کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو


  

از دیگر عوامل مؤثر در پرخاشگری و بزهکاری، در معرض سوء رفتار جنسی و جسمی بودن است (فاگل و بلیای[۱۲۳]، ۲۰۰۱). از دیگر عوامل مهم در رفتار ضد اجتماعی شامل عوامل استرس والدین، مسئولیت پذیری والدین، شیوه های تربیتی والدین و سرشت است. همچنین، تأثیرات ژنتیکی نیز در اشکال غیر خصمانه رفتاری ضد اجتماعی ثابت شده است. اما ‌در مورد متخلفان پرخاشگر هیچ شواهدی مبنی بر تأثیر عوامل وراثتی مشاهده نشده است. این یافته نشان می‌دهد که علی رغم این­که معمولاً اشکال خصمانه و غیر خصمانه رفتار ضد اجتماعی را با هم در نظر می گیرند، اما آن­ها در عوامل وراثتی با یکدیگر فرق دارند (لیو، ۲۰۰۶).

 

مشکلات توجه-بیش فعالی. اصطلاح بیش فعالی یکی از مبهم ترین واژه ها در آسیب شناسی روانی است. این ابهام ‌به این علت است که در واقع این اصطلاح اشاره به دو نوع مشکل دارد. نوع اول، وجود فعالیت حرکتی یا بی قراری است؛ در حالی­که نوع دوم شامل نقیصه های توجه به ویژه در کودکانی است که قادر به تنظیم کردن توجه خود یا توجه کردن به مدت طولانی در محیط های کنترل شده ای مثل مدرسه نیستند. به دلیل همین ابهام نیز DSM-IV اصطلاح اختلال نقص توجه-بیش فعالی را مطرح ‌کرده‌است، و این اختلال را در سه دسته طبقه بندی ‌کرده‌است که شامل الف) نوع ترکیبی که شامل نقص توجه و تکانشگری-بیش فعالی است، ب) غلبه با نوع بی توجه و ج) غلبه با نوع تکانشگر-بیش فعال.

 

کودکان با مشکلات توجه و مشکلات سلوک به طور جدی آسیب می بیند. آن دسته از کودکانی که علاوه بر مشکلات توجه، اختلال سلوک را نیز دارا هستند بدترین انطباق اجتماعی را در دوره های بعدی زندگی خواهند داشت. سوال اساسی و مهم این است که کدام یک از این کودکان ممکن است جامعه ستیز که نوع جدی رفتار ضد اجتماعی بوده و با فقدان احساس گناه و پشیمانی، عاطفه کور، تکانشگری و رفتاری غیر مسئولانه مشخص می شود، باشند. که در این زمینه پژوهش ها ادامه دارد.

 

در مدل تعاملی زیستی-اجتماعی (راینی، فرنان، فرینگتن و مدنیک[۱۲۴]، ۱۹۹۷، به نقل از لیو، ۲۰۰۶) تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر شکل گیری مشکلات رفتاری برونی سازی تبیین شود. همان طور که در نمودار ۲-۲ مشاهده می شود. مشکلات رفتاری برونی سازی می‌تواند تحت تأثیر مستقیم تعامل دو عامل خطرزای زیست شناختی همچون سرشت و محیطی همچون شیوه های فرزندپروری ناکارآمد ایجاد شود. البته در این تعامل هوش می‌تواند نقش میانجی و جنسیت نیز نقش تعدیل گر را داشته باشد.

 

 

 

عوامل خطرزای زیست شناختی همچون تغذیه نامناسب، عوارض تولد، سرشت

 

عوامل خطرزای اجتماعی همچون مشکلات اجتماعی، شیوه های فرزندپروری ناکارآمد

 

تعامل

 

تعدیل کننده مثل جنسیت

 

تعدیل کننده مثل جنسیت

 

شکل۲-۲٫ مدل تعاملی زیستی-اجتماعی مشکلات برونی سازی. اقتباس از راینی و همکاران، ۱۹۹۷، به نقل از لیو، ۲۰۰۶

 

  1. – Sadock ↑

 

  1. – Botvin ↑

 

  1. – Hansen ↑

 

  1. – bio-psycho-socio-spiritual ↑

 

  1. – Galanter ↑

 

  1. – risk factor ↑

 

  1. – protective ↑

 

  1. – Pandina ↑

 

  1. – Phelps & Nourse ↑

 

  1. – Tomer ↑

 

  1. -Brown, Guo, Singer, Downes, & Brinales ↑

 

  1. – Ruchkin, Eisemann, & Hagglof ↑

 

  1. – psychobiological theory of personality ↑

 

  1. – novelty seeking ↑

 

  1. – Cloninger ↑

 

  1. – Le Bon ↑

 

  1. – harm avoidance ↑

 

  1. – elicit ↑

 

  1. – Stephenson & Helme ↑

 

  1. – Kinney ↑

 

  1. – Kumpfer & Alvarado ↑

 

  1. – coping strategy ↑

 

  1. – vulnerability hypothesis ↑

 

  1. – stress ↑

 

  1. – Uehara, Sakado, Sato, & Someya ↑

 

  1. – Halpern ↑

 

