صرفه جوئی در مصرف انرژی در درجه اول اهمیت قراردارد. گستردگی ابعاد وماهیت فعالیت های مربوط به برنامه ریزی ،طراحی وتدوین واجرای طرحهای عمرانی وآثار ناشی از چگونگی انجام آنها وهمچنین مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی وغیر مالی کشور برای آن ایجاد می نماید که فعالیتهای یاد شده در قالب نظمی سنجیده وهماهنگ تنظیم واجرا گردیده وبر مبنای اصول فنی مورد بهره برداری قرار گیرد. در همین راستا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق موظف به تهیه نظام فنی واجرائی کشور شدکه ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی آنهادر آیدکه در همین رابطه درسال1385 نظام فنی واجرائی کشور به تصویب رسیدهوجهت اجرا ابلاغ گردید.دراین تحقیق سعی شده تا با توزیع پرسش نامه میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در اصول والزامات این نظام با بهره گرفتن از نظر خبرگانسنجیده شده وبا بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری تجزیه وتحلیل شده وسپس در پرسش نامه ای نقاط قوت وضعف زیر سامانه های نظام نیز مشخص شده ومورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.نتایج این تحقیق مشخص می نماید که نظام فنی واجرایی در حوزه تهیه استادوضوابط فنی با بهره گرفتن از مشارکت ذینغعان عملکرد مطلوبی داشته ولکن در حوزه های پدیدآوری ومدیریت بدلیل عمل نشدن به آئین نامه ها وضوابط فنی ضعیف عمل کرده وهمین موضوعات باعث بوجود آمدن وضعیت موجود در حوزه های مختلف این نظام گردیده که سبب از بین رفتن منابع در کشور شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

نظام فنی واجرایی ، مجموعه اصول، روش ها، مقررات وضوابط فنی، حقوقی، مالی حاکم بر تهیه، اجرا،ارزشیابی وبهره برداری طرح های عمرانی کشور وچگونگی انتخاب وبه کارگیری عوامل دست اندرکار مربوط به آن وتعیین مشخصات عوامل یادشده ونحوه ارتباط بین آنهاست که به صورت آیین نامه،دستورالعمل یا راهنما در حد وسیعی منتشر ومورد استفاده قرار می گیرد. نظام فنی و اجرائی کشورمجموعه ای از سیستمهای همبسته با رویکرد ایجاد یکپارچگی در سیاست گذاری و طراحی فرایندهای همسو برای تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور بوده که همانا بهره برداری بهینه از منابع، ایجاد سیستم و ارائه ضوابط مورد نیاز هر یک از مراحل چرخه عمر طرحهای سرمایه گذاری با توجه به تنوع آنها می باشد .

از آنجا که احداث هر طرح عمرانی گام مهمی به سوی رفاه ، بهداشت و توسعه پایدار می باشد اگر خواهان سرزمینی آباد و مترقی هستیم ، باید احداث پروژه های عمرانی را مورد توجه ویژه قرار دهیم . برای نیل به این هدف ، قبل از هر چیز باید قوانین و مقررات پیشرفته را که متضمن پیدایش ساختار صحیح و اصولی این صنعت است ، وضع کنیم . ساختار کنونی نظام فنی – اجرائی کشور در زمینه ساخت طرحهای ملی ، ساختاری نامناسب است که نه تنها در جهت بهبود کارها نیست ، بلکه عامل بروز انواع نابسامانی ها نیز می باشد . عواملی همچون مدت ، قیمت و کیفیت که بیانگر توفیق یا عدم توفیق یک طرح هستند ، طرحهایسرمایه گذاری کشور رادر وضعیت اسفباری قرار داده و کشور را در ردیف عقب افتاده ترین ممالک دنیا قرار میدهند، ضمن اینکه درباره فقدان توجیه طرحهای عمرانی هم عده ای از کارشناسان معتقدند که اجرای طرحها و پروژ ه های استانی و ملی محتاج مطالعات و تحقیقات گسترده است ، به نحوی که پیش از آغاز عملیات اجرائی ، طرح یا پروژه از زوایای مختلفی مورد دقت نظر و بررسی قرار گیرد . اما متأسفانه به این موضوع کمتر توجه شده و در جریان تصمیم گیریها منافع شخصی بر مصالح ملی و مقتضیات علمی پیشی گرفته است . به همین دلیل ملاحظه می شود که برخی از دستگاه های اجرائی پس از هزینه کردن صدها میلیون ریال ، عملیات اجرائی تعدادی از طرحها را به دلیل عدم برخورداری از توجیه علمی ، فنی واقتصادی متوقفکرده اند .

