یافته های استنباطی

 

یافته های استنباطی متشکل از بررسی کوواریانس در مقیاس بحران هویت می‌باشد. در این تحلیل سه مرحله ایجاد شده است. مرحله اول بررسی همگنی واریانس ها از طریق آزمون لون، مرحله دوم بررسی مقایسه میانگین های گروه ها از طریق آزمون اثرپیلایی و لامبدی ویلکز، مرحله سوم تحلیل آنکوا جهت معناداری اثربخشی درمان بر بحران هویت است که این آزمون اثر پیش آزمون را خنثی می‌کند.

 

جدول شماره ۵: آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sig Df2 Df1 F متغیر ۰٫۷۶۷ ۶۸ ۱ ۰٫۰۸۸ بی هدفی ۰٫۰۱۲ ۶۸ ۱ ۶٫۶۶۳ عصبانیت ۰٫۶۱۰ ۶۸ ۱ ۰٫۲۶۳ پوچی ۰٫۴۳۹ ۶۸ ۱ ۰٫۶۰۷ پرخاشگری ۰٫۸۴۵ ۶۸ ۱ ۰٫۰۳۹ غمگینی ۰٫۲۱۴ ۶۸ ۱ ۱٫۵۷۰ اضطراب ۰٫۰۸۳ ۶۸ ۱ ۳٫۰۸۹ نارضایتی ۰٫۰۰۳ ۶۸ ۱ ۹٫۳۵۰ بی ارزشی ۰٫۳۶۵ ۶۸ ۱ ۰٫۸۳۳ عدم اعتماد به نفس

۰٫۱۵۴ ۶۸ ۱ ۲٫۰۸۲ نا امیدی ۰٫۵۷۰ ۶۸ ۱ ۰٫۳۲۶ نمره کل بحران هویت

نتایج آزمون لون نشان می‌دهد به دلیل بیشتر بودن سطح معناداری از ۰٫۵ است مفروضه یکسانی واریانس خطا برقرار است. بر همین اساس می توان از آزمون کوواریانس استفاده کرد.

 

  1. prisons ↑

 

  1. Cognitive therapy (CT) ↑

 

  1. cognitive schemas ↑

 

  1. ۱۴ National Institute of Menta Health ↑

 

  1. emotion ↑

 

  1. Clinical psychology ↑

 

  1. spiritual ↑

 

  1. identity ↑

 

  1. Jakobson ↑

 

  1. identity integration ↑

 

  1. identity crisis ↑

 

  1. Foreclousure ↑

 

  1. Diffusion ↑

 

  1. Achieved ↑

 

  1. Hansberger ↑

 

  1. identity styles ↑

 

  1. informational style ↑

 

  1. normative style ↑

 

  1. diffuse / avoidant style ↑

 

  1. Berzonesky & Kulk ↑

 

  1. spiritual intelligence ↑

 

  1. Emmons ↑

 

  1. Daaleman ↑

 

  1. scriptures ↑

 

  1. Spiritual relaxation ↑

 

  1. Imagery techniques ↑

 

  1. propst ↑

 

  1. enright ↑

 

  1. self-disclosing ↑

 

  1. bibliotherapy ↑

 

  1. intuition ↑

 

  1. inspiration ↑

 

  1. person centered therapy ↑

 

  1. nondirective ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...