  1. – Lamborn, Mounts, Steinberg, & Dornbusch ↑

 

  1. – Wolfradt, Hempel, & Miles ↑

 

  1. – neglectful ↑

 

  1. – indulgent ↑

 

  1. – Terryy ↑

 

  1. – Hickman, Bartholomae, & McKenry ↑

 

  1. – Barnes ↑

 

  1. – Pychyl, Coplan, & Reid ↑

 

  1. – Scales ↑

 

  1. – Beyers & Goossens ↑

 

  1. – Durbin, Darling, Steinberg, & Brown ↑

 

  1. – Miller, Di Orio, & Dudley ↑

 

  1. – West & Wicken ↑

 

  1. – Edmonson & Conger ↑

 

  1. – Iranian Addiction Potential Scale (IAPS) ↑

 

  1. – Cloninger Temperament and Character Inventory (TCI) ↑

 

  1. – Alizade, & Andries ↑

 

  1. – permissive ↑

 

  1. – authoritarian ↑

 

  1. – authoriative ↑

 

  1. -Baumrind’s Parenting Style Questionnair ↑

 

  1. – Achenbach Youth Self-Report Scale (YSR) ↑

 

  1. – coping strategies ↑

 

  1. – Lazarus & Folkman ↑

 

  1. – Eriksen, Olff, & Ursin ↑

 

  1. – Endler & Parker ↑

 

  1. – Halamandris & Power ↑

 

  1. – Coping Inventory for Stressful Situation (CISS) ↑

 

  1. – Ames, Zogg, & Stacy ↑

 

  1. – developmental transition ↑

 

  1. – Schulenberg & Mags ↑

 

  1. – Swadi ↑

 

  1. – multiend ↑

 

  1. – Hawkins, Katalano, & miller ↑

 

  1. – Kim, Zane, & Hong ↑

 

  1. – mood alteration ↑

 

  1. – Keltikangas-Jarvinen, Raikkonen, Ekelund, & Peltonon ↑

 

  1. – Patock-peckham & Morgan-Lopez ↑

 

  1. – Lerer, Kanyas, Karni, & Ebstein ↑

 

  1. – Bailey, Hill, Oestele, & Hawkins ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 02:46:00 ق.ظ ]
 

۲-۸-۴- بودجه ‌به ‌عنوان ‌‌ابزارکنترل

 

وقتی منظور از بودجه، کنترل باشد، نظام بودجه­ای بر روی طبقه ­بندی هزینه­ ها و طبقه ­بندی سازمانی متمرکز می­گردد که همان طبقه ­بندی بر اساس فصول ‌و ‌مواد ‌هزینه ‌است. درنظام بودجه­ای مبتنی بر کنترل، سازوکار تخصیص که عبارت از درصدی از سقف اعتبارات بودجه­ای در هر یک از اقلام هزینه­ای در فواصل زمانی مختلف است و سازمان متولی بودجه در این نظام جزئی از تشکیلات سازمان است و کارکنان آن را گاهی حسابداران خبره تشکیل می­ دهند (صراف، ۱۳۵۴).

 

۲-۹- مراحل بودجه ­ریزی

 

بودجه­بندی فرآیندی مستمر است که ارکان و عناصر آن در بیش­تر کشورها تقریبا با یکدیگر شباهت دارند، این وجه تشابه مراحل اساسی بودجه از تهیه و تنظیم تا اجرای آن است. روش­هایی که در این مراحل اعمال می­ شود به لحاظ هدف یکی بوده، ولی کیفیت به کار گرفتن آن ها ممکن است کم و بیش فرق کند.

 

برای انجام فرایند بودجه‌ریزی رئوس بودجه باید مشخص شود که این رئوس شامل موارد زیر ‌می‌باشد:

 

هزینه های حقوق و دستمزد، هزینه های ارتباطی، حمل و نقل، آموزش کنفرانس­ها، هزینه‌ای اداری، هزینه های کمکی مثل اجاره، استهلاک ساختمان‌های رهن گرفته شده، نظافت، سیستم گرمایشی، روشنایی، هزینه های غیر مترقبه، بدون در نظر گرفتن مکانیزمی که برای آماده سازی بودجه به کار گرفته می­ شود، مدیر سازمان همواره باید میزان واقعی پول را برای تعیین بودجه در نظر بگیرد. در حین فرایند برنامه‌ریزی بودجه واحدها باید مطمئن شد که اهداف آن ها با اهداف سازمان، موضوعات و اولویت‌های کاری که سازمان خودش را درگیرآن می­داند، و نه به طور کامل با ملاحظه دخل وخرج سازمان مطابقت دارد. البته در تنظیم بودجه دقیق و مناسب باید موارد زیر را فراهم نمود:

 

الف) پیشینه اطلاعاتی مناسب ومرتبط با سازمان و واحدهای آن

 

ب) بحث مختصری پیرامون برنامه های مرتبط با دوره های کاری

 

ج) بررسی بودجه با اطلاعات زمانی مناسب

 

د) جزئیات هزینه ها (مکی، ۲۰۰۳(

 