عده دیگری ازصاحبنظران هم در بحث راجع به این مشکل بر موضوع اصرار دولت برای اجرا و نظارت بر تمامی طرحها انگشت میگذارند و میگویند که امروزه در اقتصاد جهانی این موضوع ثابت شده که همه دولتها نمیتوانند مجریان خوبی برای اجرای طرح ها یا پروژه ها باشند و ضعف های نهفته در سیستم دولتی عملاً زمان اجرای پروژ ه ها را افزایش میدهد. از سوی دیگر ، چون مقامات دولتی در هنگام برنامه ریزی یا اجرای طرحها به منابع دولتی متکی هستند لذا به راهکارهای صرفه جویی و ارزان سازی پروژ ه ها توجه ندارند و موجب افزایش هزینه های اجرایی پروژه ها میشوند و باز هم به علت عدم احساس مسئولیت و مالکیت نسبت به پروژ ه ها ، موضوع کیفیت را نادیده می انگارند و نتیجه همه اینگونه عملکردها است که بالاترین مقامات اجرائی و مسئولاندست اندر کار پروژ ه های عمرانی نیز دست به انتقاد و گلایه میزنند و در این شرایط بهترین واکنش آنان همان است که به جای رسیدن به بن بست و فرو رفتن در لاک انفعال ، تصمیم بگیرند که تمامی افکار و توجیهات و برنامه ها و عملیات گذشته را مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار دهند . حال که در چنین شرایطی قرار گرفته ایم لازم به یادآوری است که در این بازنگری ، از توانائیهای مادی و معنوی نهفته در بخش خصوصی غفلت نورزند و از الگوهای موفق در این زمینه پیروی کنند .

علاوه بر آن در مورد مشاوران و پیمانکاران دولت بعنوان کارفرمای بزرگ و اصلی طرحهای عمرانی و طرف قرارداد با مشاوران و پیمانکاران طبق یک قانون نانوشته که به صورت عرف در آمده و آثار آن در اسناد پیمان و شرایط عمومی پیمان و دیگر اسناد قراردادی دیده می شود ، حق سلطه و اقتداری خاص برای خود قائل می باشد . این روحیه و فرهنگ سلطه و اقتدار و سعی در حفظ آن از طرف دولت و متأسفانه سلطه پذیری طرف مقابل نیز باعث شده است که تلاشگران عرصه سازندگی نتوانند تمام ظرفیتهای خود را آزاد و در خدمت ملت و مملکت قرار دهند . همواره نقش سرمایه و مدیریت دولتی که از ملزومات صددرصد ضروری برای انجام یک پروژه عمرانی هستند بسیار پر رنگتر از نقش آفرینی واقعی سازندگان توانمند بخش خصوصی بروز و ظهور داشته است . برعکس تأثیر و نقش مدیریت طراحی و اجرا یعنی مدیران شرکتهای مشاوره و پیمانکاری که اساسی ترین زحمات را متقبل و همچنین بالاترین ریسکها را متقبل میشوند و نقش اساسی در به بار نشستن طرح و تکمیل و به بهره برداری رساندن پروژه ها دارند کمرنگ و محو جلوه داده میشود .

باهدف بیان این واقعیت که ساختار قراردادهای دولتی برای طرح های عمرانی و صنعتی و به تبع آن نحوه برگزاری مناقصات وتعیین صلاحیت مشاوران وپیمانکاران ومانند آن باید به طور ریشه ای دگرگون شوند و تغییرات اصلاحی مشکلی را حل نخواهد کرد. در این تحقیق سعی شده نارسایی ها و اشکالات نظام موجودبررسی وراهکارهائی جهت اصلاح این وضعیت پیشنهاد شود.

