خاقانی شروانی شاعر بزرگ قرن ششم و یکی از بزرگترین شاعران عرصه‌ی پهناور ادب فارسی است، که به دلیل وسعت اطلاعات علمی و طبع و قریحه‌ی سرشار‌ صاحب سبک خاصی در ادب فارسی گردیده است‌. برای آشنایی عمیق با شعر خاقانی و سیر در جهان پر رمز و راز این شاعر بزرگ، شناخت زبان و عناصر لفظی و معنوی و علوم و فنون مورد علاقه‌ی او ضروری است. اشعار خاقانی در نگاه اول ساده به نظر می‌آید‌‌‌‌‌؛ امّا گستردگی اطلاعات علمی ، معانی و افکار تازه و ترکیبات و تعابیر غریب موجب گردیده است تا درک مفاهیم شعر او دشوار و نیازمند شرح و توضیح گردد‌‌. شهرت شاعر شروان به قصیده‌سرایی مانع از توجه شایسته به ترکیب‌بندهای کم‌نظیر او گردیده است. خاقانی در ترکیب‌بندها نیز همانند قصاید، بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی مختلف را بیان کرده است. درک بهتر مضامین شعر خاقانی و شناخت بیشتر زوایای آثار این شاعر‌، شرح و توضیح بیشتری را برای آثار او می‌طلبد‌. در این پایان‌نامه سعی بر آن است که به شرح و توضیح هفت ترکیب‌بند شرح نشده‌ی خاقانی پرداخته شود و هدف از این پژوهش درک بهتر مفاهیم و مضامین اشعار خاقانی و آشنایی بهتر و بیشتر با اندیشه‌ها و افکار این شاعر بزرگ است‌. روش کار در این پایان‌نامه، توصیفی تحلیلی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای است. ابتدا به آثاری که در باره‌ی خاقانی نوشته شده است مراجعه می‌کنیم و با بهره گرفتن از این منابع به شرح ترکیبات می‌پردازیم. این پایان‌نامه در چهار فصل تنظیم گردیده است‌‌.

فصل اوّل: با عنوان مقّدمه و کلیّات، شامل مقدمه‌، اهداف تحقیق‌، اهمیّت و ضرورت تحقیق، پیشینه و روش تحقیق است.

فصل دوم: در ‌بردارنده‌ی نگاهی کلی بر زندگی و شیوه‌ی شاعری خاقانی و سبک شعر در قرن ششم است.

فصل سوم: به شرح و توضیح هفت ترکیب‌بند خاقانی اختصاص یافته است.

فصل چهارم: در این فصل نتایج حاصل از این پژوهش گرد هم آمده است.

 

کلید واژه‌ها: خاقانی ، شرح، دشواری‌ها

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                             صفحه

 

فصل اوّل: مقدّمه و کلیّات

۱-1-   اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………….2

۱-2-   اهمیّت و ضرورت تحقیق  …………………………………………………………………………..2

۱-3-   فصل‌های پایان‌نامه  …………………………………………………………………………………….3

۱-4-   پیشینه‌تحقیق  ……………………………………………………………………………………….3

۱-4-1- شرح گذشتگان بر اشعار خاقانی  ……………………………………………………………..3

۱-4-2- شرح معاصران بر اشعار خاقانی  ……………………………………………………………….4

۱-4-3- تحقیقات خارجی  …………………………………………………………………………………….5

۱-5-   روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………..6

 

فصل دوم: گذری بر احوال خاقانی و سبک شعر در قرن ششم

۲- 1-  زندگی خاقانی  ……………………………………………………………………………………………8

2-2- خانواده و نزدیکان خاقانی……………………………………………………………………………….9

2-3- محل و زمان تولد و وفات خاقانی………………………………………………………………..10

2-4- ی برسبک شعر در قرن ششم  ……………………………………………………………11  

2-4-1- سبک آذربایجانی ……………………………………………………………………………………12

2-5 ـ مختصات شعر در قرن ششم ……………………………………………………………………..13

2-5-1- سطح زبانی ……………………………………………………………………………………………..13

2-5-2- سطح فکری …………………………………………………………………………………………….13

2-5-3- سطح ادبی ………………………………………………………………………………………………14

2-6- سبک شعری خاقانی ……………………………………………………………………………………14

عنوان                                                                                                                صفحه   