در فرایند بودجه‌ریزی، ارائه رسمی بودجه کلید موفقیت مدیر و از روش­هایی است که سازمان مربوطه به کار ‌می‌گیرد و ممکن است از یک سال مالی نسبت به سال مالی دیگر در همان سازمان تغییر کند. با پایان یافتن تنظیم بودجه، مدیران سازمان­ها آن را برای منابع مورد نظر مصرف ‌می‌کنند، مصرف پول از قوانین خاصی پیروی می­ کند و بستگی به سازمان دارد و راهکارهایی که با مشارکت سازمان است، برنامه‌ریزی می­ شود. این راهکارها باید اطمینان دهد که موارد مصرف دارای ارزش مشخص بوده و برآورده کننده اهداف سازمان می­باشند و تنها به کالاها و خدماتی پول پرداخت می شود که خریداری شده و یا تحویل داده شده است و برای پایان سال مالی مدیران اجرایی باید در قالب یک مدل صحیح عمل کنند (مکی، ۲۰۰۳).

 

سازمان­ها عموما برای تنظیم بودجه، نخست برآوردهای درآمد و هزینه را برای دوره آینده پیش ­بینی ‌می‌کنند، سپس از مجموع این برآوردها و تطبیق آن ها با اطلاعات و مفروضات جمع ­آوری­ شده، بودجه پیشنهادی را تهیه و تنظیم ‌می‌کنند و پس از تصویب مراجع صلاحیت دار، برای اجرا آماده می­ شود. آن ها روش ها و تدابیر لازم را برای حسن اجرای بودجه به کار می­بندند و عمل نظارت به صورت بررسی نتیجه عملیات انجام ‌می‌گیرد تا ‌به این وسیله از برخورد مسایل و بروز مشکلات جلوگیری شود.

 

۲-۱۰- سه هدف عمده بودجه عبارتند از:

 

بودجه همان‌ طور که سایر سازمان‌ها ازجمله سازمان اصلی متشکل از چند واحد تخصصی را تحت تاثیر قرارمی دهد، خود واحدهای تخصصی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. سه هدف عمده بودجه عبارتند از:

 

۱- برنامه­ ریزی

 

۲- همکاری و مشارکت

 

۳- نظارت و کنترل

 

این سه هدف چنین بیان می­دارد که بودجه و فرایند مدیریت مالی انعطاف­پذیر است و برای یک دوره مالی جوابگو ‌می‌باشد چرا که بودجه معمولی­ترین بُعد(مخرج ( یک سازمان است و در چرخه هر سازمان ثابت ‌می‌باشد (مکی،۲۰۰۳).

 

۲-۱۱- مزایای بودجه ­ریزی

 

۱- همواره اطلاعات ‌در مورد درآمدها و هزینه ها و حجم فعالیت­ها را ارائه می­دهد و نزدیکترین و با صرفه­ترین راه ­ها برای انجام برنامه­ ها و رسیدن به اهداف انتخاب می­گردد..

 

۲- بودجه کمک می­ کند که با حداقل امکانات، حداکثر کارایی در اقتصاد ایجاد شود. دولت از طریق بودجه می ­تواند به مقابله با نوسانات اقتصادی و کنترل رکود، تورم بپردازد برنامه ­های مختلف را در کل کشور هماهنگ کند یا بعبارت دیگر با بودجه ­ریزی بین برنامه ­های مختلف دولت در امور اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هماهنگی کنند.

 

۳- بودجه سازمان را در دستیابی به اهداف یاری می­دهد.

 

۴- امکان نظارت سازمان را بر دستگاه­های اجرایی را فراهم می­ کند.

 

۲-۱۲- ویژگی­های یک سیستم بودجه ­ریزی مناسب

 

بودجه وسیله­ای برای بهبود مدیریت، برنامه­ ریزی و کنترل ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ سیستم بودجه برای این که بتواند مدیران را در امر برنامه­ ریزی کنترل و یاری نماید، باید ویژگی­های زیر را داشته باشد:

 

۱– سیستم باید قادر باشد بر اساس اهداف تعیین شده و برنامه­ ریزی­های انجام شده بودجه هر یک از واحدها را تعیین نماید.

 

۲- سیستم قادر باشد گزارش­های مورد نیاز جهت برنامه­ ریزی و کنترل مالی را برای کل سازمان فراهم نماید.

 

۳- سیستم باید قادر باشد گزارش­های مورد نیاز جهت برنامه­ ریزی و کنترل مالی رااز طریق مقایسه بودجه مصوب با عملکرد بودجه( ارقام واقعی) فراهم نماید.

 

۴- سیستم باید قادر باشد متغیرهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل را شناسایی نماید.

 

۵- سیستم باید قادر باشد هر لحظه مقایسه بین بودجه مصوب، تخصیص، عملکردهر برنامه را ارائه دهد.

 

در حالت ایده آل، مدیریت مایل است که بودجه فراهم آورنده همه یا برخی ‌از نقش­های زیر باشد:

 

الف- یک ابزار تحلیل زمانی صحیح باشد.

 

ب- توانایی پیش ­بینی عملکرد را داشته باشد.

 

ج- وسیله مناسبی برای تخصیص منابع باشد.

 

د- توانایی کنترل عملکرد جاری را داشته باشد.