2-1- فرایند تهیه تحقیق

به منظور بررسی تحقیقات قبلی وتدوین پیشینه، بایستی منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق جایابی شده ومورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند ودر این رابطه مراحل زیر انجام شده است:

1-2-1-مشخص کردن کلید واژه هایمرتبط با موضوع تحقیق.

1-2-2-مشخص کردن منابع اطلاعاتی از قبیل کتاب ومقالات علمی.

1-2-3-حذف منابع نامربوط.

1-2-4-طبقه بندی منابع برحسب اهمیت.

1-2-5-تهیه چکیده ویا خلاصه منابع.

1-2-6-تهیه مطالب منتخب.

1-2-7- چارچوب نظری تحقیق.

چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند ویک شبکه منطقی         توسعه یافته ،توصیف یافته وکامل بین متغیرهائی است که از طریق فرایندهائی مانند ادبیات موضوع مصاحبه،مشاهده وپیشینه تحقیق مشخص شده اند واین متغیرها با مساله تحقیق در ارتباط اند. در این مرحله مشخص می گردد که برای پیدا کردن راه حل های خوب جهت مساله ابتدا بایدمساله را خوب شناخت وسپس متغیرهائی راکهدر مساله نقش دارند را بررسی ومشخص نموده وبعداز شناسائی متغیر مناسب شبکه ارتباط بین متغیرها بررسی شود به نحوی که بتوان فرضیه های موجود را ایجاد کرده وبعدا مورد آزمون قرارداد واین کارها در سه فاز قابل انجام می باشد:

الف-مشخص کردن جنبه های گوناگون مساله ای که در پرسش های آغازین مطرح شده است.

ب-طرح مساله تحقیق در چارچوب نظری موجود ویا ابداع چارچوب جدید.

ج-آشکارسازی چارچوب نظری مساله تحقیق

3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

هدف از استقرار نظام فنی واجرایی،اجرایی نمودن برنامه توسعه کشور وبرنامه ریزی بهتر در جهت اجرای پروژه های با کیفیت بالاتر ودر مدت زمان کمتر می باشد. در همین راستا از آن جا که به دلیل مسائل ومشکلات متعدد این موضوع دستخوش تغییر وتحولات جدی شده وپروژه های عمرانی از نظر زمان،مدت اجرا وکیفیت دچار افت شدیدی هستند ونظام فنی واجرایی به عنوان رکن اصلی این پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری بایستی مورد نقد وتجزیه وتحلیل قرارگیرد. با شناسایی نقاط ضعف این نظام گام مهمی در جهت تحقق اهداف این نظام برداشته شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:52:00 ب.ظ ]
اهمیت و ضرورت تحقیق………………………… 4