 

2-7- مضامین و موضوعات شعر خاقانی ………………………………………………………………17

2-7-1- وطن دوستی …………………………………………………………………………………………..17

2-7-2 فلسفه ستیزی …………………………………………………………………………………………..17                                                             

2-7-3- نجوم ……………………………………………………………………………………………………….18

2-7-4- طب …………………………………………………………………………………………………………18

2-7-5- موسیقی ………………………………………………………………………………………………….19

2-7-6- قرآن و علوم دینی …………………………………………………………………………………..20

2-7-7- مدح ………………………………………………………………………………………………………..20

2-7-8- نرد و شطرنج …………………………………………………………………………………………..21

2-7-9- خاقانی وآئین مسیحیت ………………………………………………………………………….21

2-7-10- حبسیّات ………………………………………………………………………………………………22

پایان نامه و مقاله

 

2-7-11- مفاخره ………………………………………………………………………………………………….23

2-7-12- ستایش پیامبر(ص) و کعبه ………………………………………………………………….23

2-7-13- توصیف صبح ………………………………………………………………………………………..24

2-7-14- اطلاعات عمومی …………………………………………………………………………………..24

2-8- زیبا شناسی و صورخیال در شعر خاقانی ……………………………………………………25

2-8-1- استعاره ……………………………………………………………………………………………………25

2-8-2- تشبیه ……………………………………………………………………………………………………..26

2-8-3- کنایه ……………………………………………………………………………………………………….27

2-8-4- مجاز ………………………………………………………………………………………………………..28

2-8-5- آرایه‌های دیگر ………………………………………………………………………………………..28

 

فصل سوم: شرح و توضیح هفت ترکیب‌بند بلند شرح نشده‌ی خاقانی

3-1- ترکیب‌بند اوّل با مطلع« دلا از جان چه برخیزد یکی جویای جانان شو »  

درموعظه و نعت رسول اکرم‌(ص) و تخلّص به مدح ناصرالدّین ابراهیم ……………….31

 

  عنوان                                                                                                              صفحه      

 

3-2-ترکیب‌بند دوم بامطلع«خوش‌خوش به روی ساقیان لب‌گشت خندان صبح‌را»                   

در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان …………………………………………………………………63

3-3- ترکیب‌بند سوم با مطلع « جام ز می دوقلّه کن خاصّ برای صبحدم »

در مدح جلال‌الدّین اخستان شروان‌شاه ……………………………………………………………..123

3-4- ترکیب‌بند چهارم با مطلع « خنده‌ی سر به مهر زد دم صبح »

در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان شروان‌شاه ……………………………………………..177

3-5- ترکیب‌بند پنجم با مطلع « جو‌ به جو راز جهان بنمود صبح »

در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان ……………………………………………………………….224

3-6- ترکیب‌بند ششم با مطلع « برقع زرنگار بندد صبح »

در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان ……………………………………………………………….279

3-7- ترکیب‌بند هفتم با مطلع « سر چو آه عاشقان برکرد صبح »

نوروزیه در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر شروان‌شاه اخستان …………………………………336

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه‌ گیری: ……………………………………………………………………………………………………….376

 

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………….380

  

مقدمه

 انس و آشنایی با افکار واندیشه‌های هر شاعری نیازمند شناخت سبک و پیام سخن اوست. بسیاری از آثار بزرگان ادبی ما به دلیل استفاده از اصطلاحات و ترکیبات خاص، صور خیال و هنرهای شاعرانه نیاز به شرح و توضیح دارند. یکی از این شاعران پرآوازه که شعر او به دلیل استفاده از تعبیرات، تلمیحات، صور خیال، ترکیبات پیچیده و نغز و وصف‌های بدیع و بی‌نظیر نیاز به شرح و توضیح دارد خاقانی شروانی است .

درک و شناخت اشعار خاقانی نیازمند به داشتن اطلاعات گسترده، آشنایی با اخبار و احادیث و آگاهی از اصطلاحات علمی معمول و رایج روزگار شاعر است. اندیشه‌ها و افکار شاعر چنان در الفاظ و ترکیبات پیچیده قرار گرفته است که درک و فهم آن برای خوانندگان و علاقه‌مندان دنیای پر راز و رمز این شاعر دیرآشنا به آسانی میسّر نیست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...