 

ه – قابلیت تعیین انحراف از پیش ­بینی­ها را داشته باشد.

 

و- قابلیت تعیین فرصت­ها و تهدیدها را داشته باشد.

 

ز- ظرفیت استفاده از عملکرد گذشته ر ا به عنوان یک وسیله آموزشی و راهنما داشته باشد.

 

ح – در یک چارچوب قابل فهم ارائه شود، به طوری که ایجاد کننده وفاق و حمایت از بودجه سالانه باشد.

 

ط- هدف­های گوناگون و شقوق مختلف نیل به آن ها را تحلیل نماید.

 

ی – از تجزیه و تحلیل­های منظم و بررسی­ های خاص، اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم ­گیری را در تمام سطوح مدیریت ارائه نماید (گل محمدی، ۱۳۷۹).

 

ویژگی­های دیگری که می توان برای یک سیستم بودجه ­ریزی مطرح کرد عبارت است از ساختار بودجه باید به گونه ­ای باشد که همرا با شفافیت اطلاعات, مصالح اجتماعی را تامین کند (بشیری نژاد،۱۳۸۱).

 

۲-۱۳- عوامل عمده ناکام کننده سیستم بودجه ­ریزی

 

این عوامل، عمدتاًً به مدیران مربوط می­ شود، که عبارتند از :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:06:00 ق.ظ ]
 

مذهب و شادکامی

 

آیا آنچنان که فروید ( ۱۹۶۴/۱۹۲۸ ، به نقل از قمرانی ، ۱۳۸۹ ) مطرح کرده بود ، مذهب ( از طریق ایجاد نوروز وسواس ) خورنده شادکامی است یا با شادی همبسته است؟ به طور کلی ، مذهبی بودن فعال با چندین ملاک بهداشت روانی همبسته است . اولا مشخص شده است کسانی که به طور فعال مذهبی هستند ، نسبت به افراد غیر مذهبی ، علاوه بر اینکه کمتر دخانیات استعمال می‌کنند ، مشروبات کمتری می نوشند و حتی از لحاظ جسمی سالم ترند و زندگی طولانی تری دارند . وین هوون (۱۹۹۴) زمینه یابی های انجام شده در سراسر جهان را بررسی کرده و نشان داده است که تاثیر مذهب بر سلامت در زمینه یابی های انجام شده در آمریکا قویتر از زمینه یابی های اروپایی است و اینکه این تاثیر برای افراد مسن تر ، سیاه پوستان ، زنان و پروستان ها بیشتر بوده است . پولنر[۹۱] ( ۱۹۸۹ به نقل از آرجیل ، ترجمه انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) دریافت که حمایت اجتماعی ثابت ، احساس نزدیک بودن به خداوند و داشتن تصویری دوستانه از خداوند با شادی ارتباط دارد . عامل دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد آن عبارت است از ایمان استوار .

پارک[۹۲] و همکاران ( ۱۹۹۰ به نقل از آرجیل ، ترجمه انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) دریافتند که دانشجویانی که از لحاظ مذهبی درونی در سطح بالایی بودند . سپس از وقایع منفی زندگی ، احساس افسردگی ، اضطراب یا کاهش عزت نفس نمی کردند . کرک پاتریک[۹۳] ( ۱۹۹۲ به نقل از آرجیل ، ترجمه انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) اظهار داشته است که رابطه با خداوند از طریق نیایش ، دعاهای خصوصی و تجارب مذهبی را می توان به همان صورت رابطه با انسان‌ها ، تجربه کرد و به همان مزایای مشابه دست یافت . از میزان دعاهای شخصی به عنوان قوی ترین پیش‌بینی کننده سلامتی نام برده شده است . مایرز (۲۰۰۰) معتقد است ، از آنجا که فرد با ایمان دارای ارتباطات و اعتقادات معنوی کمتر است احساس رها شدگی ، پوچی و تنهایی نمی کند . لذا شادی بیشتری را تجربه می‌کند. لوئیس، مالتبی، و دی[۹۴] (۲۰۰۵) در تبین کار کردهای مذهبی به مواردی از جمله احساس اتصال با معبودی بسیار قدرتمند و مقدس ، عشق ، برابری و احساس در جمع بودن اشاره می‌کنند . مایرز (۲۰۰۰) در مطالعه ای که در آمریکای شمالی انجام داد بین شادکامی و پرداختن به فعالیت‌های دینی همبستگی متوسط به دست آورده است . کوهن[۹۵] (۲۰۰۲) طی مطالعه ای ‌به این نتیجه رسید که سازگاری مذهبی ، حمایت اجتماعی ، هویت اجتماعی ، اعمال مذهبی و باورهای مذهبی با شادکامی همبستگی مثبت دارند . برنا و سواری (۱۳۸۷) دریافتند که بین نگرشهای مذهبی ، سلامت روانی ، رضایت از زندگی و عزت نفس با احساس شادکامی در بین دانشجویان همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد . آزموده و شهیدی و دانش (۱۳۸۶) طی مطالعه ای دریافتند که افراد دارای جهت گیری‌های مذهبی درونی نسبت به افراد دارای جهت گیری مذهبی بیرونی از سرسختی و شادکامی بیشتری برخوردار بودند . همچنین بین جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و سرسختی و مؤلفه های آن تعهد ، مهارت مبارزه جویی و شادکامی رابطه وجود دارد . صحرائیان ، غلامی و امیدوار (۱۳۹۰) در بررسی خود نشان دادند که بین شادکامی و نگرش مذهبی رابطه معنی داری وجود دارد . هادیانفر (۱۳۸۴) اظهار داشته که اقامه نمازهای واجب پیش‌بینی کننده نیرومندی برای احساس بهزیستی است . همچنین انتخاب همسر مذهبی ، انتخاب دوست مذهبی ، پرداخت وجوهات شرعی و تشویق دیگران به مذهبی بودن و بررسی درباره دین پیش‌بینی کننده های خوبی برای احساس ذهنی بهزیستی هستند . سلیگمن[۹۶](۲۰۰۲) نیز معتقد است که به سه دلیل در افزایش سطح بهزیستی انسان اهمیت دارد . نخست اینکه مذهب ارائه کننده یک نظام منسجم اعتقادی است که به انسان این امکان را می‌دهد تا برای زندگی به جستجوی معنی بپردازد و برای آینده امید بیابد . دوم اینکه نظام های اعتقادی مذهبی کمک می‌کنند تا فرد دلیل قابل قبول و دست کم آرامش بخشی را برای توجیه ناکامی ها ، شکست ها و مصائب زندگی خود بیابد . سوم اینکه افرادی که واقعا مذهبی هستند و عنصر معنویت در اعتقادات آن ها نیرومند است ، گرایش کمتری نسبت به انحرافات دارند و رفتارهای نیکو و جامعه پسند و انسان دوستانه بیشتری انجام می‌دهند ، ( وست[۹۷] ؛ ترجمه : شهیدی و شیر افکن ، ۱۳۸۷ ) .