پیشینه تحقیق………………………… 5

اهداف تحقیق………………………… 7

سوال تحقیق………………………… 7

فرضیه ‏های تحقیق………………………… 7

تعریف واژه ها……………………….. 8

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوعی

2-1- مقدمه……………………….. 20

2-2- مبانی نظری………………………… 20

2-2-1- حاکمیت بالینی………………………… 20

2-2-2- حاکمیت خدمات بالینی………………………… 21

2-2-3- اجزای كلیدی حاكمیت بالینی………………………… 22

2-2-4- مشاركت بیمار و جامعه……………………….. 22

2-2-5- آموزش و مهارت آموزی………………………… 24

2-2-6- مدیریت خطروایمنی بیمار……………………….. 26

2-2-6- انواع خطاها ………………………..26

2-2-6-1- خطاهای مرحله برنامه ریزی………………………… 27

2-2-6-2- خطاهای مرحله اجرا ………………………..27

2-2-6-3- خطای فعال / خطای مخفی………………………… 29

2-2-6-4- خطاهای عمدی / سهوی………………………… 30

2-2-6-5- مدیریت خطر و مراحل آن………………………… 30

2-2-7- استفاده از اطلاعات…………………………. 32

2-2-8- اثربخشی بالینی………………………… 33

2-2-8-1- راهنماهای بالینی………………………… 36

2-2-9- ممیزی بالینی………………………… 37

2-2-9-1- چرخه انجام ممیزی بالینی………………………… 38

2-2-10- مدیریت كاركنان………………………… 38

2-2-10-1- رهبری در سطح فردی و شغلی………………………… 40

2-2-11- تعهد مدیریت…………………………. 41

2-2-12- تعهد سیستمی………………………… 42

2-2-13- فضای باز و آزمایشگری………………………… 43

2-2-14- انتقال و یکپارچه سازی دانش………………………….. 43

2-2-15- مدل مفهومی تحقیق………………………… 44

2-2-16- پیشینه تحقیق………………………… 45

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه……………………….. 48

3-2- روش تحقیق………………………… 48

3-3- جامعه آماری………………………… 48

3-4- روش نمونه گیری………………………… 48

3-5- حجم نمونه……………………….. 49

3-6- ابزار پژوهش………………………….. 49

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه ………………………..49

3-8- گردآوری داده ها……………………….. 50

3-8-1- روش کتابخانه ای………………………… 50

3-8-2- روش میدانی………………………… 50

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها……………………….. 50

3-9-1- روش رگرسیون………………………… 50

3-9-1-1- رگرسیون چندگانه……………………….. 50

3-9-1-2- رگرسیون گام به گام……………………….. 51

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- یافته های توصیفی………………………… 53

4-2- یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات)…………………. 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

پایان نامه

 

5-1- نتیجه گیری………………………… 70

5-1-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی………………………… 70

5-1-2- نتایج تحلیل فرضیات…………………………. 70

5-2- محدودیت های تحقیق………………………… 71

5-3- پیشنهادات…………………………. 71

5-4- پیشنهاد برای محققان آتی در زمینه قابلیت یادگیری سازمانی و اجرای حاکمیت بالینی…… 72

منابع فارسی………………………… 73

منابع انگلیسی………………………… 74

پیوست ها ………………………..75

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل می­باشد. با توجه به اهمیت قابلیت یادگیری سازمانی که شامل ابعاد تعهد مدیدیت، دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری وانتقال و یکپارجگی دانش می­باشد و تاثیر آن بر اجرای حاکمیت بالینی، در این پایان نامه سعی شده است با بهره گرفتن از یک مدل معادلات ساختاری میزان تاثیر هر یک از ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل اندازه گیری شود تا نقاط قوت و ضعف بیمارستان سبلان مشخص شود که با بهره گرفتن از روش توصیفی و ابزار پرسشنامه در بین کارکنان درمان بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده بدون جایگزین انجام گرفته است. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که تمام ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر معنا داری دارد همچنین بیشترین تاثیر به ترتیب شامل تعهد مدیریت ، دید سیستمی ، فضای باز و آزمایش­گری وانتقال و یکپارچه سازی دانش است.

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

حاکمیت بالینی نیازمند آن است که توسط فرهنگی که برای یادگیری مداوم ارزش قایل شده و آن را كلید موفقیت در مسیر ارتقای كیفیت می­داند، پایه­ریزی شود.سازمانی می ­تواند ادعا کند که توانایی اجرای حاکمیت بالینی را دارد که یکی از اجزای مهم (مدیریت خطر) این چهارچوب را تحت کنترل داشته باشد ولی برای مدیریت خطر نیازمند کارکنانی مجرب و دارای دانش و مهارت کافی است .آموزش، مهارت­آموزی و توسعه دانش پرسنلی و یادگیری سازمانی یک فرایند ادغام یافته در حاکمیت بالینی است. این امر نه فقط به پرسنل برای ارتقای مهارت­ هایشان کمک می­ کند بلکه باعث کمک و حمایت از آن ها برای انجام کار به شیوه ­های مختلف می­ شود. هدف كلیه برنامه ­های آموزشی كاركنان شامل موارد زیر است:

 • ایجاد فرصت رشد و توسعه عادلانه مهارت و دانش كلیه كاركنان سازمان در زمینه شغلی و كاری خود
 • فراهم كردن برنامه های مختلف آموزشی داخل و یا خارج سازمانی
 • برگزاری برنامه های آموزشی مورد نیاز با توجه به نیازسنجی های انجام شده

توسعه مستمر دانش و مهارت­ های شغلی یا [1]CPDلازمه هر سازمانی است که می­خواهد حاکمیت بالینی را به اجرا در آورد. توسعه مستمر دانش و مهارت­ های شغلی عبارت است از فرایند یادگیری مداوم برای تمام افراد و تیم­های حرفه­ای، که بتوانند توانایی­های خود در مواجهه با نیازهای بیماران، گسترش داده و به ارائه خدمات سلامت بپردازند.