 

پس جای تعجب نیست که میزان شادی گزارش شده توسط افراد مذهبی بیشتر از افراد غیر مذهبی باشد . یکی از اجزای معنویت که در افزایش میزان شادی نقش به سزایی ایفا می‌کند ، بخشایش است که در آموزه های مذهبی نیز به آن توجه ویژه شده است . پژوهش ها نشان می‌دهد که بخشایش ، از خشم که یکی از عوامل عمده در ایجاد ناشادی است پیشگیری می‌کند . اگر به موقع و به طور صحیح انجام شود باعث حل شدن احساساتی مانند درد و سوگ ، شرم و نفرت می شود ، ( وست ؛ ترجمه : شهیدی و شیر افکن ، ۱۳۸۷ ) .

 

فرهنگ و شادکامی:

 

پژوهش ها اخیر اجتماعی بین‌المللی تفاوت های زیادی در متوسط شادمانی و رضایت ملیت های مختلف را نشان داده است . این پژوهش ها عوامل اجتماعی شادمانی ملیت ها را مطرح می‌سازد . به عنوان مثال ، متوسط در آمد ، حقوق اجتماعی و فردی این ها می‌توانند اهمیت علمی بسیار زیادی داشته باشند زیرا می‌توانند ‌در مورد اینکه چطور تمام کشورها می‌توانند شادتر باشند پیشنهادی را ارائه کنند ، ( آرجیل ، ترجمه : انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) .

 

لین[۹۸] ( ۱۹۸۱ ؛ به نقل از آرجیل ، ترجمه : انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) ، چندین تئوری ‌در مورد علت تفاوت های فرهنگی در شخصیت را توسط پیش‌بینی کننده های اجتماعی اندازه گیری کرد . او دریافت که روان رنجورخوها که آن ها را به عنوان زمینه عواطف منفی قرار می‌دهیم . در همه کشور های خاورمیانه بیشتر بوده است . که می توان آن را ناشی از تغییر سریع و تخریب راه های سنتی زندگی دانست . روان رنجورخویی در همه کشور های آمریکای لاتین بالاتر بوده است ( بجز برزیل ) که دلیل آن را ناشی از تعارضات و تحولات سیاسی می‌داند و او دریافت که کشور هایی که در جنگ جهانی شکست خوردند در روان رنجورخویی بالا بودند و از سال ۱۹۶۵ آن ها به حد طبیعی برگشتند . برونگرایی که آن ها به عنوان یک وسیله اندازه گیری شادمانی قرار دادند در آمریکا ، استرالیا و کانادا بالا بود برونگراها به احتمال بیشتری مهاجرت می‌کنند و با همدیگر در کشورهای زیادی دیده می‌شوند .

 

ترایندیس[۹۹] (۲۰۰۰) ، معتقد است که عوامل خاص فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی نیز در تعیین شادکامی نقش مهمی بازی می‌کنند . در مطالعه بین فرهنگی همواره بین سلامت ذهنی و زندگی در دموکراسی پایدار و عاری از ستم سیاسی و تعارض نظامی رابطه مثبت به دست آمده است ، ( آرجیل ، ترجمه : انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) .

 

داینر و همکاران ( ۱۹۷۵ ؛ به نقل از آرجیل ، ترجمه : انارکی و همکاران ،۱۳۸۲) از اندازه گیری های سنتی فردگرایی استفاده کردند که شامل درجه بندی فردگرایی ، جمع گرایی کشورها توسط ترایندیس بود . آن ها دریافتند که همبستگی با سلامت ذهنی ۷۷/۰ وجود دارد . به طوری که هر دو درآمد و فردیت قویاً باهم همبستگی دارند و احتمالا علت ذهنی سلامت است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:27:00 ق.ظ ]
عرب نجف آبادی (۱۳۹۰)مدل Probitمدهوشی و تاری(۱۳۸۹)مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Coxسرمایه اولیهمدهوشی و تاری (۱۳۸۹)مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Coxرابطه معنی داری بین سرمایه اولیه و بقا تأیید نشد.فیض پور و موبد (۱۳۸۷)مدل Probitبین سرمایه اولیه و بقا رابطه معنی داری وجود ندارد.آسپلوند، بِرگ اوتبی و اِسکیودال (۲۰۰۵)
یک رابطه مثبت بین منابع اولیه و توانایی بقای شرکت در سال های اولیه فعالیت به دست آوردند.

ادامه جدول ۲-۱- خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر نویسنده روش تجزیه و تحلیل نتایج متغیرهای سطح صنعت درجه نوآوری در صنعت جنسن و همکاران(۲۰۰۸) مدل هازارد نمایی ثابت

ثبت اختراع را به عنوان شاخص نوآوری در نظر گرفته است و ‌به این نتیجه رسید که با بقا رابطه منفی دارد. سفیز و مارسیلی(۲۰۰۶) رویکرد ناپارامتری بر اساس Transition Probability Matrices نوآوری اثر مثبت بر بقا دارد. هلمرز و راجرز(۲۰۱۰) مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل Probit ثبت اختراع و علامت تجاری را به عنوان شاخص نوآوری در نظر گرفتند و دریافتند ثبت اختراع با بقا رابطه منفی و علامت تجاری با بقا رابطه مثبت دارد. دکوماشو و همکاران(۲۰۱۱) مدل هازارد نسبی پارامتریک شرکت ها با سرمایه گذاری بالا در نوآوری و R&D نرخ بقای بالاتری دارند. کازویوکی(۲۰۱۲) مدل Probit ثبت اختراع را به ‌عنوان شاخص نوآوری درنظر گرفته و دریافت که رابطه منفی با بقا دارد.

ادامه ی جدول ۲-۱- خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر نویسنده روش تجزیه و تحلیل نتایج متغیرهای سطح صنعت نرخ ورود به صنعت فریچ و همکاران(۲۰۰۶) رگرسیون OLS نرخ ورود با بقا رابطه معکوس دارد. کاتو (۲۰۰۸) مدل هازارد Cox نرخ ورود رابطه معنی داری با بقا دارد اسجوکویست و کریستی(۲۰۱۲) مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox نرخ ورود بالا میزان بقا را کاهش می‌دهد. مدهوشی و نصیری (۱۳۸۹) مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox نرخ ورود با بقا رابطه معکوس دارد. شدت سرمایه فریچ و همکاران(۲۰۰۶) رگرسیون OLS شدت سرمایه بالا موجب کاهش بقا می شود. هلمرز و راجرز(۲۰۱۰) مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل Probit شدت سرمایه ارتباط معنی داری با بقا ندارد. مدهوشی و نصیری(۱۳۸۸) مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox شدت سرمایه ارتباط معنی داری با بقا ندارد.

ادامه ی جدول ۲-۱- خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر نویسنده روش تجزیه و تحلیل نتایج متغیرهای سطح صنعت نرخ رشد صنعت آلوارز و ورگارا(۲۰۱۲) مدل Probit شرکت های کوچک و متوسط رشد فروش بالاتری نسبت به شرکت های بزرگتر دارند. بگز و همکاران(۲۰۰۸) مدل Tobit و رگرسیون OLS رشد فروش بالا بقا را افزایش می‌دهد. اسجوکویست و

 

کریستی(۲۰۱۲)

مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox رشد سریع و توسعه یک شرکت جدید شانس بقای آن را افزایش می‌دهد. محسن عرب نجف آبادی (۱۳۹۰) مدل Probit بین رشد صنعت و بقا رابطه ی مثبتی وجود دارد. بهشتی، ناصر صنوبر و فرزانه کجاباد (۱۳۸۸) رگرسیون OLS از موانع عمده برای تولد بنگاه های جدید، عدم کارایی بازار پول و سرمایه کشور جهت تأمین بنگاه ها برای شروع فعالیت می‌باشد. همچنین رشد و سودآوری صنعت به ‌عنوان یک عامل جذب کننده بنگاه های جدید در بخش صنعت ایران عمل می‌کند.