اساس «توسعه دانش و مهارت شغلی» یا CPD آن است که مختص کارکنان بالینی مانند پزشکان نیست. شواهد متعددی، اهمیت نیاز سنجی را قبل از طرح­ریزی و اجرای برنامه ­های آموزشی­، نشان می­دهد، برای آموزش افراد، تدریس صرف دستورالعمل­ها کافی نیست بلکه فعالیت­هایی که آنان را تشویق به مشارکت، بحث و کارعملی کند، موثرتر است.

توسعه مستمر دانش و مهارت­ های شغلی ( CPD ) زمانی است که یادگیری دارای خصوصیات زیر باشد:

 • دانش پذیر، آشنایی قبلی با مطلب داشته باشد.
 • براساس نیاز سنجی انجام شده از فرد­، برنامه ­ریزی شود.
 • بر محور مشکلات او بنا شود.
 • مشارکت فعال فرد را در طی آموزش در برداشته باشد.
 • از منابع خود دانش پذیر، استفاده کرده و براساس تجربیات او ارائه شود.
 • شامل بازخورد­های به موقع و مرتبط باشد.
 • وقتی ارائه شود که فرد نیاز به دانستن آن را حس و تجربه کرده باشد.
 • با خود ارزیابی همراه باشد.

یکی از ابزارهای توسعه مستمر دانش و مهارت­ های شغلی (CPD) برنامه توسعه فردی یا PDP [2] است. برنامه توسعه فردی (PDP) به پزشکان و پرستاران و کارکنان سلامت این امکان را می­دهد که قدم­هایی را که برای رسیدن به اهداف و موفقیت­های شغلی برداشته اند، ثبت نمایند (وزارت بهداشت، 1390).

برنامه توسعه فردی و یا ( PDP) چیست؟

برنامه توسعه فردی، فرایندی مستمر برای ارزیابی نیازهای آموزشی و برنامه ­ریزی برای دست یافتن به آن نیازها است. این فرایند توسط سیستمی که به طور منظم این فرایند یادگیری را ارزیابی می­ کند، پشتیبانی شده و میزان پیشرفت و برنامه ­های آینده را طرح ریزی می­كند. مستندسازی این فرایند همان تدوین PDP است كه به کارکنان در اولویت­ بندی اهداف و تعیین میزان پیشرفت خودشان کمک می­ کند. (وزارت بهداشت، 1390).

بنابراین برنامه توسعه فردی (PDP) در واقع فرایندی است که به شما کمک می­ کند که به دانسته­ها، عملکردها و موفقیت­های خود فکر کنید و برای توسعه و پیشرفت فردی، آموزشی و شغلی خود برنامه ­ریزی کنید. وجود برنامه توسعه فردی (PDP) برای نشان دادن حاکمیت بالینی در یک سازمان ضروری بوده و برنامه­ای ادغام یافته دراستراتژی­ های مدیریت خطر است. از طرفی با توجه به جدید بودن موضوع حاکمیت بالینی و کمبود پیشینیه پژوهشی کشور در این زمینه لذا در پژوهش حاضر سعی خواهد گردید این خلا ء حتی المقدور پر شده و با عنایت به ماهیت موضوع و اهمیت ارتباط تنگاتنگ حاکمیت بالینی و یادگیری سازمانی گامی هر چند کوچک در این راستا برداشته خواهد شد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در كشورهای مختلف روش­ها و ابزارهای متنوعی جهت ارتقاء كیفیت مراقبت­های سلامت تا به امروز بكار گرفته شده ­اند. از میان این روش­ها، حاكمیت بالینی برای نخستین بار در NHS انگلیس به عنوان استراتژی ارائه شده از سوی دولت و به منظور ارتقاء كیفیت مراقبت­های بالینی در سال 1998 مطرح شد.