 

 

فصل سوم

 

روش شناسی تحقیق

 

۳-۱- مقدمه

 

تجزیه و تحلیل بقاء یا تحلیل ماندگاری یکی از مباحث علم آمار است که در رشته‌های مختلفی از جمله علوم کامپیوتر، اپیدومیولوژی و کشاورزی کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل داده های بقاء یک تکنیک آماری پیشرفته در تجزیه و تحلیل داده های مربوط به زمان وقوع حوادثی چون مرگ می‌باشد.بر اساس تئوری های این بخش از آمار، برای هر موجود زنده (یا در حال انجام یک فرایند کاری) می توان زمان شکست (مرگ) در نظر گرفت. در تحلیل داده های بقاء، احتمال مرگ در هر لحظه از زندگی موجود زنده و تابع بقاء او محاسبه می شود. مدل های طول عمر، کاپلان مایر و رگرسیون کوکس دارای بیشترین کاربرد در این زمینه می‌باشند (یوسف نژاد و همکاران، ۱۳۹۰).

 

تجزیه و تحلیل بقاء اولین بار توسط جان گرانت[۶۶] در سال ۱۶۶۲ و همچنین ستاره شناس معروف، ادموند هالی[۶۷] کاشف ستاره دنباله دار هالی، در قرن ۱۷ و در سال ۱۶۹۳ انجام شده است (پوربهرام ‌آب‌کنار، ۱۳۸۳). ارتقاء روش های تحلیل داده های بقا به عنوان یکی از حوزه های علم آمار در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این بدان خاطر است که در بسیاری از موقعیت های عملی، محققین تمایل به بررسی زمان بقا تا رخداد یک واقعه از قبیل تاریخ انقضا یک ماده یا زمان مرگ یک بیمار و … دارند (رجایی فرد و همکاران، ۱۳۸۸).

 

معمولاً تحلیل بقاء در زمانی انجام می شود که پیشامد مورد نظر ‌در مورد تعدادی از واحدها رخ نداده است که این واحدها مقادیر سانسور شده را تشکیل می‌دهند، زیرا قادر به ثبت وضعیت نهایی آن ها نیستیم. در حقیقت وجود این مقادیر سانسور شده است که روش های تحلیل بقاء را از سایر روش های تحلیل متمایز می‌کند (پور بهرام ‌آب‌کنار،۱۳۹۰).

 

به صورت کلی سه روش تحلیل آماری در مطالعات بقا وجود دارد: روش های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک. در این فصل در ابتدا ‌در مورد داده های تاریخچه ای- رویدادی توضیحاتی داده می شود، سپس به معرفی نرم افزار TDA می پردازیم، و در نهایت سه روش تحلیل آماری پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک مورد بررسی قرار گرفته و روش های مورد استفاده در این تحقیق تشریح می‌شوند.

 

۳-۲- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی

 

این نوع داده ها اغلب مناسب‌ترین نوع اطلاعات تجربی هستند که محقق می‌تواند راجع به یک فرایند مورد مطالعه به دست آورد. کولمن[۶۸](۱۹۸۱) این نوع فرآیندها را به شکل زیر توصیف ‌کرده‌است:

 

  1. در آن ها واحدهایی وجود دارند که از وضعیتی[۶۹] به وضعیت دیگر تغییر می‌کنند.

 

  1. این تغییرات یا رخدادها[۷۰] در هر نقطه از زمان می‌توانند رخ دهند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 11:50:00 ب.ظ ]
المکافئه؛تکافؤ یا برابری بین قاتل ومقتول امری است که ریشه ی دینی واستدلالی دارد.از آنجا که طبق قاعده ی نفی سبیل[۱۶] راهی بر مسلمین توسط پروردگار عالم،برای کفار قرار داده نشد ه است لذا اگر مسلمانی ،کافری را کشت شرایط قصاص به سبب عدم برابری در دین وجود ندارد وصرفا بحث پرداخت دیه مطرح می شود.البته تکافوء فقط در دین نیست بلکه برابری در عقل هم شرط است است لذا اگر عاقلی مجنونی را بکشد وبالعکس قصاص منتفی است چراکه بنا به فرموده پیامبر اعظم(ص) «لا قود لمن لا یقاد منه»یعنی قصاص برای کسی که قصاص نمی شود وجود ندارد.واگر صغیری مرتکب قتل عاقل بالغی شود به لحاظ خطا بودن فعل او وعدم اعتبار حقوقی قصد او قصاص منتفی است و البته عکس ان اینجا صادق نیست یعنی اگر بالغی یک صغیری را بکشد به لحاظ عموم «النفس بالنفس» مستوجب قصاص است.از دیگر شرایط برابری محقون الدم بودن مقتول است ‌به این معنی که خون مقتول در مقابل قاتل به هدر نباشد،فرضا پدری که فرزندش به قتل رسیده است در صورت دست یافتن به قاتل ‌و کشتن وی واثبات این استحقاق مرتکب قتل مستوجب قصاصی نشده است والبته این برابری نسبی است یعنی باید صرفا نسبت بین قاتل و مقتول رادید واگر قاتل کسی باشد که حقی در قتل برای او نباشد مرتکب قتل عمدی شده است.

 

۲-؛مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی؛

 

آنچنان که در مباحث قبلی ذکر شد ،طبق اصول قانون اساسی ایران تمامی نصوص قانونی از جمله نصوص جزایی می بایستی مطابق شرع انور اسلام باشد ،لذا مقنن ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰بنا به اطلاق این اصول بر پایه نصوص و متون فقهی معتبر،شکل قانون به خود گرفته اند ومعمولا در مباحثی که نظرات فقهی گوناگون وجود داشته به نظریه مشهور روی آورده شده است.در باب قتل عمدی نیز همان طور که از منظر فقهی سخن راندیم،مقنن به نظریه مشهور روی آورده است وبه طور خاص در ماده ۲۰۶ ق.م.ا ۱۳۷۰قتل عمد را بر سه گونه بیان کرد است:قتل در موارد ذیل قتل عمدی است:الف-مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه ان کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.ب-مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.ج-مواردی که قاتل قصد کشتن را نداردوکاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیستولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آن ها نوعا کشنده باشد وقاتل نیز به آن آگاه باشد.

 

چنان که مشخص است مقنن در صدد تعریف قانونی بر نیامده است وصرفا وشاید به تاسی از متون فقهی معتبر مثل لمعه دمشقیه وتحریر الروضه(ان گونه که از عنوان گزینی قانون وانطباق کامل آن با این متون محرز است)به ذکر مصادیق پرداخته است لیکن حقوق ‌دانان مطرح تعاریفی را از قتل عمد بیان کرده‌اند که به ذکر آن می پردازیم.دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب حقوق جزای اختصاصی خود می نویسد«رفتار بدون مجوز قانونی ،عمدی واگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود»[۱۷].بر این تعریف شاید بتوان این ایراد را گرفت که واژه عمد واگاهانه دو واژه جدا از هم نیستند که با حرف«و»جدا شوند وهم چنین قید انسان به نظر اضافه است که این هم از بدیهیات است والبته استفاده از واژه رفتار که شامل فعل وترک فعل می‌باشد خود بحث بر انگیز است ودارای اختلاف نظراتی بین حقوق دانان است.

 

هم چنین دکتر محمد هادی صادقی در کتاب جرایم علیه اشخاص پس از بحث و غور در این خصوص می نویسد که«جنایت عمد عبارت است از سلب غیر قانونی حیات (در قتل)ویا صدمه بر نفس(در جنایات مادون نفس)با قصد ابتدایی یا تبعی به وسیله فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب،علیه شخص مورد نظر واقع شده است.»[۱۸] .این تعریف ازین جهت قابل نقد است که ترک فعل را موجب قتل عمد ندانسته است البته این به معنای سهو قلم نگارنده نیست وقطعا نظر ایشان ‌به این مطلب تعمدی بوده است.

 

هم چنین دکتر حسین آقایی نیا در کتاب جرایم علیه اشخاص خود می نویسد«قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی »[۱۹] که البته این تعریف در عین مجمل بودن از تعاریف مذبور بهتر است چرا که مانع اغیاراست و جامع اوصاف.هم چنین به نقل از دکتر آقایی نیا در کتاب مذکور(ص۲۰)دکتر محسن رهامی در تقریرات درسی خود قتل عمد را چنین تعریف ‌کرده‌است«قتل عمدی عبارت است ازخارج ساختن روح انسان معصوم الدم دیکری به طور عمد وبدون مجوز قانونی وشرعی».هم چنین با مداقه در کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میر محمد صادقی تعریفی از جانب ایشان دال بر ماهیت قتل عمد رویت نشد که شاید نقصی باشد برآن کتاب گران بها.

 

مقنن ایرانی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ودر ماده ۲۹۰به ذکر مصادیق قتل عمد پرداخته است که به شرح آتی است«جنایت در موارد ذیل عمدی محسوب می شود:الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصودیا نظیر آن واقع شود،خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع ان جناین یا نظیر آن بشود ،خواه نشود.

 

ب-هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می‌گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»

 

پ-هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظایر آن را نداشته ‌و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف ،نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ،نمی شود،لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف ،پیری،یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضع خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب ان جنایت یا نظیر آن شود،مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اگاه و متوجه باشد.

 

ت-هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود،واقع شود مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

 

تبصره ۱-در بند (ب)عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنایت عمدی است.مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقع شده باشد واین حساسیت نیز غالبا شناخته نشده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

 

تبصره۲-در بند (پ)باید اگاهی و توجه مرتکب ‌به این که کار نوعا نسبت به مجنی علیه،موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

 

مقنن در قانون جزایی جدید به طور جزیی تری به ذکر مصادیق و قیود وارد بر آن پرداخته است، و در خصوص اثبات آن هم به سخن پرداخته است واین مطلب یک نو اوری خوب در قانون جزایی ان هم راجع به مهم ترین عنوان مجرمانه است.مقنن سعی ‌کرده‌است ابهامات وخلا های قانونی قبلی را مرتفع سازد از جمله به تفاسیر متعددی که ‌در مورد بمب گذاریها بود با اضافه کردن یک بند به بند های قبلی صبغه واحدی داده است .البته پر واضح است که تمامی تعاریف قتل عمدی که از ناحیه حقوق ‌دانان بیان شده است به عنوان یک منبع ارشادی در کنار قانون مجازات اسلامی به عنوان منبع اصلی بیان کننده قتل استفاده می شود.[۲۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:12:00 ب.ظ ]