آنچه اهمیت آن روشن است لزوم بهبود كارایی، اثربخشی و ایمنی بیمار است. بدین منظور، مسئولیت ­پذیری مراكز ارائه خدمات سلامت می­بایست افزایش یابد تا از ناهمسانی خدمات ارائه شده به بیماران كاسته شود. هم چنین خطاهای پزشكی به عنوان یک اصل مهم در امر حاكمیت بالینی مورد توجه قرار گرفته تا بدین طریق مراقبت­های نامناسب، ضعیف و غیر اثربخش از بین بروند. از طرفی سازمان­های مراقبت سلامت از پیچیدگی زیادی برخوردار بوده و ساختار، فرایندها و مدیریت آنها برای ارتقاء مراقبت­های بالینی اهمیت زیادی دارد. حاكمیت خدمات بالینی این پیچیدگی­ها را تشخیص داده و می­كوشد تا برخی از این مسائل و مشكلات را از طریق ایجاد راهكاری ادغام یافته و جامع وحركت مستمر به سمت بهبود كیفیت مرتفع سازد.

با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی در بیمارستان­های اردبیل و همچنین اجرای حاکمیت بالینی بعنوان یک سیستم جامع مدیریت بیمارستانی، لذا سنجش تأثیر ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی می ­تواند باعث بهبود کارآیی و اثربخشی بیمارستان تأمین اجتماعی سبلان اردبیل شود.

اجرای استراتژی حاکمیت بالینی عبارت است از مجموع فعالیت و انتخاب­هایی که برای اجرای حاکمیت بالینی لازم و ضروری است. اگرچه مرحله اجرای استراتژی حاکمیت بالینی پس از مرحله تدوین آن قرار دارد اما بخش کلیدی از فرایند مدیریت استراتژیک به شمار می­رود. برای آغاز فرایند اجرای حاکمیت بالینی که یک تغییر استراتژیک به شمار می­رود سنجش قابلیت یادگیری سازمانی و تأثیر آن بر اجرای حاکمیت بالینی می ­تواند بسیار با اهمیت باشد.

با توجه به جدید بودن موضوع اجرای حاکمیت بالینی و مفید بودن آن در صورت اجرای صحیح در بیمارستان تأمین اجتماعی سبلان اردبیل و ضرورت ایجاد بیمارستان یادگیرنده که مقدمه و اساس اجرای حاکمیت بالینی صحیح است این موضوع اهمیت و ضرورت پیدا می کند. فواید احتمالی نظری و عملی این تحقیق در اجرای صحیح حاکمیت بالینی خواهد بود که عاید بیمارستان سبلان تأمین اجتماعی اردبیل خواهد شد.

پیشینه تحقیق

در مورد بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی تاکنون کار تحقیقاتی انجام نشده است ولی در مورد متغیرهای حاکمیت بالینی و نیز قابلیت یادگیری سازمانی در حوزه­های مختلف تحقیقاتی به شرح زیر انجام شده است:

1- فنتون و سالتر (2009) درتحقیقی با عنوان« رقابت و سازش در مذاكره حاكمیت جدید عملكرد پزشكی (حاكمیت بالینی و سیاست اعتباربخشی درانگلستان )» به بررسی دو سیاست حاكمیت بالینی واعتبار بخشی حرفه پزشكی پرداخته است به این نتیجه رسیده­اند كه حاكمیت بالینی از طریق سازمان­های نظارتی در روش­های جدید درمانگاه­ها وارد شده و سلسله مراتب میتنی بر اشكال حاكمیت در عملكرد حاكمیت پزشكی را تقویت كرده است، بااین حال موفقیت اشكال سلسله مراتب حاكمیت بالینی به احتمال زیاد به فقدان یک سیستم واضح و روشن محدود شده و دولت برای اجرای استانداردهای بالینی به یک زنجیره طویل از دستورالعمل­ها در خدمات بهداشت ملی متكی شده است.

2- دبی و همکاران (2006) در تحقیقی با عنوان « حمایت از حاكمیت بالینی درمراقبت­های اولیه » به بررسی حمایت از حاکمیت بالینی پرداخته و به این نتیجه رسیده است كه حمایت از كاركنان خط مقدم مراقبت­های اولیه به منظور بهبود تجربه بیمار براساس اصول حاكمیت بالینی و از طریق تمرین روز به روز ورائه آموزش های آنلاین و طبق برنامه آموزشی برای توسعه مدیران مراقبتهای اولیه و كار مشترك با طیف وسیعی از همكاران درفعالیت خود ایجادشده است .

3- هالیگان (2006) در تحقیقی با عنوان «حاكمیت بالینی :اطمینان وظیفه مقدس اعتماد به بیماران » به بررسی رابطه حاکمیت بالینی و اعتماد بیماران پرداخته و به این نتیجه رسیده است كه حاكمیت بالینی اهرم غیر اجباری برای دستیابی به كیفیت در NHSمی باشد

4- برینر و همکاران (2010) در تحقیقی با عنوان « ارزیابی مدیریت ریسك بالینی بیمارستان ها توسعه ابزارهای نظارتی » به این نتیجه رسیده است كه ابزارهای نظارتی در سازمان ها شامل موارد زیر می باشد.

الف :پیاده سازی و ادغام سازمانی CRM

ب : اهداف استراتژیک و عملیاتی پیاده سازی CRMدر سطح بیمارستانی

ج : بررسی اجمالی از CRMدرخدمات مختلف.

این ابزارها به بیمارستان­ها اجازه می دهد تا به جمع آوری اطلاعات سیستماتیک عملكرد CRMو شناسایی راه هایی برای بهبود بیشتر بپردازند .

5- شپس( 2006) در تحقیقی با عنوان «مرزهای جدید و رویكرد به حاكمیت بالینی از دیدگاه آمریكای شمالی» به بررسی مرزهای جدید و رویکرد حاکمیت بالینی در آمریکای شمالی پرداخته وبه این نتیجه رسیده است كه یک عنصر مهم در رفع چالش های جدید در حاكمیت بالینی تغییردر فرهنگ مدیریتی و بالینی است.

6- گاسک و همکاران (2008) در تحقیقی « با عنوان فراتر از حاكمیت بالینی :در مورد سلامت روان درمراقبت های اولیه انگلستان» به بررسی سلامت روان در مراقبت های اولیه انگلستان پرداخته و به این نتیجه رسیده اند كه تغییرات دائمی در داخل انگلستان چارچوب مشكلی را ارائه می دهد كه در آن تلاش برای پیاده سازی حاكمیت بالینی یا در واقع مراقبت های اولیه بهداشت روان نیاز به بازبینی دارد ودر صورت عدم وجود شواهد روشن یا هدایت مستقیم در مورد مراقبت های اولیه بهداشت روان و عدم وجود حامیان مقتدر و ماهر در مورد تحقق آن ،حامیان حامكیت بالینی دانش كمی به اشتراك گذارده و یا درك درستی از نقش خود در بهبود كیفیت مراقبت از سلامت روان خواهندداشت و عدم مالكیت سلامت روان به عنوان بخش نرمال مراقبت های اولیه تبدبل خواهد شد.

7- ملا حسینی و همکاران(1389) ،طی مطالعه ای با عنوان بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردهایSME های شهرستان کرمان نشان دادند که تمام ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد ُSMEها تاثیر مثبتی دارد .

اهداف تحقیق

هدف اصلی: بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- بررسی تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- بررسی تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- بررسی تاثیرفضای باز و آزمایشگری بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- بررسی تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

سوال تحقیق

قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل چه تأثیری دارد؟

فرضیه‏ های تحقیق

فرضیه اصلی: قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر معناداری دارد.

فرضیه های فرعی

1- تعهد مدیریت براجرای حاکمیت بالینی تاثیر معناداری دارد.

2- دیدسیستمی براجرای حاکمیت بالینی تاثیر معناداری دارد.

3- فضای باز و آزمایشگری براجرای حاکمیت بالینی تاثیر معناداری دارد.

4- انتقال و یکپارچگی دانش براجرای حاکمیت بالینی تاثیر معناداری دارد.

[1] continuing professional developmen

[2] personnel development plan

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:51:00 ب.ظ ]